Нестеренко Олена Петрівна

Посада

доцент

Науковий  ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дата  народження

30 серпня 1972 року

http://orcid.org/0000-0003-0886-8173

Навчання

 • 1995 р. – з відзнакою закінчила економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 1998 р. – закінчила аспірантуру економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1998 р. достроково захистила кандидатську дисертацію на тему “Демонополізація економіки та антимонопольне регулювання в умовах трансформаційного періоду економіки України”
 • 2015 р. – закінчила докторантуру економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Трудова діяльність

 • 1998-2002 рр. – асистент кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2003-2007 рр. – доцент кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • З 2015 р. – доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Викладає навчальні дисципліни

“Історія економіки та економічної думки”, “Економічна теорія”, “Історія  економічних учень”, “Нова економіка”, “Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики”

Наукові інтереси

Теоретико-методологічні основи та розвиток австрійської школи неолібералізму; еволюція неокласичної, неоліберальної та монетаристської економічної теорії; розвиток сучасної інституційної економічної теорії, дослідження інституційних змін; механізми державного регулювання економіки; методологічні засади економічної трансформації

Нагороди  та відзнаки

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2006)

Основні наукові праці

Автор та співавтор понад 90 наукових та навчально-методичних праць.

Основні монографії, підручники, навчальні посібники

Історія економічних учень: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 1300 с. – (Класичний університетський підручник) – (співавтор). – Розд. 12. Розвиток неокласичних ідей у ХХ ст. –  С. 935-1066.

Історія економічних учень: Підручник. У 2-х ч. – Ч.2 / За ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання, 2005. – 567 с. – (співавтор). – Розд. 12. Розвиток неокласичних ідей у ХХ ст. –  С. 301-414.

Політична економія: Навч. посіб. / За заг. ред. Г.А.Оганяна. – К.: МАУП, 2003. – 520 с. – (співавтор). Розділи  3.5, 5.1, 5.2 ; С. 247-265, 366-402.

Економіко-історичний та соціологічний аналіз у науковій спадщині М.Х.Бунге // М. Бунге: сучасний дискурс. Монографія / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2005. – 697 с. – (Славетні постаті). – С. 98-108.

Є.Слуцький як дослідник історії економічної науки // Є. Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності. Монографія / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2007. – 919 с. – (Славетні постаті). – С. 102-120.

Історія економічних вчень: Курс лекцій. – 4-те вид. – К.: МАУП, 2007. – 128 с.

Історія економічних учень: Хрестоматія / упорядники В.Д. Базилевич, Т.В. Гайдай, А.О. Маслов, Н.І. Гражевська, О.П. Нестеренко, Л.В. Вернигора / За ред. проф. В.Д. Базилевича. – К.: ВПЦ Київський університет”, 2008. – 782 с. – (співавтор).

Історія економічних учень: хрестоматія : навч. посіб. / уклад. : В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська,  А.О. Маслов та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2011. – 1198 с. – (співавтор).

История экономических учений : учебник : в 2-х ч. – Ч.2 / под ред. В.Д. Базилевича; Киев. Нац. Ун-т им. Т.Шевченко. – К. : Знання, 2015. – 559 с. – (Классический университетский учебник). – (соавтор). – Раздел 11. Развитие неоклассического направления – С. 208-353.

