Бакалаврат

Спеціальність 051 Економіка

Освітня програма «Економічна аналітика та статистика»

 «Економічна аналітика та статистика» – сучасна навчальні програма, головним завданням якої є набуття знань та формування практичних вмінь аналізу економічних процесів.

Аналітика – це мистецтво розкриття природи та поведінки явищ і процесів в усіх сферах життя, у тому числі у бізнесі, де основу підготовки аналітиків складають статистичні методи поєднані з майстерністю кількісного оцінювання та інтерпретації отриманих результатів.

Презентація освітньої програми

Головним завданням освітньої програми є забезпечення фахової підготовки у галузі статистичного оцінювання та  аналізу масових явищ і процесів задля прийняття ефективних управлінських рішень на різних рівнях: мікро- (мале підприємство, господарство), мезо- (агентство, компанія, корпорація), макро- (міністерство, відомство, державне управління)

 

Оволодіння статистичними методами дозволяє студентам набути сучасних навичок аналітичної діяльності:

Цілеспрямованість – орієнтація на досягнення конкретних цілей, а саме, вирішення практичних, управлінських і пошукових завдань (результатів в практичній діяльності).

Системність – комплексний підхід до аналізу та вирішення проблем з урахуванням їх ролі  у загальній структурі забезпечення діяльності організації.

Актуальність –  відповідність діяльності сучасним запитам практики з огляду на їхню пріоритетність.

Прогностичність – спрямованість діяльності «на випередження», тобто проведення упереджувального аналізу з елементами прогнозування і моделювання та підготовка управлінських рішень.  Потребує визначення динаміки процесу і попередження можливих негативних наслідків, розробка сценаріїв розвитку процесу чи ситуації, її експертне прогнозування.

Ініціативність – виявлення і опис проблем, формулювання завдань і способів їх вирішення, розробка конструктивних пропозицій і рекомендацій.

Об’єктивність – відсутність тенденційності, неупередженість аналітика щодо процесу дослідження та його результатів.

Повнота – використання усієї наявної інформації та пошук альтернативних джерел. Висунення гіпотез і перевірка різноваріантного перебігу подій, версій про сутність і причини явища, визначення закономірностей його розвитку.

Альтернативність – вміння формулювати і висловити власну незалежну думку за результатами проведеного дослідження і довести її до вищого за рангом керівництва.

Гнучкість – швидка адаптація до суспільно-політичних та економічних змін без модифікації структури методів і засобів реалізації аналітичної роботи.

Аргументованість – отримання переконливих результатів аналітичної роботи на основі сучасних досягнень науки, ефективних інформаційних і аналітичних технологій.

 

Переваги освітньої програми

Набуття статистичних навичок та вмінь прикладного аналізу є невід’ємною вимогою високої кваліфікації аналітика. Широке застосування статистичних методів набуло поширення в таких галузях:

  1. Аудит – застосовуються методи статистичної репрезентації даних вибіркових обстежень всіма провідними аудиторськими компаніями. На основі історичних даних будуються статистичні прогнози безперервної діяльності підприємств (going concern).
  2. Фінанси та банківська діяльність – оцінюються ризики відносно платоспроможності галузей економіки та суб’єктів ринку. Процеси бюджетування підприємств тісно пов’язані зі статистичним збором та аналізом результатів діяльності.
  3. Маркетинг – здійснюється планування маркетингової політики компаній на підставі результатів спеціально організованих статистичних обстежень, оцінюється репрезентативність даних вибіркових досліджень, визначається обсяг і структура продажу, оцінюється ємність ринку, вивчаються споживацькі настрої і наміри, прогнозується розвиток ринку.
  4. Менеджмент – статистичне забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень, оцінювання передумов прийняття рішень та різноваріантність їхніх наслідків.

 

Широкого застосування набули статистичні методи  аналізу і в інших суспільних науках: соціології, психології, біології, медицині, геології, географії,  хімії, фізиці, інжинірингу, юриспруденції, державному управлінню, тощо.

 

Випускники освітньої програми

Висококваліфіковані аналітики, що мають високий попит на ринку праці в усіх сфер суспільства:

– державних органах влади;

– науково-дослідних інституціях;

– міжнародних організаціях;

– медичних компаніях;

– страховому бізнесі;

– торгівлі та логістиці;

– фінансово-банківському секторі;

– маркетинговій діяльності;

– ІТ сфері;

– агробізнесі.

