Історія кафедри

Етапи становлення і розвитку кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії.

У класичних університетах статистика є важливою дисципліною у професійній підготовці спеціалістів. Не випадково, відповідно до статуту (25.12.1833 р.) у Київському університеті Святого Володимира до 1 відділення філософського факультету увійшла кафедра загальної і російської історії та статистики, а 9 червня 1842 р. новим статутом засновано кафедру політичної економії та статистики.

Із заснуванням кафедри політичної економії та статистики курс статистики викладали славетні вчені Іван Васильович Вернадський (1821-1884), Микола Християнович Бунге (1823-1895), Микола Іванович Зібер (1844-1888) та інші. Поряд з навчальною роботою викладачі кафедри здійснювали наукову діяльність з розробки теоретичних і методологічних засад вітчизняної статистики.

Про київський період професорської діяльності І.В. Вернадського відомо, що в університеті ним проводилися лекції, у тому числі зі статистики, матеріал яких ґрунтувався на теоретичних засадах нової статистики, розробленої Кетле та його послідовниками. Основні праці Вернадського І.В. зі статистики: «Завдання статистики» (1852), «Бібліографічний нарис історії систематичної статистики» (1858), «Про обмін і торгівлю» (1865).

У контексті розвитку статистики XIX ст. важливою подією стала підготовка професором М.Х. Бунге першого вітчизняного університетського підручника зі статистики кількісного напряму – «Курс статистики» (1865, 1876). М.Х. Бунге працював у Київському університеті Святого Володимира на посаді професора кафедри політичної економії та статистики з 1850 р., а у 1852 р. захистив докторську дисертацію. Упродовж 1850-1880 рр. викладав економічні дисципліни та право. У 1859-1862 рр. М.Х. Бунге виконував обов’язки ректора Київського університету, переобирався на цю посаду двічі, у 1871-1875 рр. та 1878-1880 рр.

Наукові дослідження М.Х. Бунге охоплюють питання політичної економії, статистики, фінансів, економічної думки. Він був одним з представників соціологічного напряму статистики, стояв у витоків вітчизняної статистики і зробив величезний внесок у розвиток статистичної науки в університеті.

Неоціненний внесок у розробку земської статистики, її методології зробив доцент кафедри політичної економії та статистики Київського університету М.І. Зібер (1873-1875 рр.). У 1875 р. М.І. Зібер виїжджає на постійне проживання у Швейцарію аби уникнути переслідувань через політичні переконання. У Швейцарії плідно працює, постійно друкує свої статті у вітчизняних журналах. У 1875 р. він підготував для Південно-Західного відділу Російського географічного товариства «Досвід програми для зібрання статистико-економічних даних». Ця наукова робота була доручена М.І. Зіберу як «найвизначнішому» економісту і статистику Київської громади. Він один з перших застосував балансовий метод для дослідження соціально-економічних явищ, а розробленою ним програмою статистичного спостереження користувались земські статистики Чернігівщини.

В історії статистичної думки другої половини ХІХ ст. яскраво вирізняється наукова діяльність видатного теоретика і практика статистики, випускника Київського університету Святого Володимира, – Ю.Е. Янсона (1835-1893). Основні праці вченого присвячено проблемам теорії статистики, її історії, демографії. Зокрема, «Спроба статистичного дослідження про селянські наділи і податки» (1877), «Порівняльна статистика Росії та західноєвропейських держав» (1878-1880), «Теорія статистики» (1885).

Значну популярність Ю.Е. Янсон здобув завдяки своєму університетському курсу «Теорія статистики», який базувався на «студентських записках» (1885) і у переробленому вигляді був виданий у 1887 р., в якому автор виклав власні погляди на статистику як науку. Перевидана вже після смерті автора (1893) ця фундаментальна праця була нагороджена Академією наук золотою медаллю та грошовою премією.

З Київським університетом Святого Володимира пов’язане ім’я видатного українського економіста-математика Євгена Євгеновича Слуцького (1880-1948), якого вважають одним із засновників математичної статистики. Його посібник «Теорія кореляції та елементи вчення про криві розподілу (посібник із вивчення деяких найважливіших методів сучасної статистики)» (1912) – був першим вітчизняним навчальним виданням, у якому викладено логічні основи теорії кореляції.

У 1905 р. він стає студентом юридичного факультету Київського університету і за свою наукову роботу «Теорія граничної корисності» (1910) відзначається дипломом першого ступеню і медаллю. У 1915 р. було опубліковано роботу, яка принесла вченому світове визнання – «До теорії збалансованого бюджету споживача». Упродовж 1926-1933 рр. Є.Є. Слуцький працює у Центральному статистичному управлінні. З 1934 р. викладає у Московському університеті, а з 1938 р. у Математичному інституті.

На початку XX ст. у Київському університеті Святого Володимира статистику викладав Костянтин Григорович Воблий (1876-1947). З 1906 р. – приват-доцент політичної економії і статистики, пізніше професор Київського комерційного інституту. Академік АН України з 1919 р., заслужений діяч науки України (1944). Автор досліджень з проблем розвитку продуктивних сил України, внутрішньої і зовнішньої торгівлі, підручників із статистики та економічної географії. Працюючи у Київському університеті, у 1908 р. К.Г. Воблий видав курс лекцій «Статистика».

Згадані вчені заклали теоретико-методологічні підвалини сучасної вітчизняної статистичної науки. Сьогодні статистика продовжує розвиватися завдяки науковим пошукам викладачів кафедри.

Внаслідок реорганізації кафедри політичної економії та статистики у 1909 р. утворено кафедру статистики як окремий підрозділ у складі юридичного факультету. Починаючи з 1945 р., кафедра статистики функціонує у складі економічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, яку до 1946 р. очолює д.е.н., професор М.В. Птуха, далі завідувачем кафедри призначено к.е.н., доцента П.І. Пустохода.

Після об’єднання двох кафедр статистики та історії народного господарства утворено нову кафедру – історії народного господарства і статистики, її завідувачем упродовж 1947-1950 рр. був к.е.н., професор І.М. Браславський.

Згідно з Наказом ректора від 11.12.2009 р. була здійснена реорганізація кафедри обліку та аудиту та засновано кафедру статистики та демографії на чолі з д.е.н., професором Н.В. Ковтун. З вересня 2016 року в.о. завідувача кафедри призначений к.е.н., доцент Гончар І.А., а з вересня 2019 року кафедру знов очолює д.е.н., професор Н.В. Ковтун.

З метою розширення спектру фахової підготовки, формування додаткових компетентностей володіння сучасними інформаційно-аналітичними системами оброблення та аналізу великих масивів даних, що сприяє підвищенню якості професійної освіти студентів економічного факультету, а також задля забезпечення виконання стратегічних завдань розвитку університету в цілому наказом ректора від 17 травня 2021 року кафедра статистики та демографії була перейменована на кафедру статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії.

Кафедра статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії відкриває можливості розширення спектру фахової підготовки і підвищення якості професійної освіти студентів, а також виконання стратегічних завдань розвитку економічного факультету та університету в цілому.