Наукова діяльність

Сферою наукових інтересів колективу кафедри є розвиток сучасної міжнародної економіки та маркетингу, форми прояву процесу глобалізації, проблеми інтеграції економіки України до світового господарства.

Основними науковими напрямами діяльності кафедри є:

 • Проблеми інтеграції економіки України в світове господарство
 • Теоретичні аспекти функціонування сучасної міжнародної економіки
 • Маркетингове забезпечення міжнародної діяльності
 • Валютно-фінансові аспекти міжнародної економічної інтеграції
 • Міжнародні маркетингові дослідження
 • Управління торговими марками та стратегічний маркетинг
 • Сучасні напрямки розвитку міжнародних фінансів
 • Транснаціональні корпорації в сучасній міжнародній економіці
 • Міжнародна конкурентоспроможність.

Кафедра міжнародної економіки та маркетингу веде підготовку фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. За час існування кафедри були захищені ряд кандидатських та докторських дисертацій.

В даний час науково-педагогічний потенціал кафедри зосереджено на активізації науково-дослідної діяльності студентів та аспірантів з метою пошуку обдарованої молоді для подальшого навчання у магістратурі та в аспірантурі, підготовка для потреб кафедри висококваліфікованих фахівців із сучасним мисленням.

Метою науково-дослідної практики є набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідницької роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань у сфері міжнародної економіки, підбір фактичного матеріалу для написання випускної магістерської роботи.

Пріоритетні тематичні напрями для науково-дослідних робіт:

 • Визначення змісту та факторів сучасних структурних трансформацій світової економіки
 • Удосконалення інструментів комплексного аналізу міжнародного бізнес середовища за умов структурних трансформацій світової економіки
 • Удосконалення методологічних основ стратегічного аналізу міжнародного співробітництва
 • Розробка науково-практичних рекомендацій удосконалення міжнародної економічної взаємодії
 • Розробка концептуальних засад стратегії реагування на кризові стани міжнародного співробітництва.

Дослідницька діяльність молодих вчених спрямована на розробку рекомендацій з формування економічних стратегій міжнародного бізнесу на регіональних ринках та створення сприятливого бізнес-середовища для поглиблення міжнародного співробітництва, розвитку форм міждержавної співпраці. Очікуваний результат – модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації.

Орієнтовні напрями досліджень:

 • розвиток регіональної економічної інтеграції в сучасних умовах, посилення дезінтеграційних процесів;
 • розвиток зони вільної торгівлі між Україною та ЄС в умовах регіональних дезінтеграційних процесів;
 • залучення венчурних інвестицій в економіку України;
 • дослідження міжнародних ринків;
 • стратегія міжнародної економічної діяльності України, розвиток і диверсифікація її форм;
 • формування міжнародних інноваційних кластерів.

Під час виконання науково-дослідних робіт на кафедрах у межах робочого часу викладачів розроблено тексти лекцій та методичні матеріали проведення семінарських завдань всіх навчальних дисциплін,  які викладаються, розроблено ситуаційні вправи, тестові завдання та опубліковано навчально-методичні посібники. На кафедрі щорічно готуються нові навчальні курси.

За період 2014-2020 рр. захищено 2 докторські дисертації та 8 кандидатських дисертацій на теми актуальних проблем міжнародної економіки та маркетингу. Викладачі кафедри мають опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті у вітчизняних та закордонних виданнях, присвячені актуальним проблемам розвитку. Студенти, підготовлені викладачами кафедри, є неодноразовими переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з галузі знань «Менеджмент ЗЕД», «Міжнародні економічні відносини», «Маркетинг». За період 2015-2020 рр. студенти кафедри здобули 19 призових місць на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, 11 призових місць на Всеукраїнських студентських олімпіадах.

За період 2014-2020 рр. кафедрою міжнародної економіки та маркетингу опубліковано 47 монографій, 3 підручники, 21 навчальних посібників та довідників. Кількість наукових статей опублікованих у 2014-2020 рр. – 319, з них – у зарубіжних виданнях – 90, у тому числі, у виданнях, які входять до МНБД – 49, в українських виданнях, які входять до МНБД – 118, серед яких 153 статті опубліковано у фахових виданнях.

