Маслов Анатолій Олександрович

Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Дата народження: 7 лютого 1958 року

Електронна адреса: а_maslov@ukr.net

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Маслов_Анатолій_Олександровичсторінка у Вікіпедії

Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки– http://www.kdpu-nt.gov.ua/content/za-pidruchnik-istoriya-ekonomichnikh-uchen-%E2%80%93k-znannya-2004-%E2%80%93-1300-s

Навчання

 • 1980 р. – закінчив історико-педагогічний факультет Ворошиловградського державного педагогічного інституту імені Тараса Шевченка.
 • 1991–1994 рр. – аспірант відділу «Історії народного господарства та економічної думки України» Інституту економіки НАН України.
 • 1995 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Внутрішня торгівля України в період непу (1921 – 1929 рр.)» у спеціалізованій вченій раді Д 01.01.18 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
 • 2013 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Становлення та розвиток теорії інформаційної економіки у другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст.» у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.13 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Трудова діяльність

1980–1991 рр. – робота в установах середньої та середньої спеціальної освіти (учитель, директор школи, викладач технікуму).

1995–1996 рр. – асистент, старший викладач кафедри економічної теорії Донбаського гірничо-металургійного інституту, м. Алчевськ, Луганської області.

1996–2000 рр. – старший викладач кафедри організації видавничої справи, поліграфії та книго розповсюдження Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

З 2000 року по 2009 рік – доцент кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З вересня 2009 по серпень 2012 року – докторант кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З вересня 2012 року – доцент кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси

«Історія економічних учень», «Історія економіки та економічної думки», «Інституційна економіка», «Інституційна та еволюційна економіка», «Економічна теорія», «Нова економіка», «Методологія економічних досліджень», «Теорія суспільного вибору», «Інформаційна економіка».

Наукові інтереси

Закономірності та особливості історії економіки та економічної думки, інституційна економіка, інформаційна та знаннєва економіка, нова економіка, проблеми суспільного вибору.

Інша діяльність

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.006.01 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Історія народного господарства та економічної думки». Наукове видання Державної установи «Інститут економіки та прогнозування» НАН України.

Нагороди та відзнаки

2006 р. – Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

2014 р. – Лауреат Конкурсу публікацій з проблем політичної економії за 2003–2013 рр. Всеукраїнської асоціації політичної економії (Ukrainian Association of Political Economy) за перемогу в номінації «Краща монографія».

2019 р. –Подякою Ректора «За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у науково-педагогічну, наукову й виховну діяльність та з нагоди 185-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка».

Основні публікації

Автор та співавтор понад 125 наукових, навчальних та навчально-методичних праць, у т.ч. 6 монографій (1 особиста), 9 підручників, у тому числі 1 одноосібний, 4 підручника з грифом МОН України (у співавторстві), 3 закордонних видання підручників (у співавторстві) (Казахстан), 19 навчальних та навчально-методичних посібники, у тому числі у співавторстві, зокрема – 2 видання лекцій, 2 видання хрестоматій, 12 навчально-методичних комплексів, 60 статей у фахових виданнях (4 у співавторстві), 2 статті іноземною мовою (англійською), 5 статей у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних SCOPUS та 1 – до WebofScience. Має 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Монографії та підручники

