Аспірантура та докторантура

Освітньо-наукова програма «Доктор філософії  (PhD)»

«СТАТИCТИЧНИЙ АНАЛІЗ»

Метою підготовки докторів філософії за спеціальністю статистика є розвиток загальних та фахових компетентностей задля забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації, здатних до виконання науково-дослідницької та аналітичної роботи, наукового консультування у сфері бізнесу та державного управління, а також викладацької роботи.

До основних завдань ОНП підготовки докторів філософії за спеціальністю статистика належать:

 1. Поглиблення теоретичної загально університетської та фахової підготовки.
 2. Підвищення рівня професійної майстерності випускника.
 3. Набуття практичних навичок викладання у вищих навчальних закладах.
 4. Розвиток науково-дослідницьких навичок для здійснення самостійних наукових і прикладних досліджень.
 5. Поглиблення рівня аналітичної спрямованості результатів науково-дослідницької діяльності.
 6. Розвиток навичок написання та оформлення результатів наукових робіт у вигляді тез, статей, аналітичних доповідей, монографій тощо.
 7. Набуття навичок апробації результатів наукових досліджень на міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах.
 8. Підвищення професійного рівня статистика задля здійснення наукового консультування в сфері бізнесу та державного управління.

Реалізована тематика наукових досліджень аспірантів кафедри:

 1. Статистичне вивчення відтворення населення регіону (на прикладі АР Крим).
 2. Статистичне вивчення міграції робочої сили західного регіону.
 3. Статистичне забезпечення аналізу конкурентного середовища на галузевому та регіональному рівні.
 4. Організаційні та методичні засади статистики ринку нерухомості.
 5. Статистичне оцінювання функціонування малого бізнесу в Україні.
 6. Статистичне оцінювання тіньового сектору економіки в системі національного рахівництва.
 7. Інформаційно-аналітичне забезпечення митної статистики в Україні та його адаптація до міжнародних стандартів.
 8. Методологічні засади статистичного вимірювання якості життя в Україні у контексті побудови міжнародних рейтингів.
 9. Методичні та організаційні засади статистичного аналізу екологічної складової економічного розвитку в контексті СНР 2008.

Доктор наук (Doctor of Science)

Кафедрою статистики та демографії здійснюється підготовка докторів наук за спеціальністю «Статистика». Доктор наук – є найвищим освітньо-науковим рівнем, який передбачає фахове володіння:

– сучасними методами статистичного аналізу, багатовимірного оцінювання складних соціально-економічних систем, моделювання й прогнозування;

– глибокими знаннями природи, взаємозв’язків і особливостей перебігу суспільних процесів;

– сучасними технологіями пошуку і обробки  статистичної інформації, поширення  та оприлюднення результатів власних науково-практичних досліджень;

– сучасними методами викладання, здійснення публічних виступів, презентацій;

– комунікативним навичками: спілкування із партнерами; обміну досвідом та результатами наукових і прикладних досліджень;

–  навичками професійної та педагогічної психології.