Наукова діяльність

Сферою наукових інтересів колективу кафедри є розвиток сучасної міжнародної економіки та маркетингу, форми прояву процесу глобалізації, проблеми інтеграції економіки України до світового господарства.

Основними науковими напрямами діяльності кафедри є:

 • Проблеми інтеграції економіки України в світове господарство
 • Теоретичні аспекти функціонування сучасної міжнародної економіки
 • Маркетингове забезпечення міжнародної діяльності
 • Валютно-фінансові аспекти міжнародної економічної інтеграції
 • Міжнародні маркетингові дослідження
 • Управління торговими марками та стратегічний маркетинг
 • Сучасні напрямки розвитку міжнародних фінансів
 • Транснаціональні корпорації в сучасній міжнародній економіці
 • Міжнародна конкурентоспроможність.
 • Проблеми інтеграції економіки України в світове господарство
 • Теоретичні аспекти функціонування сучасної міжнародної економіки
 • Маркетингове забезпечення міжнародної діяльності
 • Валютно-фінансові аспекти міжнародної економічної інтеграції
 • Міжнародні маркетингові дослідження
 • Управління торговими марками та стратегічний маркетинг
 • Сучасні напрямки розвитку міжнародних фінансів
 • Транснаціональні корпорації в сучасній міжнародній економіці
 • Міжнародна конкурентоспроможність.

Кафедра міжнародної економіки та маркетингу веде підготовку фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. За час існування кафедри були захищені ряд кандидатських та докторських дисертацій.

В даний час науково-педагогічний потенціал кафедри зосереджено на активізації науково-дослідної діяльності студентів та аспірантів з метою пошуку обдарованої молоді для подальшого навчання у магістратурі та в аспірантурі, підготовка для потреб кафедри висококваліфікованих фахівців із сучасним мисленням.

Метою науково-дослідної практики є набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідницької роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань у сфері міжнародної економіки, підбір фактичного матеріалу для написання випускної магістерської роботи

Пріоритетні тематичні напрями для науково-дослідних робіт:

 • Визначення змісту та факторів сучасних структурних трансформацій світової економіки
 • Удосконалення інструментів комплексного аналізу міжнародного бізнес середовища за умов структурних трансформацій світової економіки
 • Удосконалення методологічних основ стратегічного аналізу міжнародного співробітництва
 • Розробка науково-практичних рекомендацій удосконалення міжнародної економічної взаємодії
 • Розробка концептуальних засад стратегії реагування на кризові стани міжнародного співробітництва.

Дослідницька діяльність молодих вчених спрямована на розробку рекомендацій з формування економічних стратегій міжнародного бізнесу на регіональних ринках та створення сприятливого бізнес-середовища для поглиблення міжнародного співробітництва, розвитку форм міждержавної співпраці. Очікуваний результат – модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації.

Орієнтовні напрями досліджень:

 • розвиток регіональної економічної інтеграції в сучасних умовах, посилення дезінтеграційних процесів;
 • розвиток зони вільної торгівлі між Україною та ЄС в умовах регіональних дезінтеграційних процесів;
 • залучення венчурних інвестицій в економіку України;
 • дослідження міжнародних ринків;
 • стратегія міжнародної економічної діяльності України, розвиток і диверсифікація її форм;
 • формування міжнародних інноваційних кластерів.

Під час виконання науково-дослідних робіт на кафедрах у межах робочого часу викладачів розроблено тексти лекцій та методичні матеріали проведення семінарських завдань всіх навчальних дисциплін,  які викладаються, розроблено ситуаційні вправи, тестові завдання та опубліковано навчально-методичні посібники. На кафедрі щорічно готуються нові навчальні курси.

За період 2014-2021 рр. захищено 2 докторські дисертації та 9 кандидатських дисертацій на теми актуальних проблем міжнародної економіки та маркетингу. Викладачі кафедри мають опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті у вітчизняних та закордонних виданнях, присвячені актуальним проблемам розвитку. Студенти, підготовлені викладачами кафедри, є неодноразовими переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з наступних галузей знань та спеціальностей: «Міжнародні економічні відносини», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Економіка та економічна політика», «Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом», «Маркетинг». За період 2015-2021 рр. студенти кафедри здобули 22 призових місця на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, 11 призових місць на Всеукраїнських студентських олімпіадах.

За період 2014-2021 рр. кафедрою міжнародної економіки та маркетингу опубліковано 53 монографії, 3 підручники, 23 навчальних посібників та довідників. Кількість наукових статей опублікованих у 2014-2021 рр. – 354, з них – у зарубіжних виданнях – 115, у тому числі, у виданнях, які входять до МНБД – 62, в українських виданнях, які входять до МНБД – 119, серед яких 171 статтю опубліковано у фахових виданнях.