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН БАКАЛАВРАТУ

ОСВІТНЬОЇ  ПРОГРАМИ

«Економічна аналітика та статистика»

Код Навчальні дисципліни Кількість аудиторних годин Форма

підсумкового контролю

1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1. Вступ до університетських студій 60 залік
1.2. Українська та зарубіжна культура 90 залік
1.3. Економікс: мікро та макроекономіка 150 іспит
1.4. Вища математика 150 іспит
1.5. Основи трудового права 60 залік
1.6. Теорія грошей 120 іспит
1.7. Стратегія розвитку «зеленої економіки» 60 залік
1.8. Іноземна мова професійного спрямування 450 іспит
1.9. Історія економічної думки 90 залік
1.10. Статистична електронна документація 150 іспит
1.11. Основи програмування (Python) 150 іспит
1.12. Статистика 300 іспит
1.13. Мікроекономіка 150 іспит
1.14. Світова економіка 120 залік
1.15. Статистичні засоби візуалізації даних 90 залік
1.16. Теорія ймовірностей  та математична статистика 150 іспит
1.17. Бухгалтерський облік 120 залік
1.18. Макроекономіка 120 залік
1.19. Менеджмент 120 залік
1.20. Теорія ризиків 120 залік
1.21. Багатовимірні статистичні методи і моделі 150 іспит
1.22. Маркетинг 120 іспит
1.23. Економіка фірми 120 залік
1.24. Статистичний аналіз часових рядів 150 іспит
1.25. Економетрика 120 залік
1.26. Філософія 120 залік
1.27. Бізнес статистика 300 іспит
1.28. Теорія і практика вибіркових обстежень 120 залік
1.29. Демографічна статистика 150 іспит
1.30. Статистичний аналіз взаємозв`язків 150 іспит
1.31. Науковий образ світу 90 залік
1.32. Соціально-політичні студії 60 залік
1.33. Інвестиційний аналіз 150 іспит
1.34. Програмування (SQL) 150 іспит
1.35. Статистичні пакети для соціальних наук 90 залік
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 5400 годин
 
 
Студентам пропонується навчання за двома спеціалізаціями (на вибір):
Спеціалізація “Статистика макроекономічних процесів”

Спеціалізація з макроаналізу включає вивчення моделей поведінки суб’єктів економіки в цілому та галузевих ринків. Оцінювання економічних закономірностей здійснюється задля оптимізації діяльності суб’єктів економіки та розробки стратегій їхнього розвитку.

Код Навчальні дисципліни Кількість аудиторних годин Форма

підсумкового контролю

2.1. Статистичні методи програмної обробки даних 90 залік
2.2. Макроекономічна статистика 150 іспит
2.3. Організація статистичних обстежень 150 іспит
2.4. Статистичний аналіз кон`юнктури товарних ринків 150 залік
2.5. Соціальна статистика 150 іспит
2.6. Міжнародна статистика 150 іспит
2.7. Фінансова статистика 150 іспит
2.8. Статистика якості інформації 150 іспит
2.9. Статистика державних фінансів 150 іспит
2.10. Система національних рахунків 120 залік
Загальний обсяг компонент блоку: 1410 годин
 

 

Спеціалізація “Бізнес аналітика”

Спеціалізація Бізнес-аналітика має на меті оволодіння прийомами статистичного аналізу діяльності компанії, для розробки та обґрунтування управлінських рішень. Яка включає організацію статистичного моніторингу на підприємстві, оцінюванні ефективності діяльності і якості прийняття управлінських рішень, економічних ризиків,  очікуваних  результатів від різноваріантних бізнес-моделей розвитку.

Код Навчальні дисципліни Кількість аудиторних годин Форма

підсумкового контролю

2.1. Статистичні системи в бізнесі 90 залік
2.2. Статистичні індикатори економічного розвитку 150 іспит
2.3. Статистичний моніторинг 150 іспит
2.4.  Статистичні методи в  маркетингових дослідженнях 150 залік
2.5. Статистика рівня та умов життя населення 150 іспит
2.6. Статистика діяльності зовнішнього сектору 150 іспит
2.7. Грошово-кредитна статистика 150 іспит
2.8. Статистичний аналіз даних 150 іспит
2.9. Статистичний аналіз фінансів підприємств 150 іспит
2.10. Економіко – статистичні стандарти 120 залік
Загальний обсяг компонент блоку: 1410 годин
 
Вибіркові предмети (студент самостійно обирає додаткові навчальні предмети)
Загальний обсяг компонент блоку: 390 годин
   
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  

7200 годин

Для формування практичних навичок статистика-аналітика усі студенти забезпечуються базами для проходження виробничої практики.