 1. Історія економіки та економічної думки: підручник / за ред. В.Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т. імені Тараса Шевченка. – К.: Знання, 2018. – 775 с. – (Класичний університетський підручник).
 2. Маслов А.О. Особливості реалізації механізму євроінтеграційної макроекономічної політики на різних етапах та критерії його дієвості / Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: монографія / за ред. член кор. НАН України, д.е.н., проф. В.Д. Базилевича, д.е.н., проф. Осецького В.Л. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; НДС «Центр економічних досліджень»; ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2018. – 536 с. – С. 181-204.
 3. Базилевич В.Д., Осецький В.Л., Маслов А.О. Аксіологічні аспекти інтеграції України до європейського економічного та суспільного простору / Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: монографія / за ред. член кор. НАН України, д.е.н., проф. В.Д. Базилевича, д.е.н., проф. Осецького В.Л. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; НДС «Центр економічних досліджень»; ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2018. – 536 с. – С. 15-34.
 4. Маслов А.О.Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення : монографія. – 2-ге вид., випр. і доп. / А.О. Маслов. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 512 с.
 5. Маслов А.О. Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення : монографія. – 2-ге вид., випр. і доп. [Електронний ресурс]: / А.О.Маслов. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 512 с. – URL:http://chtyvo.org.ua/authors/Maslov_Anatolii/Informatsiina_ekonomika_stanovlennia_struktura_ta_teoretychne_osmyslennia_vyd_2016/
 6. Маслов А.О.Інформаційно-знаннєва економіка: підручник / А.О. Маслов. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2016. – 464 с.
 7. Маслов А.А. Институционализм // История экономических учений : учебник : в 2ч. – Ч. 2 / под ред. В.Д.Базилевича ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко. – К. : Знання, 2015. – 559 с. – С. 354–518. – (Классический университетский учебник).
 8. Maslov A.O. Information economy : theoretical foundations : textbook / A.O.Maslov, Yu.I. Ossik, K.S. Ainabek. – Karaganda: KarSU Publ., 2015. – 368 p. – (Recommended for publication by the Academic Council of Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz).
 9. Маслов А.О. Соціальна теорія розподілу М.І. Туган-Барановського / А.О.Маслов // М.І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець (до 150-річчя від дні народження): наукове видання : Національна академія наук України ; ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» [відп. ред. д.е.н., зав. відділу економічної історії ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» В.В.Небрат]. – К. : Наукова думка, 2015. – С. 235–248. – 364 с.
 10. Маслов А.А. Информационная экономика : теоретические основы : учебник / А.А. Маслов,Ю.И. Осик, К.С. Айнабек. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2014. – 457 с.
 11. Маслов А.А. Акпараттыⱪ экономика: ⱪалыптасуы, ⱪұрылымы және теориялык түрде түсіну : Окулык / А.А. Маслов,Ⱪ.С. Айнабек, Ю.И. Осик.Ⱪарағанды:ⱩарМУ, баспасы, 2014. – 443 бет.  («Інформаційна економіка. Підручник». Казахською мовою).