Серед монографій, навчальних посібників, підручників, опублікованих кафедрою міжнародної економіки та маркетингу за останні роки, виділимо наступні:

 • Маркетинг: Термінологічний словник / За ред. Старостіної А.О. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2017. – 154с.
 • Маркетинг. Навчальний посібник. Старостіна А.О., Кравченко В.А., Пригара О.Ю., Ярош-Дмитренко Л.О. К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2018. – 216с.
 • Старостіна А.О. Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків: Підручник. – К.: ТОВ «Лазарит-Поліграф», 2012. – 480 с. З грифом МОН України (лист №1.4/18-Г-590 від 07.03.2008 р.).
 • Глобальные трансформации международной экономической системы: Коллективная монография. //Киевский нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Приднестр. гос. ун-т  им. Т.Г. Шевченко, Рыбниц. филиал – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та. 2015. – 348 с. Автори від кафедри: Старостіна А. О., Кравченко В. А., Каніщенко О. Л., Кочкіна Н.Ю., Длігач А.О., Середа В. І.,  Кузьома О.Ю., Комендант О. В., Пащук Л. В. (всього 9 авторів) 8 розділів
 • Гайдуцький А.П. Міграційний капітал: теорія, методологія, практика : Монографія. / А. П. Гайдуцький. – К. : ТОВ «Інфосистем», 2010. – 446 с. – 34,5 др. арк.
 • Длигач А. А. Системно-рефлексивный маркетинг: монография / А. А. Длигач. – К.: Алерта, 2014. – 400 с.
 • Длігач А. О. Стратегічне маркетингове управління : монографія / А. О. Длігач. – К.: Алерта, 2012. – 272 с.
 • Багиев Г. Л., Длигач А. А., Соловьева Ю. Н. Форсайт технологии маркетинга: Маркетинг взаимодействия. Системно-рефлексивный маркетинг. Бенчмаринг. Управление компетентностью. Измерение и оценка ценности: монография, под науч. ред. засл. деят. науки РФ, д.э.н., проф. Г.Л. Багиева. СПб.: Астерион, 2016. – 400 с.
 • Кудрявець Є.В. Формування міжнародних інноваційних кластерів в Україні Монографія. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2016 – 212 с.
 • Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг: підручник / О.Л.Каніщенко. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2016. – 479 с.
 • Середа В.І. Європейська інтеграція (економічний аспект) К.: Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – К., 2016.
 • Фондовий ринок. Кн.2. – К.: Знання, 2016. – 486 с. – Співавтор Середа В.І. – 33.2. Розвинені ринки та ринки, що розвиваються. 33.3. Світові та регіональні фінансові центри. 34.2. Розвинені фондові ринки Європи. 36. Основи функціонування міжнародного фондового ринку // Фондовий ринок : підручник :у 2-х кн. Співавтор Середа В.І. 2016.
 • Міжнародна економіка: Практикум. Навч. посібник / Старостіна А.О., Каніщенко О.Л., Софіщенко І.Я. та ін. / За заг. ред. проф. Старостіної А.О. – К.: НВП «Інтерсервіс», 2015.- 416 с.
 • Міжнародна економіка: Термінологічний словник / За ред. Старостіної А.О. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2017. – 250с.
 • Кузёма Е.Ю. Международная экономика: Практикум / Е.Ю. Кузёма, О.В. Булкот, Е.В. Комендант. – К.: ИПЦ «Киевский университет». – 2018. – 143 с.
 • Кочкіна Н.Ю. Управління маркетингом: навч. посібник (рекомендовано науково-методичною радою КНУ). К.: Інтерсервіс, 2019. – 368 с.
 • 7 сходинок підготовки успішної дисертації. Монографія / Старостіна А.О., Кравченко В.А., Нагачевська Т.В. /За заг. ред. проф. Старостіної А.О. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: «НВП «Інтерсервіс», – 304 с.

