Аспірантура та докторантура

Економічний факультет здійсює підготовку докторів філософії в аспірантурі за такими освітньо-науковими програмами:

051 «Економіка»,

071 «Облік і оподаткування»,

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,

072 «Фінансовий менеджмент» (програма подвійного дипломування),

073 «Менеджмент»,

075 «Маркетинг»,

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Протягом терміну навчання в аспірантурі аспірант оволодіє особливими вміннями, навичками та компетентностями, достатніми для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіє методологією наукової та педагогічної діяльності, проведе власне наукове дослідження актуальної проблематики економічної науки та практики господарювання, долучиться до колаборації з представниками національної наукової еліти, зможе реалізувати своє право на міжнародну академічну мобільність в рамках стипендіальних та інших інтернаціональних програм.

Для здобуття ступеня доктора наук до докторантури економічного факультету приймаються на конкурсній основі особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), опубліковані праці з обраної спеціальності як у вітчизняних фахових виданнях, так і в закордонних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, та наукові здобутки, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.