 12. Маслов А.О.Интернет и информационно-коммуникационные технологии: онтологическая основа и технологические составляющие информационной экономики / А.О. Маслов // Інформаційно-економічні процеси:ретроспектива,сучасність, тенденції: колективна монографія / за заг. ред. І.В. Пенькової. – Сімферополь: ПП «Підприємство Фенікс», 2014. – 321 с. – С. 17–36.
 13. Маслов А.О. Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення : монографія / А.О. Маслов. – К. : Аграр Медіа Груп, 2012. – 432 с.
 14. Історія економічних учень: хрестоматія : навч. посіб. / уклад. : В.Д.Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін. ; за ред. В.Д.Базилевича. – К. : Знання, 2011. – 1198 с.
 15. Маслов А.О. Функціонування національних господарств у системі глобальної економіки (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) // Історія економіки та економічної думки: навч. посіб. / За ред. С.В.Степаненка. – К. : КНЕУ, 2010. – 743 с. – С. 542–593.
 16. Маслов А.О. Дослідження аграрних проблем у творчості І.В. Вернадського / А.О. Маслов // І. Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні / за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2009. – 862, [2] c., [12] c. іл. – С. 342–360.
 17. Історія економічних учень : хрестоматія / упорядники В.Д. Базилевич, Т.В.Гайдай, А.О. Маслов, Н.І. Гражевська, О.П. Нестеренко, Л.В.Вернигора / За ред. проф. В.Д. Базилевича. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2008. – 782 с.
 18. Маслов А.О. Проблеми теорії прогресу у творчості С.М. Булгакова / А.О. Маслов // С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 903 с. – (Славетні постаті). – С. 189–205.
 19. Маслов А.О. Вступ. Предмет та метод історії економіки та економічної думки / А.О. Маслов, С.В. Степаненко // Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій. / Авт. кол. : С.В.Степаненко (кер. авт. кол.), В.М. Фещенко, С.Н. Антонюк, Н.О.Тимочко, А.О. Маслов та ін. – К. : КНЕУ, 2006. – 664 с. – С  5–60.
 20. Маслов А.О. Світове господарство та основні напрями економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / А.О. Маслов // Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій / Авт. кол. : С.В.Степаненко (кер. авт. кол.), В.М. Фещенко, С.Н. Антонюк, Н.О.Тимочко, А.О. Маслов та ін. – К. : КНЕУ, 2006. – 664 с. – С. 464–563.
 21. Маслов А.О. Інституціоналізм // Історія економічних учень : підручник : у 2-х ч. – Ч. 2 / За ред. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2006. – 575 с. – С. 419–575.
 22. Маслов А.О. Інституціоналізм // Історія економічних учень : підручник : у 2-х ч. – Ч. 2 / За ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2005. – 567 с. – С. 415–567.
 23. Маслов А.О. Еволюція економічних поглядів М.Х. Бунге / А.О. Маслов // М. Бунге: сучасний дискурс / За ред. В.Д. Базилевича. – Монографія. – К. : Знання, 2005. – 697 с. – С. 142–154.
 24. Маслов А.О. Інституціоналізм // Історія економічних учень : підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2004. – 1300 с. – С. 1067–1247. – (Класичний університетський підручник).
 25. Економічна історія: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / А.О. Маслов, Н.О. Тимочко, О.А. Пучко, Л.М. Рудомьоткіна, Р.Д. Толстов. – К. : КНЕУ, 2001. – 216 с.
 26. 26. Економічна історія : лекції / Маслов А.О., Тимочко Н.О., Пучко О.А., Рудомьоткіна Л.М., Толстов Р.Д. – К. : КНЕУ, 2000. – 268 с.

