Магістратура

На кафедрі запроваджено дві сучасні магістерські програми,

які враховують кращі світові тренди:

 

 

Економічна аналітика та статистика Економіка охорони здоров‘я та статистика

 

  

Спеціальність051 Економіка

Освітня програма «Економічна аналітика та статистика»

  

Аналітична статистика є універсальною наукою, оскільки її методи застосовуються в усіх сферах суспільного життя: соціальній, політичній, економічній, у дослідженні бізнесових, демографічних, екологічних процесів, у державному управлінні, а також у наукових дослідженнях прикладних наук, зокрема, в медицині, біології, геології, антропології, криміналістиці.

Основними завданнями економічної аналітики та статистики є:

– науково обґрунтована організація реєстрації  масових подій, коректне збирання первинних даних;

– узагальнення і систематизація зібраної інформації;

– кількісний опис закономірностей і перевірка статистичних гіпотез;

– оцінювання існуючого стану масових явищ і процесів, а також тенденцій розвитку, побудова статистичних прогнозів;

– підготовка аналітичних звітів для обґрунтованого прийняття управлінських рішень.

У світовій практиці методи статистики розробляються не лише в рамках прикладної, а і математичної статистики. Проте, на відміну від прикладної, математична статистика не володіє значною частиною методів, без яких неможливо досліджувати, аналізувати і оцінювати масові явища і процеси в усіх сферах суспільного життя. До таких методів належать: організація збирання масових даних, їхня систематизація (зведення, групування і перегрупування), визначення узагальнюючих показників, вибірковий метод обстеження, індексний метод, аналіз сезонних і циклічних коливань тощо. Значною перевагою прикладного статистичного аналізу є  поєднання  статистико-математичного апарату із знаннями сутності конкретних явищ і процесів суспільного життя в реальному часі, розуміння їхньої природи, перебігу і причинно-наслідкових зв’язків. Саме такий  симбіоз теорії статистики і теорії суспільних процесів дозволяє лише прикладній статистиці оцінювати та аналізувати  закономірності суспільних процесів і розробляти рекомендації для прийняття ефективних управлінських рішень.

 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬОЇ  ПРОГРАМИ

«Економічна аналітика та статистика»

 

Код Навчальні дисципліни Кількість годин Форма

підсумкового контролю

1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1. Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності) 180 залік
1.2. Статистичні спостереження

(поглиблений рівень)

150 іспит
1.3. Статистичний аналіз видів економічної діяльності 300 іспит
1.4 Статистичні експерименти 120 залік
1.5. Статистика (поглиблений рівень) 300 іспит
1.6. Професійна та корпоративна етика 90 залік
1.7. Програмне середовище – R 150 іспит
1.8. Сучасні проблеми економіки та економічної політики 90 залік
1.9. Міжнародні статистичні стандарти 120 залік
1.10. Статистичні методи імплементації даних 150 залік
1.11. Статистичне забезпечення прийняття стратегічних рішень 150 іспит
1.12. Прикладний пакет аналізу “R-studio” 180 іспит
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 2430  годин
 
2. Вибіркові навчальні дисципліни

Студенти мають вільно обрати додаткові предмети

(8 дисциплін на 1170 годин)

Код Навчальні дисципліни Кількість годин Форма

підсумкового контролю

2.1. Бізнес – моделі компаній 150 залік
2.2. Теорія складних систем 150 залік
2.3. Статистичні аналітичні системи 120 іспит
2.4 Системний аналіз 120 іспит
2.5. Статистичні методи в управлінських рішеннях 150 залік
2.6. Теорія графів в аналізі економічних процесів 150 залік
2.7. Статистичне прогнозування економічних циклів 150 іспит
2.8. Статистичні моделі оновлення 150 іспит
2.9. Нейронні мережі 150 залік
2.10. Актуарна статистика 150 залік
2.11. Біометрична статистика 150 іспит
2.12. Електронна комерція 150 іспит
2.13. Управління інвестиційним портфелем (Portfolio Management) 150 залік
2.14. Ризик-менеджмент 150 залік
2.15. Статистичний інструментарій та моделі фінансової стійкості 150 іспит
2.16. Статистичний аналіз фінансової стабільності 150 іспит

 

 

Спеціальність051 Економіка

Освітня програма«Економіка охорони здоров’я та статистика»

 

«Економіка охорони здоров’я та статистика»– сучасна магістерська програма, головним завданням якої є підготовка фахівців зі статистики, які володіють методами збирання, опрацювання та аналізу клінічних даних та даних, що характеризують здоров’я суспільства та ефективність політики в сфері охорони здоров‘я.