Навчальні посібники, підручники, опубліковані кафедрою міжнародної економіки та маркетингу за останні роки:

 1. Стратегічний аналіз привабливості національних та міжнародних ринків. Навчальний посібник / Старостіна А.О., Кравченко В.А., Пригара О.Ю. / За заг.ред. проф. Старостіної А.О. – К.: «НВП «Інтерсервіс», 2021. – 272с.
 2. Маркетинг. Навчальний посібник / Старостіна А.О., Кравченко В.А., Пригара О.Ю. / За заг.ред. проф. Старостіної А.О. – К.: «НВП «Інтерсервіс», 2020. – 237с.
 3. Маркетинг. Навчальний посібник. Старостіна А.О., Кравченко В.А., Пригара О.Ю., Ярош-Дмитренко Л.О. К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2018. – 216с.
 4. Кочкіна Н.Ю. Управління маркетингом: навч. посібник. К.: Інтерсервіс, 2019. – 368 с.
 5. 7 сходинок підготовки успішної дисертації. Монографія / Старостіна А.О., Кравченко В.А., Нагачевська Т.В. / За заг. ред. проф. Старостіної А.О. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: «НВП «Інтерсервіс», 2018. – 304 с.
 6. Маркетинг: Термінологічний словник / За ред. Старостіної А.О. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2017. – 154с.
 7. Міжнародна економіка: Термінологічний словник / За ред. Старостіної А.О. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2017. – 250с.
 8. Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг: підручник / О.Л.Каніщенко. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2016. – 479 с.
 9. Міжнародна економіка: Практикум. Навч. посібник / Старостіна А.О., Каніщенко О.Л., Софіщенко І.Я. та ін. / За заг. ред. проф. Старостіної А.О. – К.: НВП «Інтерсервіс», 2015.- 416 с.
 10. Кузёма Е.Ю. Международная экономика: Практикум / Е.Ю. Кузёма, О.В. Булкот, Е.В. Комендант. – К.: ИПЦ «Киевский университет». – 2018. – 143 с.
 11. Старостіна А.О. Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків: Підручник. – К.: ТОВ «Лазарит-Поліграф», 2012. – 480 с. З грифом МОН України (лист №1.4/18-Г-590 від 07.03.2008 р.).
 12. Глобальные трансформации международной экономической системы: Коллективная монография. //Киевский нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Приднестр. гос. ун-т  им. Т.Г. Шевченко, Рыбниц. филиал – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та. 2015. – 348 с. Автори від кафедри: Старостіна А. О., Кравченко В. А., Каніщенко О. Л., Кочкіна Н.Ю., Длігач А.О., Середа В. І.,  Кузьома О.Ю., Комендант О. В., Пащук Л. В. (всього 9 авторів) 8 розділів
 13. Длигач А. А. Системно-рефлексивный маркетинг: монография / А. А. Длигач. – К.: Алерта, 2014. – 400 с.
 14. Длігач А. О. Стратегічне маркетингове управління : монографія / А. О. Длігач. – К.: Алерта, 2012. – 272 с.
 15. Кудрявець Є.В. Формування міжнародних інноваційних кластерів в Україні Монографія. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2016. – 212 с.
 16. Середа В.І. Європейська інтеграція (економічний аспект) К.: Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. – К., 2016.
 17. Фондовий ринок. Кн.2. – К.: Знання, 2016. – 486 с. (Співавтор Середа В.І. – 33.2. Розвинені ринки та ринки, що розвиваються. 33.3. Світові та регіональні фінансові центри. 34.2. Розвинені фондові ринки Європи. 36. Основи функціонування міжнародного фондового ринку)

Наукові статті у виданнях, які включено до міжнародних науково-метричних баз Scopus, Web of Science: 