Наукові статті у виданнях, які включено до міжнародних науково-метричних баз Scopus, Web of Science:

 • Starostina A. Risk management in the field of public finance in Ukraine. A. Starostina, V. Kravchenko, V. Lisсhuk // Public Policy and Administration, 2019, 18 (4), 466-482 . DOI: 10.13165/VPA-19-18-4-07 (Scopus, Q1)
 • Starostina, A., Kochkina N., Adami C. Economic Intelligence Index and Trade Flow Analysis. // Journal of International Studies, 2020, Vol.13, #4 (Scopus)
 • Bilovodska O., Starostina A., Vovk V., Moroz O., Moroz M. Environmental packaging in trade logistics and innovative entrepreneurship based on Internet marketing online research and communications. // Studies of Applied Economics, 2020, Vol. 39, # 4 (Scopus)
 • Andriushchenko K, Tepliuk M, Sahaidak M, Kartashov E, Pivovarov K, Kutashev I, Voronina Yu, Domina O., Kuchai O. Management of the mental resources of the enterprise. International Journal of Management, 2020, Volume 11, Issue 6, 52-64. (Scopus)
 • Bludova T., Usherenko S., Hromozdova L., Derbenova Y., Kosiak M. Approaches to Foreign Trade Risk Assessment Between Ukraine and South Asia. International Journal of Advanced Science and Technology, 2020, 29(06), 7571-7585. (Scopus)
 • Starostina, A., Pikus, R., Kravchenko, V. Innovative Activities within Ukrainian Insurance Companies. // Marketing and Management of Innovations, 2020, 2, 44-55. (Web of Science)
 • Starostina, A.STABE  technique: an innovative approach to define marketing research objective. A. Starostina, V. Kravchenko, N. Petrovskiy // Marketing and Management of Innovations, 2020, 4 (Web of Science)
 • Kochkina, N., Tavoletti, E. (2019), “Current Trends and Consumer Motivation in the Ukrainian Wine Market”, in Cavicchi, A., Santini, C. (Eds.), Case Studies in the Wine Industry,  Woodhead Publishing, pp. 141-155 (Scopus).
 • Kanishchenko, O., Spivakovsky, S., Spivakovsky, T., Elalfy Sh. Marketing Strategies of Companies in Internationalization Process // Journal of Advanced Research in Law and Economics // Quarterly, Volume IX, Issue 6(36), Fall 2018, P. 2155-2163. (Scopus)
 • Problems of Commercialization of Environmental Innovations at Industrial Enterprises / Kanishchenko O., Chupryna N., Bobkova A., Andrуeуeva N., Kozlovtseva V. // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-4, November 2019. – Р. 11216-11220. (Scopus)
 • Bulkot O. Modern system of international financial management in multinational companies / O. Bulkot // Economic Annals – XXI. – №1-2(2). – 2015. – 8-11 p. 0,68 д.а. ( Scopus)
 • Bulkot O., Paschuk L. Managing economic effectivness of marketing in transnationla companies // Baltic Journal of Economic studies, Volume 3 Number 2. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017, 156 pages (18-25 p, 0,68/0,34 д.а.) (Web of Science)
 • Софіщенко І.Я. Проблеми інституціоналізації державного сприяння експорту //Актуальні проблеми економіки. – № 10. – 2012. – С.52-57 (Scopus)
 • Pashchuk, L.V., Yarosh-Dmytrenko, L.O.2017. Strengthening Competitiveness of Small and Medium Enterprises in Municipalities. Journal of Applied Economic Sciences, Volume XII, Issue 6(52): p.2-12 (Scopus)
 • Yarosh-Dmytrenko L.O. Export activity of mashine-building enterprises within transformation of Ukrainian foreign trade / L.O. Yarosh-Dmytrenko // Scientific bulletin Polissia. – -Vol. 3(11), part 1. -P.99-106. (Web of Science)
 • Prygara O. International Positioning Strategy of Ukrainian Advertising Service Companies on European Media Market //Journal of Applied Economic Sciences. – 2018. – Vol. 13. – P. 357-368. (1 д. а. ) (Scopus)