Основні наукові статті

 1. Теоретичне і прикладне значення інституційної теорії // Вісник Київ. Нац. унів-ту ім. Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – Вип.66-67. – К., 2003. – С.13-15.
 2. Теоретико-методологічні засади неоліберального вчення Ф. А. фон Хайєка // Економічна теорія – 2004. – №1. – С. 84-92.
 3. Ціннісні орієнтири економічної теорії і творчість Ф.А.фон Хайєка // Вчені записки / Ун-т економіки та права „КРОК” – Вип. 12. – К., 2005. – С. 135-143.
 4. Неолібералізм і кейнсіанство: суперечності теорії та методології // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – Вип. 86-87. – К., 2006. – С. 77-81.
 5. Ідейно-теоретичне та методологічне протистояння основних течій сучасної економічної науки // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Вип.12. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007. – С. 254-261.
 6. Неоліберальна економічна теорія Ф.фон Хайєка // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – Вип. 93. – К., 2007. – С. 10-14.
 7. Австрійська теорія економічних коливань у поясненні тенденцій розвитку банківської системи // Європейський вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць. – Вип. 1 (4). – Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП, 2008. – С. 71-77.
 8. Праксеологія як філософська основа австрійського неолібералізму // Банківська справа. – 2008. – № 5 (83). – С. 80-89.
 9. Австрійська традиція економічного аналізу в поясненні трансформації економічних систем // Актуальні проблеми економіки. – К., 2008. – № 5. – С. 37-42.
 10. Інноваційний зміст конкуренції у дослідженнях австрійського неолібералізму // Теорії мікро-макроекономіки. – Вип. 29. – К.: АМУ, 2008. – С. 303-313.
 11. Менгер Карл // Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ, ДННУ «Акад. фін. управління» ; за ред. Т.І. Єфименко. – К., 2010. – Т. 1. Еволюція національної та світової фінансової думки. – 2010. – 624 с. – С. 320–327.
 12. Йозеф Шумпетер і австрійська традиція: аспекти взаємодії // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 579-580. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2011. – 174 с. – С. 29-35.
 13. Карл Менгер: учений-теоретик, наставник, фундатор австрійської традиції (З нагоди 140-річчя публікації праці «Основи політичної економії») // Економічна теорія. – 2012. – № 2. – С. 72-84.
 14. Австрійська школа в структурі маржиналізму: історична ретроспектива // Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць / за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В. – Випуск 27. том 2 – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – 474 с. – С. 182-189.
 15. Австрійська суб’єктивно-психологічна школа та формування австрійської традиції економічного аналізу // Вісник Київ. Нац. унів-ту ім. Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – Вип. 132. – К., 2012. – С. 13-15.
 16. Парадигмальный подход в экономической науке // Россия в XXI веке: экономические, правовые и социально-культурные перспективы развития [Текст] : материалы 8-й Международной научно-практической конференции Московского филиала ЛГУ им. А.С. Пушкина. Москва, 8 ноября 2012 г.: сб. научных статей: в 2 ч. / отв. ред. проф. А.А. Власов. Ч. 2. – М.: РУДН, 2012. – 537 с. – С. 143-148.
 17. До питання класифікації парадигм в економічній теорії // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. [Електронний ресурс] : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – С. 110-114. Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/paradigm_et/conf_materials.pdf
 18. Творче руйнування: підприємницьке мислення і підприємницька діяльність // Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей [Електронний ресурс] : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012. – С. 32-34. Режим доступу: http://www.econom.univ.kiev.ua/conferen_innov_theory_schumpeter/conf_materials.pdf
 19. Вплив австрійської суб’єктивно-психологічної школи на українську економічну думку // Вісник Київ. Нац. унів-ту ім. Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – Вип. 144. – К., 2013. – С. 28-32.
 20. Теория спонтанного порядка Ф.фон Хайека // Вісник Київ. Нац. унів-ту ім. Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – Вип. 146. – К., 2013. – С. 52-56.
 21. Генезис социально-экономического порядка и роль общественных институтов в учении Фридриха фон Хайека // Труд и социальные отношения. – М.: Изд. дом АТиСО, 2013. – № 4. – С. 31-39. Режим доступу: http://id.atiso.ru/files/journal_04_2013.pdf
 22. Мізес Людвиг Едлер фон // Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / за ред. Т.І. Єфименко, А.І. Мярковського ; ДННУ «Акад. фін. управління». – Вид. 2-ге, переробл. й доповн. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – Т. 1. Еволюція національної та світової фінансової думки. Історичні портрети. [Текст] – 2013. – 728 с. – С. 394-397.
 23. Неоліберальна концепція соціальної справедливості // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – К., 2014. – № 3-4 [71]. – С. 77-81. Режим доступу: http://www.socosvita.kiev.ua/sites/default/files/Visnyk_2014_3.pdf
 24. Теорія та історія в сучасному економічному дискурсі // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – Т.1. – 234 с. – С. 90-94. Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2015/Paradigm/materials2015.pdf
 25. Ідеї і смисли економічної теорії: інновації чи адаптація? // Матеріали наук.-практичної конференції : Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем : 24-25 бер. 2016 року / НУ «Києво-Могилянська академія», ННЦ НаУКМА «Інноваційна лабораторія». – Київ: Знання України, 2016. – С. 41- Режим доступу: http://economics.ukma.edu.ua/sites/default/files/Materiali_konferencii_NaUKMA_24_25_berznia_2016.pdf
 26. Ліберальна традиція економічного аналізу та сучасний неолібералізм у контексті сучасних викликів епохи // Сучасні економічні теорії: історія, методологія та перспективи розвитку : — К. : КНЕУ, 2016. — 199 с. – С. 59-64. Режим доступу: http://kneu.edu.ua/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/Kaf+istorii+ta+teorii+gospodarstva/ZbD196rnik_tez_10_11_2016.pdf