Головна

Кафедра статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії є випускаючою і готує дипломованих спеціалістів-статистиків усіх  освітньо-наукових рівнів: від бакалавра до доктора наук. Всі рівні підготовки акредитовані. Окрема задача кафедри – підготовка фахівців економічного профілю: менеджерів, маркетологів, фінансистів, аудиторів, підприємців у сфері виробничої, біржової, туристичної діяльності та логістики. Не менш важлива роль кафедри в забезпеченні теоретичної і практичної підготовки фахівців за неекономічними  освітніми програмами, зокрема,  з філософії, філології, психології, соціології, журналістики.

У сучасному розумінні статистика є університетською наукою, яка дозволяє грамотно оцінювати, аналізувати масові суспільні явища і процеси задля прийняття управлінських рішень на різних рівнях – від малого підприємства до державного управління. 

Аналітика – це мистецтво аналізу, що застосовується в усіх сферах життя і ґрунтується на збиранні, опрацюванні статистичних даних, вивченні перебігу властивостей і причинно-наслідкових зв’язків, прийнятті рішень.

журнал «Forbes»

Таким чином, статистика – з одного боку є наукою, а з іншого – це мистецтво аналізу даних. Не дарма у розвинутих країнах світу статистика належить до наук, які вивчають на факультетах «науки та мистецтва». Статистика поєднує  мистецтво аналізу та інтерпретації отриманих результатів і, на відміну від інших, не обмежуються окремими об’єктами суспільного життя та життєдіяльності, чи фіксованим набором методів.

Значною перевагою прикладного статистичного аналізу є  поєднання  статистичних методів із знаннями сутності конкретних явищ і процесів в реальному часі, розуміння їхньої природи, перебігу і взаємозв’язку. Оволодіння статистичними методами аналізу надає можливостей сформувати навички творчого і системного мислення, наукового світогляду. Тому професія статистика є універсальною, яка не має обмежень на ринку праці.

Кафедра статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії  пропонує сучасні освітні програми, які поєднують вітчизняні досягнення з кращим освітнім досвідом країн Європи.

Навчальний процес щільно пов’язаний з науковою статистичною діяльністю викладачів кафедри у сфері макроекономіки, у тому числі міжнародної інвестиційної діяльності, національного рахівництва, а також бізнес-аналітики на мезо- і мікрорівнях, демографії, медицини та соціальної політики, статистичного моделювання і прогнозування різноманітних явищ і процесів. Усе це надає можливостей поєднати теоретичне навчання з практичним досвідом, та сформувати найцінніші професійні вміння та навички аналітика.

Особливістю організації процесу підготовки фахівців на кафедрі є реалізація індивідуального підготовки статистиків-аналітиків. Так, починаючи вже з 2-го курсу за кожним студентом закріплюється науковий керівник, який супроводжує його впродовж всього періоду навчання. До викладання професійно-орієнтованих дисциплін залучаються фахівці-практики.

Такий підхід забезпечує якісний рівень підготовки фахівців-аналітиків, які користуються високим попитом у роботодавців.

Підтвердженням цього є те, що студенти вже під час навчання мають можливість пройти кваліфікаційний відбір в компаніях, з якими ми співпрацюємо, і поєднувати навчання з практичною діяльністю. Таким чином, на момент закінчення університету студенти вже мають досвід практичної роботи, що теж високо цінується роботодавцями.

Викладачі кафедри є авторами популярних в Україні та країнах пострадянського простору підручників і навчальних посібників з теорії статистики і теорії системи національних рахунків, демографічної статистики, статистичного моделювання і прогнозування, організації вибіркових обстежень, стратегічного аналізу.

Для забезпечення актуальності знань, викладачі кафедри щорічно здійснюють обмін результатами наукових досліджень та досвіду викладання з колегами Міжнародного статистичного інституту, провідних європейських університетів.

Студенти кафедри проходять навчання, за програмою академічної мобільності, в рейтингових університетах країн Європи (Німеччини, Франції, Італії). Вихованці кафедри  щороку стають переможцями у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт та Всеукраїнській олімпіаді зі Статистики та Прикладної статистики.

Стратегія кафедри передбачає створення умов для всебічного розвитку студентів, комплексної організації навчання і стимулювання самоосвіти.

Статистична грамотність – необхідність сьогодення, яка забезпечує успішну людину найважливішим інструментом – логічним мисленням.