 

Економіка охорони здоров’я – комплекс економічних та статистичних дисциплін для аналізу прийняття рішень людьми, постачальниками медичних послуг та урядом щодо охорони здоров’я. Вона охоплює також набір аналітичних методів, що застосовуються в аналізі ринку медичних послуг.

 

Презентація освітньої програми

 

Головним завданням освітньої програми є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми, приймати відповідні аналітичні рішення у сфері клінічних досліджень та управлінські рішення в сфері охорони здоров’я суспільства, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій в умовах невизначеності.

 

Оволодіння статистичними методами дає можливість студентам набути сучасних навичок аналітичної діяльності у сфері клінічних досліджень та охорони здоров’я.

 

Переваги освітньої програми

Набуття статистичних навичок та вмінь прикладного статистичного аналізу є невід’ємною вимогою високої кваліфікації аналітика у сфері клінічних досліджень та охорони здоров’я. Це забезпечується:

  1. Здійсненням наскрізної підготовки від аудиторії до практичного застосування набутих знань та навичок.
  2. Можливістю внести свій внесок у розвиток власного потенціалу з глобальною перспективою.
  3. Розширенням дослідницьких можливостей та посиленням наукової складової підготовки.
  4. Інтеграцією практики з академічним навчанням.
  5. Можливістю захистити магістерську роботу на реальному проекті.
  6. Наданням реальної можливості майбутньої працездатності.

 

Випускники освітньої програми

Висококваліфіковані статистики – аналітики у сфері клінічних досліджень та охорони здоров’я, що мають високий попит на ринку праціу приватному секторі клінічних досліджень національного та міжнародного рівня, у національних, регіональних та місцевих  суспільних організаціях та установах, на посадах пов’язаних з плануванням, збиранням, опрацюванням та аналізом даних клінічних даних та даних, що характеризують здоров’я населення, а також оцінюванням якості управлінських рішень в сфері охорони здоров’я.

 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

«Економіка охорони здоров’я та статистика»

Код Навчальні дисципліни Кількість годин Форма

підсумкового контролю

1. Обов’язкові навчальні дисципліни
1.1. Системи охорони здоров’я 150 залік
1.2. Фармацевтична економіка 180 іспит
1.3. Епідеміологія 180 іспит
1.4. Біостатистика 150 іспит
1.5. SAS General 150 залік
1.6. Мікроекономіка (поглиблений рівень) 120 іспит
1.7. Біостатистика (поглиблений рівень) 150 іспит
1.8. Data Management 120 залік
1.9. SAS Base 150 залік
1.10. Економіка добробуту 150 іспит
1.11. SAS Advanced 150 іспит
1.12. Міжнародні стандарти клінічних досліджень 150 залік
1.13. CDISC 150 залік
1.14. Дизайн дослідження та методологія 150 залік
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 2550 годин
 

Вибіркові предмети

Студенти мають вільно обрати додаткові предмети

(7 дисциплін на 1050 годин)

Код Навчальні дисципліни Кількість годин Форма

підсумкового контролю

2.1. Клінічні дослідження та випробування 150 залік
2.2. Економічна оцінка політики в галузі охорони здоров’я та системи охорони здоров’я 150 іспит
2.3. Статистика та економетрика 150 іспит
2.4. Епідеміологія (поглиблений рівень) 150 залік
2.5. Управління персоналом 150 залік
2.6. Біостатистика:  Аналіз виживаності (поглиблений рівень) 150 іспит
2.7. Статистика та економетрія (поглиблений рівень) 150 іспит
2.8. Оцінювання здоров’я 150 залік
2.9. Синтез медичної та доказової статистики 150 іспит
2.10. Професійна та корпоративна етика 150 іспит
Фармацевтична економіка (поглиблений рівень) 150 іспит
Практика SAS в клінічних випробуваннях 150 залік
Загальний обсяг компонент блоку: 1050 годин
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 

3600 годин

 

Для формування практичних навичок статистика-аналітика у сфері клінічних досліджень та охорони здоров’яусі студенти забезпечуються базами для проходження науково-дослідницької практики.