Наукові статті

 1. MaslovA. Spatial Optimization of Regional Social Infrastructure Facilities/А.Maslov,N. Spasiv, B. Bezzubko, J. Lazebnyk, T. Nich, L. Ternova.// International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9, Issue-1, November, 2019. – P. 3929-3932. – URL:https://www.ijitee.org/wp-content/uploads/papers/v9i1/A4993119119.pdf(Scopus)
 2. Kraus N.M. Theoretical and methodological knowledge of the information economy under the prism of innovation and digitization / N.M. Kraus, K.M. Kraus, A.A. Maslov // Advances in Economics, Business and Management Research(ISCDE 2019), Atlantis Press, Volume 105, 2019, с. 80 – 85.– URL: https://www.atlantis-press.com/proceedings/iscde-19/articles?q=kraus(WebofScience).
 3. Маслов А.О. Сутність, типи, форми, можливості і загрози децентралізації [Електронний ресурс]: / Маслов А.О., Гладковська А.Т. // Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=2&y=2019
 4. Маслов А. О. Постнекласичні смисли інформаційної економіки / А.О. Маслов // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей (2018) : зб. наук. пр. / редколегія ; відп. секретар З.С. Скринник. – Київ, 2018. – 408 с. – С. 82–88.
 5. Осецький В.Л., Маслов А.О. Ціннісні орієнтири європейської економічної інтеграції для України // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць.– Випуск 1 (34) (за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., проф. ФилюкГ.М.).– К.: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2017. – 234 с. – С. 44–52.
 6. Маслов А. О. Інформаційна та ринкова невизначеність і функціонування державних фінансів / А. О. Маслов // Філософія фінансової цивілізації : людина у світі грошей : зб. наук. пр. / редколегія ; відп. секретар З.С.Скринник. – К. : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – 419 с. – С. 198–205.
 7. Маслов А. О. Сучасна економічна думка про добробут націй / А.О.Маслов// Сучасні економічні теорії : історія, методологія та перспективи розвитку : зб. матеріалів Всеукр. круглого столу ; 10 листоп. 2016 р. – К. : КНЕУ, 2016. – 199, [1] с. – С. 82–88.
 8. Маслов А. О. Сучасна економічна думка про добробут націй [Електронний ресурс] / А.О.Маслов// Сучасні економічні теорії : історія, методологія та перспективи розвитку : зб. матеріалів Всеукр. круглого столу ; 10 листоп. 2016 р. – К. : КНЕУ, 2016. – 199, [1] с. – С. 82–88. – URL:http://kneu.edu.ua/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/Kaf+istorii+ta+teorii+gospodarstva/ZbD196rnik_tez_10_11_2016.pdf
 9. Маслов А.О. Інформаційно-знаннєва економіка в контексті еволюції теоретичного знання [Електронний ресурс]/ А.О. Маслов // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. –К., 2015. – С. 359–363. – URL:http://www.econom.univ.kiev.ua/paradigm_et/materials2015.pdf
 10. Маслов А.О. Еволюція політичної економії у світлі суперечностей цивілізаційного розвитку і глобальних трансформацій // Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні: становлення та розвиток. – К. : НАДУ, 2015. – 404 с. – С. 345–347.
 11. Маслов А.О. Його світ сяяв у промінні сонця. Пам’яті Рональда Гаррі Коуза (1910–2013) / А.О. Маслов // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. праць. – Вип. 46 / Відп. ред. канд. екон. наук. В.В.Небрат. – Київ : ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України», 2013. – 356 с. – С. 300–316.
 12. Маслов А.О. Фогель Роберт Вільям (1926–2013) / А.О. Маслов // Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / за ред. Т.І. Єфименко, А.І.Мярковського ; ДННУ «Акад. фін. управління». – Вид. 2-ге, переробл. й доповн. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – Т. 1. Еволюція національної та світової фінансової думки. – 2013. – 728 с. – С. 611–616.
 13. Маслов А.О. Норт Дуглас Сесіл (н. 1920) / А.О.Маслов// Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / за ред. Т.І. Єфименко, А.І.Мярковського ; ДННУ «Акад. фін. управління». – Вид. 2-ге, переробл. й доповн. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – Т. 1. Еволюція національної та світової фінансової думки. – 2013. – 728 с. – С.422–427.
