Стажування

Згідно з описами окремих освітніх програм окремим рішенням екзаменаційної комісії здобувачу вищої освіти за освітнім ступенем «Магістр» може бути присвоєна професійна кваліфікація.

Професійна кваліфікація– це визнана кваліфікаційним центром, суб’єктом освітньої діяльності (зокрема, закладом вищої освіти), іншим уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання), що дозволяють виконувати певний вид роботи або здійснювати професійну діяльність.

Однією з умов присвоєння професійної кваліфікації є успішне проходження здобувачем вищої освіти стажування на підприємствах, в організаціях та установах, документальне забезпечення якого здійснюється на основі «Порядок організації стажування для студентів ОС «Магістр»» (далі Порядок) (затверджено рішенням Вченої ради протокол №8 від 19.02.2019 р.)

З огляду на особливість умов присвоєння професійної кваліфікації здобувачам вищої освіти за освітнім ступенем «Магістр» на основі Порядку організаційне забезпечення стажування здійснюється для студентів спеціальностей 051, 071, 072, 075, 076; для студентів спеціальності 073 організаційне забезпечення стажування визначається умовами освітньо-наукової програми.