Гацька Людмила Павлівна

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Електронна адреса: Gatska@knu.ua

 

Навчання:

 • У 1986 р. закінчила з відзнакою економічний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю «Політична економія»
 • 1996 р. – закінчила аспірантуру Київського державного університету ім. Тараса Шевченка та захистила кандидатську дисертацію на тему «Реалізація колективних економічних інтересів у міжнародній сфері».

Підвищення кваліфікації:

 1. SAP Ukraine, курс підвищення кваліфікації «SAP Business One» з логістики, фінансів, запровадження та підтримки програмного продукту, 2018 р.
 2. Стажування за темою „Іновації в освіті” 12.09.-15.09.2017 р. Шуменският Университет „Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен (Болгария)
 3. Курс-тренінг “Greening the Economy: Lessons from Scandinavia” (Lund University,Sweden), 2015 р.
 4. Семінар-тренінг “Вдосконалення викладацької майстерності: ІТ інновації” (Kyiv School of Economics, Microsoft), 2015 р.
 5. Курс «Засади автоматизації управління бізнесом за допомогою системи програм 1С:Підприємство”.- НУДПСУ спільно з ТОВ «РОЙВІКС.- 2014 р.
 6. Тренінг з інтерактивних методів навчання для викладачів в рамках проекту „Запровадження європейських стандартів державного управління в Україні” (PAUSI (Польсько – українська фундація співпраці) за підтримки уряду Великобританії), 2006 р.

Трудова діяльність:

 • 1986–1994 рр. – асистент кафедри політекономії та наукового комунізму Криворізького державного педагогічного інституту.
 • 1996–1997 рр. – старший викладач кафедри менеджменту ЗЕД Київського економічного інституту менеджменту.
 • 1997–2008 рр. – старший викладач, доцент, з 2000 р. – завідувач кафедри податкового менеджменту Національного університету державної податкової служби України.
 • 2008-2009 р. – доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З листопада 2009 р. – доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає дисципліни:

«Основи «зеленої» економіки», «Стратегія розвитку «зеленої» економіки», «Екологічний менеджмент», «Екологічний маркетинг», «Організація управління в екологічній діяльності».

Основні наукові праці:

 1. Екологічне підприємництво / Розділ в монографії «Підприємництво в епоху глобальних трансформацій: виклики та перспективи розвитку»/ за ред. д.е.н., проф. П. В. Пашка та д.е.н., проф. Л. Л. Лазебник; Державна фіскальна служба України; УДФСУ. – Ірпінь, 2019.(Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 133)
 2. ГацькаЛ.П. Основи «зеленої» економіки: навчальний посібник / Л.П. Гацька, Т.Б. Харченко, Ю.А. Сагайдак, Т.О. Мурована – К.: Освіта України, 2019. – 271 с.
 3. Гацька Л.П. Екологічне управління підприємством: навчальний посібник / Л.П.Гацька, Ю.А.Сагайдак, Т.Б.Харченко.-К.: 2017.-182с.
 4. Гацька Л.П. Екологічний маркетинг: навчальний посібник / Гацька Л.П., С.В. Карлащук, Т.Б. Харченко / за ред. Гацької Л.П. – К., 2018. – 164с.
 5. Екологічна економіка: практикум/За ред.Г.І.Купалової.- К.: Освіта України, 2017.- 273с.
 6. Желібо Є. П., Гацька Л. П., Мурована Т. О. Перспективи розвитку екологічного підприємництва в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 3. –URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=&z=76 (дата звернення: 29.03.2020). DOI: 10.3272/2307-2105-2020.3.1
 7. Gatska, T. Kharchenko, T. Murovana. Problems and prospects of international trade development in Ukraine – // Бізнес-інформ. – 2018. – №10
 8. Гацька Л.П. Тенденції екологізації фінансової системи: можливості для країн, що розвиваються// Проблеми системного підходу в економіці.- 2017, №5 (61).
 9. Gatska L. Іnvestigation of advantages of outsourcing of independent fiscal institutions in the countries of peripheral capitalism// Технологічний аудит та резерви виробництва, № 5/5(37), 2017, с.44-49
 10. Гацька Л.П. Тенденції екологізації фінансової системи: можливості для країн, що розвиваються// Проблеми системного підходу в економіці.- 5 (61) / 2017
 11. Гацька Л.П. «Зелені» перспективи фінансового розвитку // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – 2017. – №6, с.19-24
 12. Гацька Л.П., Лазебник Л.Л. Методологічні імперативи прибутковості підприємства //Економічний вісник гірничого університету.- 2017.-№2(58), ст.73-81
 13. Гацкая Л.П. Возможность имплементации независимых фискальных институтов в экономику Украины/ Л.П.Гацкая// The scientific heritage (Budapest, Hungary)-2017.-No 16 (16) (2017) p.16-19
 14. Гацкая Л.П. Формирование экологической ответственности предприятий в условиях нестабильной экономики / Л.П.Гацкая//Sciens of Europe(Praha, Czech Republic)- 2017.-vol4, №20(20).-p.17-22
 15. Гацька Л.П. Ринок праці в умовах екологізації економіки: реструктуризація та проблеми розвитку // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка . – – №12(165).- с.36-41