 14. Маслов А.О. Коуз Рональд Гаррі (1910–2013) / А.О.Маслов// Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / за ред. Т.І. Єфименко, А.І.Мярковського ; ДННУ «Акад. фін. управління». – Вид. 2-ге, переробл. й доповн. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – Т. 1. Еволюція національної та світової фінансової думки. – 2013. – 728 с. – С.286–295.
 15. Маслов А.О. Теорія інформаційної економіки та фінанси : поле взаємодії / А.О. Маслов // Фінанси України : наук. зб. М-ва фінансів України. – 2012. – № 8. – С. 78–87.
 16. Маслов А.О. Теорія пошуку інформації Дж. Стіглера як елемент економічної теорії інформації / А.О. Маслов // Вчені записки Університету “КРОК”. – Вип. 30. – 2012. – С. 39–45.
 17. Маслов А.О. Теорія інформаційної економіки та її інституційно соціальні витоки / А.О.Маслов // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 27. – С. 110–118.
 18. Маслов А.О. Теорія інформаційної економіки в контексті постнекласичної науки / А.О.Маслов // Економічна теорія : наук. журн. – 2012. – № 4. – С. 29–37.
 19. Маслов А.О. Аналіз інформаційної економіки Дж. Стігліцем в межах нового кейнсіанства / А.О. Маслов // Банківська справа. Науково практичний журнал. – 2012. – № 5. – С. 30–38.
 20. Маслов А.О. Використання ідей нагромадження інформації та знань у неокласичних теоріях людського капіталу [Електронний ресурс] / А.О. Маслов // Ефективна економіка. – 2012. – № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1597
 21. Маслов А.О. Зміст та структура інформації в межах теорії інформаційної економіки / А.О.Маслов // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : наук. зб. – 2012. – № 4 (64). – С. 39–47.
 22. Маслов А.О. Інформаційна асиметричність на ринку праці та «аукціон Вікрі» / А.О. Маслов // Актуальні Проблеми Економіки. Науковий економічний журнал. – 2012. – № 11 (117). – С. 41–48.
 23. Маслов А.О. Інформаційна асиметричність на ринку праці та економіка «пряника і батога» Дж.-А. Міррліса / А.О. Маслов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 143. – 2012. – С. 57–61.
 24. Маслов А.О. Інформація та знання в теорії «нової хвилі» зростання з ендогенним технологічним прогресом / А. О. Маслов // Вчені записки Університету “КРОК”. – 2012. – Вип. 31. – С. 37–43.
 25. Маслов А.О. Інформація та її асиметрія на ринку праці / А.О. Маслов // Банківська справа : наук. практ. журн. – 2012. – № 6. – С. 35–43.
 26. Маслов А.О. Місце теорії інформаційної економіки в історії економічної думки / А.О. Маслов // Економіка ринкових відносин. Науковий журнал Київського університету ринкових відносин. – 2012. – № 9. – С. 22–29.
 27. Маслов А.О. Структура інформаційної економіки та її місце в сучасній господарській системі / А.О. Маслов // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право : зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 20. – С. 3–13.
 28. Маслов А.О. Теорії інтелектуального та людського капіталу в контексті інформаційної економіки / А.О. Маслов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 136. – 2012. – С. 12–16.
 29. Маслов А.О. Теорія інформаційних сигналів М. Спенса в контексті теорії інформаційної економіки / А.О. Маслов // Актуальні Проблеми Економіки : наук. економічний журн. – 2012. – № 4 (130). – С. 21–32.
 30. Маслов А.О. Теорія недосконалої інформації Р. Лукаса і концепція циклу «нових класиків» / А.О. Маслов // Актуальні Проблеми Економіки. Науковий економічний журнал. – 2012. – № 9 (135). – С. 47–54.
 31. Маслов А.О. Ґенеза теорії інформаційної економіки та її місце в сучасній економічній думці / А.О. Маслов // Актуальні Проблеми Економіки. Науковий економічний журнал. – К., 2011. – № 3 (117). – С. 13–23.
 32. Маслов А.О. Теорія інформаційного суспільства як методологічна основа теорії інформаційної економіки / А.О. Маслов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 123. – 2011. – С. 24–28.
 33. Маслов А.О. Етапи розвитку теорії інформаційної економіки у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть / А.О. Маслов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 128. – 2011. – С. 11–16.
 34. Маслов А.О. Ґенеза теорії інформаційної економіки та її місце в сучасній економічній думці / А.О. Маслов // Актуальні Проблеми Економіки. Науковий економічний журнал. – 2011. – № 3 (117). – С. 13–23.
