Науково-дослідна робота

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Кафедра є потужним науковим колективом у структурі економічного факультету та університету. Колектив кафедри налічує 23 особи професорсько-викладацького складу,серед яких – 10 докторів економічних наук, 8 професорів, 11 кандидатів економічних наук, з них – 8 доцентів, 5 асистентів. На кафедрі працює

• 6 лауреатів Державної премії в галузі науки і техніки України,

• 1 Лауреат Державної премії України в галузі освіти,

• 3 лауреати премії НАН України імені М.І. Туган-Барановського.

Колектив кафедри в межах реалізації комплексної наукової програми університету “Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації”здійснює наукові дослідження за кафедральною науково-дослідною темою“Концептуальні засади та інституційний вимір сучасної макроекономічної стратегії України”, в межах якої проводиться розробка концептуально-методологічних засад формування макроекономічної стратегії України у контексті сучасної трансформації її економічної системи; визначення основних викликів і протиріч у її реалізації; виявлення механізму впливу інституційних чинників.

Кафедрою також здійснюється наукове дослідження, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України, за темою “Інноваційно-підприємницькі моделі сучасних університетів: світові тенденції, основні ризики та нові можливості для України”, державна реєстрація No 1205-32 від 29.12.2018 р. Даний дослідний напрям належить до фундаментальних наукових досліджень з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Кафедра постійно працює над активним впровадженням у навчальний процес новітніх наукових досягнень у галузі економічної теорії, макро і мікроекономіки та інших провідних напрямів сучасної фундаментальної економічної науки. Викладання економічних дисциплін здійснюється з врахуванням кращого сучасного вітчизняного та зарубіжного досвіду. Зусилля професорсько-викладацького колективу зосереджені на дослідженні таких наукових напрямах.

На всіх етапах своєї історії кафедра була і лишається потужним осередком фундаментальних економічних досліджень, свідченням чого стало формування та розвиток визнаних в Україні та за її межами наукових шкіл

3 червня 2019 року кафедра у складі економічного факультету долучилась до співпраці з Міністерством економічного розвитку і торгівлі на основі реалізації Меморандуму про співробітництво за проектом “Синергія знань, досвіду та креативності заради майбутнього”. Основним завданням проекту є створення платформи для взаємодії між Міністерством та провідними університетами України для розвитку наукової роботи у сфері економіки та державних фінансів, створення кадрового резерву Міністерства, а також надання можливостей для здобуття досвіду студентами.

За результатами наукових досліджень викладачів кафедри у 2008–2018 рр. було опубліковано 75 індивідуальних та колективних монографій, 1050 статей у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях, у тому числі понад 140 публікацій у зарубіжних виданнях та понад 200 публікацій у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science, Index Copernicus, РИНЦ (E-Library), Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, RePEc, CEEOL, EBSCO Publishing тощо.

Кафедра здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації: аспірантів, з 2016 р. – докторів філософії (PhD програма) та докторантів зі спеціальності 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки. Сьогодні на кафедрі навчається 9 аспірантів, з них 5 – денної форми навчання. Колектив кафедри бере активну участь в організації та проведенні численних наукових заходів: міжнародних наукових і науково-практичних конференцій,наукових Круглих столів, зокрема в останні роки проведені:

 

  • Науковий Круглий стіл “Парадигмальні праці в сучасному дискурсі економічної науки”: до 240-річчя “Добробуту націй” А. Сміта та 80-річчя “Загальноїтеорії”Дж.М. Кейнса” (2016);
  • “Наукові читання до 90-річного ювілею академіка А.А. Чухна” (2016);
  • Науковий Круглий стіл “Інтелектуальна власність: теоретичні виміри та практикареалізації” (2017);
  • Наукова конференція до 70-річного ювілею члена-кореспондента НАН України, професора В.Д. Базилевича (2019);
  • Кафедральна дослідницька секція “Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.” Міжнародного форуму EFBM’2019 (2019)

У травні 2019 р. до 185-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 75-річчя економічного факультету кафедра долучилась до організації та проведення Міжнародного форуму EFBM’2019  “Економіка.Фінанси. Бізнес. Управління”: Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху, який створив широку платформу поєднання знань, ідей та можливостей для забезпечення економічного розвитку та ефективного управління, цільовою аудиторією якого стала освітянська і наукова спільнота України і зарубіжжя, бізнес, органи державної влади та громадські організації.

У рамках Міжнародного форуму EFBM’2019 кафедра взяла участь у підготовці пленарної панельної дискусії форуму “Глобальні виклики цифрової епохи для економіки України”, яку відкрив своїм виступом перший ключовий спікер – д.е.н., професор,член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії НАН України імені М.І. Туган-Барановського В.Д. Базилевич.

У межах Міжнародного форуму EFBM’2019 кафедра організувала проведення дослідницької секції “Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.”, у складі якої працювали три панельні дискусії.

Під керівництвом науково-педагогічного складу кафедри студенти та аспіранти беруть активну участь у науковій роботі, зокрема у роботі кафедрального секційного засідання щорічної Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна: Економіка» за напрямом «Економічна теорія та економічна політика», друкують доповіді у тематичному науковому збірнику.

У 2017-2020 рр. кафедра є базовою у проведенні ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика». У роботі галузевої конкурсної комісії конкурсу традиційно беруть участь провідні науково-педагогічні працівники провідних ЗВО України.

У складі економічного факультету колектив кафедри постійно розвиває міжнародні контакти, активно і плідно співпрацює з провідними зарубіжними навчальними та науковими закладами. Міжнародне наукове співробітництво розвивається у таких формах, як участь в реалізації спільних проектів; міжнародні конференції, семінари;наукові стажування та читання лекцій за кордоном; спільні наукові та навчальні видання;навчання студентів та аспірантів за кордоном. Інтенсифікація міжнародних зв’язків сприяє підвищенню наукового потенціалу кафедри, зростанню кваліфікації та розширенню компетентностей викладачів, аспірантів і студентів.

Кафедрою укладено договір про наукове співробітництво із Академічним співтовариством Михала Балудянського (Словаччина) у сфері інновацій у вищій освіті: вивчення регіонального досвіду (2017).

Колектив кафедри володіє високим рівнем фахової підготовки та постійно працює над його підвищенням. Неодноразове проходження викладачами стажувань за кордоном у Туреччині (Університет м. Кірклареллі), Чехії (Празький інститут підвищення кваліфікації, м. Прага; Університет Менделя та Технічний університет м. Брно),Словаччині (Університет Павла Йозефа Шафарика, м. Кошице), Болгарії (Варненський економічний університет, м. Варна), Білорусії (Науково-дослідницький економічний інститут Міністерства економіки Республіки Білорусь), а також інших провідних освітніх та наукових центрах забезпечує можливість ефективного впровадження наукових розробок та інноваційних освітніх технологій у навчальний процес.