Научно-исследовательская работа

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Кафедра є потужним науковим колективом у структурі економічного факультету та університету. Колектив кафедри налічує 23 особи професорсько-викладацького складу,серед яких – 9 докторів економічних наук, 5 професорів, 14 кандидатів економічних наук, з них – 13 доцентів, 3 асистента. На кафедрі працює

• 6 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки України,
• 1 Лауреат Державної премії України в галузі освіти,
• 3 лауреати премії НАН України імені М.І. Туган-Барановського.

Колектив кафедри здійснює наукові дослідження за науково-дослідною темою економічного факультету “Макроекономічна стратегія реалізації європейського вектору економічного розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя”, складовою якої є тема кафедри “Концептуальні засади та інституційний вимір сучасної макроекономічної стратегії України”, в межах якої проводиться розробка концептуально-методологічних засад формування макроекономічної стратегії України у контексті сучасної трансформації її економічної системи; визначення основних викликів і протиріч у її реалізації; виявлення механізму впливу інституційних чинників.

Кафедра постійно працює над активним впровадженням у навчальний процес новітніх наукових досягнень у галузі економічної теорії, макро- і мікроекономіки та інших провідних напрямів сучасної фундаментальної економічної науки. Зусилля професорсько-викладацького колективу зосереджені на дослідженнях за  такими науковими напрямами.


На всіх етапах своєї історії кафедра була і лишається потужним осередком фундаментальних економічних досліджень, свідченням чого стало формування та розвиток визнаних в Україні та за її межами наукових шкіл

Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри активно використовуються у процесі розробки проектів Законів України, Указів Президента України, інших нормативно- правових актів. Про авторитет кафедри, професійний рівень професорсько-викладацького колективу свідчить участь учених у підготовці доповідей Президента України з питань економіки, розробці програм діяльності Кабінету Міністрів України тощо.

У 2019 р. кафедра у складі економічного факультету та університету долучилась до співпраці з Міністерством економічного розвитку і торгівлі на основі реалізації Меморандуму про співробітництво за проектом «Синергія знань, досвіду та креативності заради майбутнього». Основним завданням проекту є створення платформи для взаємодії між Міністерством та провідними університетами України для розвитку наукової роботи у сфері економіки та державних фінансів, створення кадрового резерву Міністерства, а також надання можливостей для здобуття досвіду студентами.

За результатами наукових досліджень викладачів кафедри у 2008–2018 рр. було опубліковано 75 індивідуальних та колективних монографій, 1050 статей у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях, у тому числі понад 140 публікацій у зарубіжних виданнях та понад 200 публікацій у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science, Index Copernicus, РИНЦ (E-Library), Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, RePEc, CEEOL, EBSCO Publishing тощо.

Кафедра здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації: аспірантів, з 2016 р. – докторів філософії (PhD програма) та докторантів зі спеціальності 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки.

Колектив кафедри бере активну участь в організації та проведенні численних наукових заходів: міжнародних наукових і науково-практичних конференцій, наукових Круглих столів, зокрема в останні роки проведені:

  • Міжнародні науково-практичні конференції «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.» (2012 р. Веб-сайт конференції;2015 р. Веб-сайт конференції; 2017 р. Веб-сайтконференції);
  • Науковий Круглий стіл “Інтелектуальна власність: теоретичні виміри та практика реалізації”(2017);
  • Науковий Круглий стіл «Парадигмальні праці в сучасному дискурсі економічної науки»: до 240-річчя «Добробуту націй” А. Сміта та 80-річчя “Загальної теорії” Дж. М. Кейнса»(2016);
  • «Наукові читання до 90-річного ювілею академіка А.А. Чухна»(2016).

У травні 2019 р. до 185-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 75-річчя економічного факультету  кафедра долучилась до організації та проведення Міжнародного форуму EFBM’2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління: Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху»(http://econom.univ.kiev.ua/departments/etmam/conferences/, https://efbm.org/матеріали/), який створив широку платформу поєднання знань, ідей та можливостей для забезпечення економічного розвитку та ефективного управління, цільовою аудиторією якого стала освітянська і наукова спільнота України і зарубіжжя, бізнес, органи державної влади та громадські організації.  У рамках форуму  кафедра організувала проведення дослідницької секції “Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.”, у складі якої працювали три панельні дискусії.

Колектив кафедри постійно розвиває міжнародні контакти, активно і плідно співпрацює з провідними зарубіжними навчальними та науковими закладами. Міжнародне наукове співробітництво розвивається у таких формах, як участь в реалізації спільних проектів; міжнародні конференції, семінари; наукові стажування та читання лекцій за кордоном; спільні наукові та навчальні видання; навчання студентів та аспірантів за кордоном.

Колектив кафедри володіє високим рівнем фахової підготовки та постійно працює над його підвищенням. Неодноразове проходження викладачами стажувань за кордоном у Туреччині (Університет м. Кірклареллі), Чехії (Празький інститут підвищення кваліфікації, м. Прага; Університет Менделя та Технічний університет м. Брно), Словаччині (Університет Павла Йозефа Шафарика, м. Кошице), Болгарії (Варненський економічний університет, м. Варна),Білорусії (Науково-дослідницький економічний інститут Міністерства економіки Республіки Білорусь), а також інших провідних освітніх та наукових центрах забезпечує можливість ефективного впровадження наукових розробок та інноваційних освітніх технологій у навчальний процес.