ЕКОНОМІЧНА АНАЛІТИКА ТА СТАТИСТИКА

051 ЕКОНОМІКА
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

«ЕКОНОМІЧНА АНАЛІТИКА ТА СТАТИСТИКА»

(денна форма навчання)

Освітня програма спрямована на підготовку статистиків-аналітиків в сфері бізнесу та управління.

Набуття статистичних навичок та вмінь прикладного аналізу є невід’ємною вимогою високої кваліфікації аналітика. Широке застосування статистичних методів аналізу набуло поширення в таких галузях:

  1. Аудиті – застосовуються методи статистичної репрезентації даних вибіркових обстежень всіма провідними аудиторськими компаніями. На основі історичних даних будуються статистичні прогнози безперервної діяльності підприємств (going concern).
  2. Фінанси та банківська діяльність –оцінюються ризики відносно платоспроможності галузей економіки та суб’єктів ринку. Процеси бюджетування підприємств тісно пов’язані зі статистичним збором та аналізом результатів діяльності.
  3. Маркетинг –планування маркетингової політики компаній неможливе без організованих статистичних досліджень репрезентативності вибіркових досліджень, оцінок продажу, прогнозу розвитку ринку.
  4. Менеджмент –прийняття ефективних управлінських рішень неможливо без статистичного забезпечення їх обґрунтованості: оцінювання достовірності передумов прийняття рішень та їх різноваріантних наслідків.

Широкого застосування набули статистичні методи  аналізу і в інших суспільних науках: соціології, психології, біології, медицині, геології, географії,  хімії, фізиці, інжинірингу, юриспруденції, державному управлінню, тощо.

Випускники освітньої програми – висококваліфіковані аналітики, що мають високий попит на ринку праці усіх сфер суспільства:

– комерційних компаніях;
– транс-національних корпораціях;
– державних органах влади;
– міжнародних інституціях;
– науково-дослідних установах. 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬОЇ  ПРОГРАМИ

«Економічна аналітика та статистика»

Код Навчальні дисципліни Кількість аудиторних годин Форма підсумкового контролю
1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1. Вступ до університетських студій 60 залік
1.2. Українська та зарубіжна культура 90 залік
1.3. Економікс: мікро та макроекономіка 150 іспит
1.4. Вища математика 150 іспит
1.5. Основи трудового права 60 залік
1.6. Теорія грошей 120 іспит
1.7. Стратегія розвитку «зеленої економіки» 60 залік
1.8. Іноземна мова професійного спрямування 450 іспит
1.9. Історія економічної думки 90 залік
1.10. Статистична електронна документація 150 іспит
1.11. Основи програмування (Python) 150 іспит
1.12. Статистика 300 іспит
1.13. Мікроекономіка 150 іспит
1.14. Світова економіка 120 залік
1.15. Статистичні засоби візуалізації даних 90 залік
1.16. Теорія ймовірностей  та математична статистика 150 іспит
1.17. Бухгалтерський облік 120 залік
1.18. Макроекономіка 120 залік
1.19. Менеджмент 120 залік
1.20. Теорія ризиків 120 залік
1.21. Багатовимірні статистичні методи і моделі 150 іспит
1.22. Маркетинг 120 іспит
1.23. Економіка фірми 120 залік
1.24. Статистичний аналіз часових рядів 150 іспит
1.25. Економетрика 120 залік
1.26. Філософія 120 залік
1.27. Бізнес статистика 300 іспит
1.28. Теорія і практика вибіркових обстежень 120 залік
1.29. Демографічна статистика 150 іспит
1.30. Статистичний аналіз взаємозв`язків 150 іспит
1.31. Науковий образ світу 90 залік
1.32. Соціально-політичні студії 60 залік
1.33. Інвестиційний аналіз 150 іспит
1.34. Програмування (SQL) 150 іспит
1.35. Статистичні пакети для соціальних наук 90 залік
 Загальний обсяг обов’язкових компонент: 5400 годин
 
Спеціалізація “Статистика макроекономічних процесів”

Спеціалізація з макроаналізу включає вивчення моделей поведінки суб’єктів економіки в цілому та галузевих ринків. Оцінювання економічних закономірностей здійснюється задля оптимізації діяльності суб’єктів економіки та розробки стратегій їхнього розвитку.

Код Навчальні дисципліни Кількість аудиторних годин Форма

підсумкового контролю

2.1. Статистичні методи програмної обробки даних 90 залік
2.2. Макроекономічна статистика 150 іспит
2.3. Організація статистичних обстежень 150 іспит
2.4. Статистичний аналіз кон`юнктури товарних ринків 150 залік
2.5. Соціальна статистика 150 іспит
2.6. Міжнародна статистика 150 іспит
2.7. Фінансова статистика 150 іспит
2.8. Статистика якості інформації 150 іспит
2.9. Статистика державних фінансів 150 іспит
2.10. Система національних рахунків 120 залік
Загальний обсяг компонент блоку: 1410 годин

 

Спеціалізація “Бізнес аналітика”

Спеціалізація Бізнес-аналітика має на меті оволодіння прийомами статистичного аналізу діяльності компанії, для розробки та обґрунтування управлінських рішень. Яка включає організацію статистичного моніторингу на підприємстві, оцінюванні ефективності діяльності і якості прийняття управлінських рішень, економічних ризиків,  очікуваних  результатів від різноваріантних бізнес-моделей розвитку.

Код Навчальні дисципліни Кількість аудиторних годин Форма підсумкового контролю
2.1. Статистичні системи в бізнесі 90 залік
2.2. Статистичні індикатори економічного розвитку 150 іспит
2.3. Статистичний моніторинг 150 іспит
2.4.  Статистичні методи в  маркетингових дослідженнях 150 залік
2.5. Статистика рівня та умов життя населення 150 іспит
2.6. Статистика діяльності зовнішнього сектору 150 іспит
2.7. Грошово-кредитна статистика 150 іспит
2.8. Статистичний аналіз даних 150 іспит
2.9. Статистичний аналіз фінансів підприємств 150 іспит
2.10. Економіко – статистичні стандарти 120 залік
Загальний обсяг компонент блоку: 1410 годин
 
Вибіркові предмети (студент самостійно обирає додаткові навчальні предмети)
Загальний обсяг компонент блоку: 390 годин
   
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

7200 годин

Для формування практичних навичок статистика-аналітика усі студенти забезпечуються базами для проходження виробничої практики.

Умови вступу – наявність документу про повну загальну середню освіту, сертифікатів ЗНО

Мова навчання – українська.