Грищенко Тетяна Василівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Освіта:
1983 – Київський державний університет імені Т. Шевченка, економічний факультет за спеціальністю «Політична економія».
1990 – кандидат економічних наук (зі спеціальності 08.00.01 – політична економія).

Трудова діяльність:
1996 – 2000 рр. – займала посади старшого викладача, доцента кафедри зовнішньоекономічної діяльності Київського державного торговельного-економічного університету.
2000 – 2003 рр. – доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Національного авіаційного університету.
2004 – 14.12. 2009 рр. – доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
З 14.12. 2009 р. дотепер – доцент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кандидатська дисертація: Кооперативна власність та форми її економічної реалізації – 1990 р.

Викладає курси:
Митно-тарифна політика держави, Фінанси, Гроші та кредит, Валютно-фінансові та платіжні умови зовнішньоекономічних контрактів, Валютні операції та зовнішньоекономічна діяльність підприємств.

Наукові інтереси:
• Митно-тарифна політика держави в умовах глобалізації
• Митне оподаткування
• Тенденції розвитку ринку цінних паперів

Основні публікації (в тому числі за останні 5 років):

 1. Фінанси. Підручник / І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, та ін.; за ред. д.е.н., проф. І.О. Лютого. – Київ : Видавництво Ліра-К. – 2017. – 720 с.
 2. Фінансово-економічна грамотність: підручник: [у 2 частинах] – Ч. 1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. В. Димченко. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2017.– 1024 с.
 3. Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку. Монографія / [Лютий І.О.,Грищенко Т.В., Любкіна О.В. та ін.] – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432 с. (311-346)
 4. Грищенко Т. В. Основні напрями впливу фінансіалізації на функціонування національних економік і суб’єктів господарювання / Т.В.Грищенко, Г.В. Анзіна // Бізнес Інформ. – №1. – 2019. – С. 296-302.
 5. Грищенко Т. В., Анзіна Г.В. Вплив фінансіалізації економіки на функціонування граничних ринків капіталу / Т.В.Грищенко, Г.В. Анзіна // Проблеми економіки. – №1. – 2015. – С. 16-21.
 6. Грищенко Т. В., Івахненко І. С. Сутність та структура фінансового потенціалу ринку цінних паперів / Т.В.Грищенко, І.С.Івахненко // Бізнес Інформ. – №8. – 2014.
 7. Грищенко Т.В., Решетова Г.В. Теоретико-методичні аспекти визначення вартості компанії / Т.В.Грищенко, Г.В. Решетова // Бізнес Інформ. – №10. – 2013. – С. 266-271.
 8. Івахненко І.С., Грищенко Т.В. Податкове стимулювання пропозиції цінних паперів на фондовому ринку / І.С. Івахненко, Т.В. Грищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. – Вип. 149. – 2013. – С. 32-35.
 9. Grishenko T.V., Ivakhnenko I.S. Problems of increasing of the ukrainian economy competitiveness / T.V.Grishenko, I.S. Ivakhnenko // Nauka i Studia. – № 4 (49). – 2012. – С. 57-64.
 10. Грищенко Т.В. Цілі діяльності та особливості взаємодії суб’єктів ринку цінних паперів в умовах конкурентного економічного середовища/ Т.В. Грищенко, І.С. Івахненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. – Вип. 127. – 2011.– С. 31–35.
 11. Грищенко Т.В. Роль рынка ценных бумаг в аккумуляции и перераспределении финансовых ресурсов в реальный сектор экономики / Т. В. Грищенко, И. С. Ивахненко // Экономика. Управление. Право. — № 1. — 2011. – С. 15–19.
 12. Грищенко Т.В., Курищук В.В. Формування системи банківського кредитування експортної діяльності українських підприємств / Т.В.Грищенко, В.В.Курищук // Фінанси України. – № 9. – 2010. – С. 107-114.
 13. Грищенко Т.В. Особливості банківського кредитування експорту в зарубіжних країнах / Т.В. Грищенко. В.В.Курищук // Банківська справа. – №6. – 2009. – С.51-62.
 14. Грищенко Т., Івахненко І. Причини та особливості кризових явищ на ринку цінних паперів/ Т.В.Грищенко, І.С.Івахненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. – Вип. 112. – 2009.– С.10-12.
 15. Грищенко Т.В., Науменко В.В. Банківське фінансування зовнішньоторговельних операцій в Україні / Т.В.Грищенко, Науменко В.В. // Банківська справа. – №5. – 2008. – С.72-79.