Ляшенко Олена Ігорівна

Посада: Професор

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Навчання:
1990 – з відзнакою закінчила факультет кібернетики Київського державного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність – «прикладна математика», кваліфікація – «математик»).
1990 -1993 – навчання в аспірантурі Київського університету імені Тараса Шевченка (факультет кібернетики, кафедра прикладної статистики).
1993 – захист дисертації на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук (тема дисертації „Дослідження стохастичних моделей зростання”).
2002 – 2005 – докторантура Київського національний університету імені Тараса Шевченка (економічний факультет, кафедра економічної кібернетики).
2005 – захист дисертації на здобуття ступеня доктора економічних наук (тема дисертації «Економіко-математичне моделювання динаміки та розвитку відкритої економіки»).

Трудова діяльність:
З січня 1994 – асистент кафедри економічної кібернетики
З грудня 1998 — доцент кафедри економічної кібернетики
З червня 2008 – професор кафедри економічної кібернетики

Викладає дисципліни: лекції та семінарські заняття з нормативних курсів „Вища математика для економістів”, “Економічна динаміка”

Наукові інтереси:
Економіко-математичне моделювання макроекономіки, економічна динаміка, моделі економічного зростання, стохастичні моделі зростання, оптимальне керування, еколого-економічне моделювання, моделі відкритої економіки.

Учасник понад 40 Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій.

Керує підготовкою аспірантів. Підготувала 3 кандидатів наук. Здійснює керівництво написанням курсових та кваліфікаційних робіт студентів кафедри економічної кібернетики.

Є членом спеціалізованих вчених рад зі спеціальностей 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології та 04.00.19 – економічна геологія.

Бере участь в роботі редакційних колегій фахових наукових видань «Мінеральні ресурси України» та «Економіко-математичні моделювання соціально-економічних систем».

Стажувалась в університетах м. Умеа (Швеція), м. Хельсинкі (Фінляндія), м. Сандерленд (Велика Британія).

Публікації:
Автор понад 100 публікацій, в тому числі 4 монографій, 3 навчальних посібників, 2 підручників.

Основні публікації:
Ляшенко О.І. Стабілізація траєкторії в моделях оптимального економічного зростання // Економічна кібернетика, 2004, №3-4, c.83-90
Ляшенко О.І. Контролювання хаосу шляхом зміни структури економіки // Економіка: проблеми теорії та практики, 2004, Випуск 195. Том IV, с. 978-986
Ляшенко О.І. Класична модель економічного росту та системна модель еволюції ринкової економіки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Економічна серія, 2004, №634, с. 200-204
Ляшенко О.І. Моделі втрати стійкості ринкових механізмів // Управління проектами та розвиток виробництва, 2005, №1(13), с. 84-96
Ляшенко Е.И. Математическое моделирование экономических механизмов в открытой экономике при административном регулировании производства и распределения продукции // Управління розвитком, 2005, №1, с.64-72
Ляшенко О.І. Державне регулювання відкритої економіки (методологічні питання математичного моделювання) // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2005, №5(87), с. 156-165
Ляшенко О.І. Математичне моделювання динаміки відкритої економіки. Монографія. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 360 с.
Ляшенко О.І. Двохпараметрична задача регулювання на множині нестійких траєкторій економічного зростання відкритої економіки // Моделювання та інформаційні системи в економіці, 2006, Вип. 73, с. 73-81
Ляшенко О.І. Багатопараметричне регулювання на множині нестійких траєкторій економічного зростання відкритої економіки // Економічна кібернетика, 2007, №3-4, с. 22-28
Ляшенко О.І. Про стійкість ринкових механізмів для різних груп товарів // Економічна кібернетика, 2007, №5-6, с.11-16
Ляшенко О.І. Системне прогнозування розвитку відкритої економіки // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2008, №1, с.92-96
Ляшенко О.І., Омельченко Т.В. Системний аналіз залучення інвестицій у розвиток супутніх процесів вугільної промисловості // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2009, №3, с.99-104
Liashenko O.I. Two-level Aggregation of Leontief Model “Input-Output” // Research Papers of Wroclaw University of Economics, 2009, No.59, p. 287-293
Ляшенко І.М., Ляшенко О.І., Онищенко А.М. Економічні гіпотези та динаміка рівноважних цін в моделі Леонтьєва «витрати-випуск» // Економічна кібернетика, 2009, №3-4, с. 46-52
Ляшенко О.І. Омельченко Т.В. Системний аналіз нафтогазового комплексу України // Вісник Тернопільського національного економічного університету, 2010, Вип. 3, с. 7-14
Ляшенко О.І., Хомич С.В. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на формування та функціонування технологічного укладу // Регіональна економіка, 2011, №4, с. 192-198
Ляшенко О.І. Динамічний підхід до моделювання багатоукладності економіки // Науковий вісник Чернівецького національного університету, 2011, Вип. 579-580. Економіка. С. 152-157
Ляшенко О.І., Омельченко Т.В. Логіко-формальна модель прогнозу залучення інвестицій у вугільну промисловість // Економічна кібернетика, 2011, №1-3, с. 69-75
Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи: Колективна наукова монографія / Під наук. ред. д.е.н., проф. О.І. Черняка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2011. – 435 с.
Liashenko O.I. Dynamic Model for Multistructural Economy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 2012, Вип. 141, с. 10-14
Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, моделі, прикладні аспекти: Колективна наукова монографія / Під наук. ред. д.е.н., проф. О.І. Черняка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2012. – 564 с.
Екологічні ризики, збитки та раціональні межі використання надр в Україні: Колективна наукова монографія / Під наук. ред. д.г.н., проф. М.М. Коржнева. – К.: Ніка-Центр, 2012. – 316 с.
Ляшенко О.І. Міжгалузеві балансові моделі багатоукладної економіки // Проблеми економіки, 2013, №2, с. 226-229
Ляшенко О.І. Модель економічного зростання Солоу-Свена з капіталоінтенсивним та трудоінтенсивним технологічним прогресом // Економіка та держава, 2013, №8, с. 6-8
Liashenko O., Kravets T. Multifractal Analysis of Currency and Stock Indices Using Wavelet Technology // Ekonomika, 2013, Vol. 92(3) Supplement A, P. 296-303
Liashenko O., Kravets T. The Synchronization Effects of Stock Indices Dynamics in the Multifractal Analysis Using Wavelet Technology // Revista Economica, 2014, 66, P. 41-57
Экономическая динамика. Конспект лекцій з магістерської спеціальності «Прикладна економіка». Том ІІ. Базові модулі. / Під ред. проф. Черняка О.І. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2004. – 383 с.
Вища математика для економістів: підручник / Під ред. Ляшенко О.І. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 547 с.
Ляшенко О.І., Кравець Т.В. Практикум з вищої математики для економістів: навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 177 с.
Вища математика: підручник / Під ред. д.е.н., проф. Пономаренка В.С. – Харків: «Фоліо», 2014. – 670 с.