 1. Starostina A., Bilovodska O., Nagachevska T., Derbenova Y., Pashchuk L. EU-Ukraine Economic Relations In Context Of Desintegration Processes, Informatization And Innovative Development. Journal of Information Technology Management. 2021. Vol.13. Special Issue. P. 1-19. https://jitm.ut.ac.ir/article_82598.html (Scopus)
 2. Starostina, A., Sitnicki, M.W., Petrovsky, M., Kravchenko, V., & Pimenova, O. Marketing research in a transition economy of the turbulent world. Amazonia Investiga, 2021. 10(46), 51-70. (Web of Science)
 3. Bilovodska O., Starostina A., Vovk V., Moroz O., Moroz M. Environmental packaging in trade logistics and innovative entrepreneurship based on Internet marketing online research and communications. Studies of Applied Economics. 2020. Vol. 39, # 4 (Scopus, Web of Science)
 4. Starostina A., Pikus R., Kravchenko V. Innovative Activities within Ukrainian Insurance Companies. Marketing and Management of Innovations. 2020. No 2, P.44-55. (Web of Science)
 5. Kochkina, N., Riccardi, M. Hofstede’s Cultural Dimensions in Italian and Ukrainian Social Media. Jurnal The Messenger. 2021. Vol.13. No 1. (Web of Science).
 6. Litoshenko O., Kulynych P., Marchenko О., Holoborodko T., Artiukh T., Dligach A. Practice of Functioning of the Land Market in European Countries. Revista San Gregorio, Special edition. 2021. Núm. 44. P. 217-227 (Web of Science)
 7. Petrunenko I., Pohrishchuk O., Plotnikova M., Zolotnytska Y., Dligach A. Development of Small Farms in the Agro-Industrial Complex. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, Vol. 21, No. 3, March 2021. pp. 287-294. (Web of Science)
 8. Humeniuk, V., Umantsiv, I., Dligach, A., Ivanova N., & Umantsiv, H. State Financial Support for Small Business During the Coronavirus Crisis in European Countries. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. 2021. Vol. 3, No. 38. 326–332. (Web of Science) https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237463
 9. Sahaidak, M., Tepliuk, M., Zhurylo, V., Rudenko, N., Samko, O. Integrative Viewpoint for Implementing Sustainable Management Agricultural Business Excellence. TEM Journal. 2021. 10 (1), pp. 303-309 ( Scopus)
 10. Nagachevska T., Apostol M., Fedun I., Kuzioma O., Prygara O. Mechanisms for Attracting Foreign Investment in the Agrarian Sector of Ukraine. The Importance of New Technologies and Entrepreneurship in Business Development: In the Context of Economic Diversity in Developing Countries. ICBT 2020. Lecture Notes in Networks and Systems. 2021. Vol.194. – P.960-977. (Scopus)
 11. Tepliuk M., Sahaidak M., Rudenko N., Petrovska S., Matsola M. Proposal to Increase the Level of Rural Business Activity after COVID-19. TEM Journal. 2021. Vol.10, Issue 2. P. 656-662. DOI: 10.18421/TEM101-38 (Scopus, Web of Science)
 12. Shkoda Т. N., Tepliuk M. A., Riepina I. M., Semenets-Orlova I. A., Domina O. M. Motivational climate as the realization mechanism of young scientists’ potential in business environment. Financial and credit activities: problems of theory and practice. 2020. №4(35). P. 522-529. (Web of Science)
 13. Andriushchenko K., Tepliuk M., Sahaidak M., Kartashov E., Pivovarov K., Kutashev I., Voronina Y., Domina O., Kuchai O. Management of the Mental Resources of the Enterprise. International Journal of Management. 2020. 11 (6). P. 52-64. (Scopus)
 14. Bludova T., Usherenko S., Hromozdova L., Derbenova Y., Kosiak M. Approaches to Foreign Trade Risk Assessment Between Ukraine and South Asia. International Journal of Advanced Science and Technology. 2020. No 29(06), P. 7571-7585. (Scopus)
 15. Derbenova Y., Franiv I., Darmograi V, Chechetova N. et.al. Regional transformational processes in the system of modern international relations. International Journal of Management. 2020. 11 (5). P.230-239. (Scopus)
 16. Starostina A., Kravchenko V., Lisсhuk V. Risk management in the field of public finance in Ukraine. Public Policy and Administration. 2019. No 8 (4). P. 466-482 . DOI: 10.13165/VPA-19-18-4-07 (Scopus, Q1)
 17. Kochkina, N., Tavoletti, E. “Current Trends and Consumer Motivation in the Ukrainian Wine Market”, in Cavicchi, A., Santini, C. (Eds.), Case Studies in the Wine Industry, Woodhead Publishing, 2019. P. 141-155 (Scopus).
 18. Kanishchenko O., Spivakovsky S., Spivakovsky T., Elalfy Sh. Marketing Strategies of Companies in Internationalization Process. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2018. Vol. IX, Issue 6(36). P. 2155-2163. (Scopus)
 19. Kanishchenko O., Chupryna N., Bobkova A., Andrуeуeva N., Kozlovtseva V. Problems of Commercialization of Environmental Innovations at Industrial Enterprises. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). 2019. Volume-8 Issue-4, Р. 11216-11220. (Scopus)