 • Zhurylo V., Prygara O. Consumer behaviour formation in the customized service markets: a case of Ukraine// Baltic Journal of Economic Studies. –Vol. 4 (№1). – 2018. – P. 156-163. (Web of Science)
 • Zhurylo V., Prygara O. Zhurylo V. Influence of marketing communicative strategies on consumer behavior: a case of the high-technology market of Ukraine // Baltic Journal of Economic Studies. – Vol.3. – 2017. – P. 4-12. (Web of Science)
 • Bilotskiy S., Danylova N., Grinenko (2017). Legal and economic aspects of Ukrainian enterprises activity at the European renewable energy market. Investment Management and Financial Innovations, Volume 14 2017, Issue № 2, pp. 71-78 (Scopus)
 • Черняк О.І., Черняк Є.О., Фаренюк Я. Forecasting of Global New Investment in Renewable Energy // CEUR Workshop Proceedings, vol.2030. P.272-278 http://ceur-ws.org/Vol-2030/HAICTA_2017_paper33.pdf(Scopus)
 • Chernyak O., Chernyak Y. The influence of remittances on macroeconomical figures in Ukraine// Advances in Economics Business and Management Research , 2019, vo95 p.20-24 (Web of Scince)
 • Chernyak O., Chernyak Y. Modern trends of the international labor force migration // SHS Web of Conferences 65, 09001 (2019).https://doi.org/10.1051/shsconf/20196509001 Web of Science
 • Andriushchenko K, Ishchenko M., Sahaidak M, Tepliuk M, Domina O (2019). Prerequisites for the creation of financial and credit infrastructure of support for agricultural enterprises in Ukraine. Banks and Bank Systems (Scopus)
 • Yatsenko, V. Adjusting Business Processes by the Means of an Autoregressive Model Using BPMN 2.0// Yatsenko, V., Kobets, V. Ermolayev, V. et al. (eds.) ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Proc. 12th Int. Conf. ICTERI 2016, Kyiv June 21- 24, 2016, CEUR-WS.org/ Vol-1614, pp. 518-533, online http://ceur-ws.org/Vol-1614/paper_97.pdf  DBLP, Google Scholar, (Scopus)
 • Yatsenko V. Adaptive Dynamic Mechanism OF Modified Double Electronic Auction. // Valeria O. Yatsenko, Vitaliy M. Kobets//   Actual problem of economics.  [Academic economic journal].- 2016. – № 7 (181). – С. 432-445 (Scopus)
 • Yatsenko V., Budgeting Integration with a Business Strategy and Accounting System in Business Process Management – Case Study of Ukrainian Company// 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference. Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019 -14р. (Scopus)

Кафедрою міжнародної економіки та маркетингу підписано Угоду про співпрацю з Університетом Мачерати (Мачерата, Італія) 29.05.2013 та організовано систему подвійного диплому зі спеціальності “Бізнес -адміністрування”. Магістерська програма з міжнародного бізнесу будується на основі спеціальностей “Бізнес-адміністрування” (з української сторони) та “Studi politici ed internazionali – International Economic and Trade Relations” (з італійської сторони).В рамках продовження співпраці  планується виконання та захист магістерських дисертацій під спільним керівництвом професорів Італії та України в рамках програми подвійного дипломування, продовження наукового керівництва в PhD аспірантурі, підготовка спільних наукових публікацій за результатами досліджень.

Готується до підписання Угода про співпрацю з представниками інноваційного наукового центру м. Сучжоу (Китай) в галузі бізнес-освіти та досліджень ринків високих технологій та інновацій.

Викладачі кафедри беруть активну участь у закордонних стажуваннях та міжнародних конференціях у Польщі, Німеччині,  Великобританії, Чехії, США. Планується подальша активна участь викладачів у закордонних наукових стажуваннях, міжнародних конференціях, проведенні круглих столів, участь у програмі академічної мобільності ERASMUS+.