 20. Chernyak O., Chernyak Y. The influence of remittances on macroeconomical figures in Ukraine. Advances in Economics Business and Management Research, 2019. Vol 95.P.20-24 (Web of Science)
 21. Chernyak O., Chernyak Y. Modern trends of the international labor force migration. SHS Web of Conferences 65, 09001, 2019. (Web of Scince)
 22. Andriushchenko K, Ishchenko M., Sahaidak M, Tepliuk M, Domina O. Prerequisites for the creation of financial and credit infrastructure of support for agricultural enterprises in Ukraine. Banks and Bank Systems. 2019 (Scopus)
 23. Yatsenko V., Budgeting Integration with a Business Strategy and Accounting System in Business Process Management – Case Study of Ukrainian Company// 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference. Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019.14р. (Scopus)
 24. Zhurylo V., Prygara O. International Positioning Strategy of Ukrainian Advertising Service Companies on European Media Market. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. 13. P. 357-368. (Scopus)
 25. Zhurylo V., Prygara O. Consumer behavior formation in the customized service markets: a case of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies.Vol. 4 (№1). P. 156-163. (Web of Science)
 26. Zhurylo V., Prygara O. Influence of marketing communicative strategies on consumer behavior: a case of the high-technology market of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies.Vol.3. P. 4-12. (Web of Science)
 27. Bulkot O., Paschuk L. Managing economic effectivness of marketing in transnationla companies. Baltic Journal of Economic studies. 2017. Vol. 3 Number 2. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. P. 18-25 (Web of Science)
 28. Pashchuk L.V., Yarosh-Dmytrenko L.O. Strengthening Competitiveness of Small and Medium Enterprises in Municipalities. Journal of Applied Economic Sciences. Vol. XII, Issue 6(52). P.2-12 (Scopus)
 29. Yarosh-Dmytrenko L.O. Export activity of mashine-building enterprises within transformation of Ukrainian foreign trade. Scientific bulletin Polissia. 2017. 3(11), part 1. P.99-106. (Web of Science)
 30. Bilotskiy S., Danylova N., Grinenko. Legal and economic aspects of Ukrainian enterprises activity at the European renewable energy market. Investment Management and Financial Innovations. 2017. Volume 14, Issue № 2, pp. 71-78 (Scopus)
 31. Черняк О.І., Черняк Є.О., Фаренюк Я. Forecasting of Global New Investment in Renewable Energy // CEUR Workshop Proceedings, vol.2030, 2017.272-278  (Scopus)
 32. Yatsenko, V., Kobets, V. Ermolayev, V. et al. Adjusting Business Processes by the Means of an Autoregressive Model Using BPMN 2.0// (eds.) ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Proc. 12th Int. Conf. ICTERI 2016, Kyiv June 21- 24, 2016, CEUR-WS.org/ Vol-1614, pp. 518-533 (Scopus)
 33. Yatsenko V., Kobets M. Adaptive Dynamic Mechanism OF Modified Double Electronic Auction.   Actual problem of economics.  [Academic economic journal]. 2016. № 7 (181). С. 432-445 (Scopus)
 34. Софіщенко І.Я. Проблеми інституціоналізації державного сприяння експорту. Актуальні проблеми економіки. К., № 10. С.52-57 (Scopus)
 35. Bulkot O. Modern system of international financial management in multinational companies. Economic Annals 2015. №1-2(2). P. 8-11 (Scopus)

Кафедрою міжнародної економіки та маркетингу підписано Угоду про співпрацю зУніверситетом Мачерати (Мачерата, Італія) 29.05.2013 та організовано систему подвійногодиплому зі спеціальності “Бізнес -адміністрування”. Магістерська програма з міжнародного бізнесу будується на основі спеціальностей “Бізнес-адміністрування” (з української сторони) та “Studi politici ed internazionali – International Economic and Trade Relations” (з італійської сторони).В рамках продовження співпраці  планується виконання та захист магістерських дисертацій під спільним керівництвом професорів Італії та України в рамках програми подвійного дипломування, продовження наукового керівництва в PhD аспірантурі, підготовка спільних наукових публікацій за результатами досліджень.

Готується до підписання Угода про співпрацю з представниками інноваційного наукового центру м. Сучжоу (Китай) в галузі бізнес-освіти та досліджень ринків високих технологій та інновацій.

Викладачі кафедри беруть активну участь у закордонних стажуваннях та міжнародних конференціях у Польщі, Німеччині,  Великобританії, Чехії, США. Планується подальша активна участь викладачів у закордонних наукових стажуваннях, міжнародних конференціях, проведенні круглих столів, участь у програмі академічної мобільності ERASMUS+.