 35. Маслов А.О. Моделювання динамічних процесів становлення інформаційного суспільства та інформаційної економіки в Україні / А.О. Маслов // Економіка ринкових відносин. Науковий журнал Київського університету ринкових відносин. – 2011. – № 7. – С. 219–226.
 36. Маслов А. О. Значення теорії інформаційної економіки в умовах глобалізації / А.О. Маслов // Економіка ринкових відносин / Науковий журнал Київського університету ринкових відносин. – 2010. – № 5. – С.369–375.
 37. Маслов А.О. Сучасна економічна криза в Україні і світі в контексті інформаційної економічної теорії / А.О. Маслов // Актуальні проблеми економіки. – К., 2010. – № 6 (108). – С. 31–40.
 38. Маслов А.О. Коуз Рональд Гаррі (н. 1910) / А.О.Маслов// Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ, ДННУ «Акад. фін. управління» : за ред. Т.І. Єфименко. – К., 2010. – Т. 1. Еволюція національної та світової фінансової думки. – 2010. – 624 с. – С. 249–257.
 39. Маслов А.О. Норт Дуглас Сесіл (н. 1920) / А.О.Маслов// Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ, ДННУ «Акад. фін. управління» : за ред. Т.І. Єфименко. – К., 2010. – Т. 1. Еволюція національної та світової фінансової думки. – 2010. – 624 с. – С. 366–371.
 40. Маслов А.О. Фогель Роберт Вільям (н. 1926) / А.О.Маслов// Фінанси. Бюджет. Податки: національна та міжнародна термінологія : у 3-х т. / Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ, ДННУ «Акад. фін. управління» : за ред. Т.І. Єфименко. – К., 2010. – Т. 1. Еволюція національної та світової фінансової думки. – 2010. – 624 с. – С. 523–528.
 41. Маслов А.О. Теорії постіндустріального та інформаційного суспільства в контексті інформаційної економіки / А.О.Маслов// Вчені записки: Зб. Наукових праць / Відп. ред. І.Ф. Радіонова. – Вип. 23. Економіка. – К. : УЕП „КРОК” – Дорадо, 2010. – С. 140–147.
 42. Маслов А.О. Інтернет як онтологічна складова інформаційної економіки / А.О.Маслов// Вчені записки: Зб. Наукових праць / Відп. ред. І.Ф. Радіонова. – Вип. 24. Економіка. – К.: УЕП „КРОК” – Дорадо, 2010. – С. 41–48.
 43. Маслов А.О. Інституційна структура та її еволюція у творчості Дагласа Норта / А.О.Маслов// Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Спец. вип. Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія. – К. : КНЕУ, 2010. – 532 с. – С. 80–91.
 44. Маслов А.О. М.І. Зібер про первісні інститути обміну у праці «Нариси первісної економічної культури» / А.О.Маслов// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 96. – 2007. – С. 37–41.
 45. Маслов А.О. М.Х. Бунге – видатний економіст-теоретик та практик ринкового реформування в Україні та Росії / А.О.Маслов// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 84. – 2006. – С. 30–33.
 46. Маслов А.О. Інституційна економічна теорія та проблеми інституційних перетворень при становленні сучасної економічної системи України / А.О.Маслов// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 86 – 87. – 2006. – С. 22–26.
 47. Маслов А.О. Деякі питання синдикування української промисловості в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / А.О.Маслов// ІНГЕД України. – К. – Тернопіль, 2005. – Вип. 37 – 38. – С. 170–179.
 48. Базилевич В.Д., Маслов А.О. Інституціональна економічна теорія: історичний аспект / Інституційна архітектоніка та механізми економічного розвитку. Матеріали наукового симпозіуму. Харків, 4–5 листопада 2004 року. – Харків, 2005. – С. 32–42.
 49. Маслов А.О. Інституційні аспекти творчих здобутків вчених-економістів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ХІХ – початок ХХ ст.) / А.О.Маслов// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Випуск 74. – 2005. – С. 4–8.
 50. Маслов А.О. Витоки інституціоналізму у творчості українських вчених-економістів ХІХ – початку ХХ ст. / А.О.Маслов// Вчені записки / Університет економіки та права “КРОК”; Відп. ред. І.Ф. Радіонова. – Вип. 12. – 2005. – С. 129–134.
 51. Маслов А.О. Еволюція ярмаркової торгівлі в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / А.О.Маслов// Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. праць. – К. – Тернопіль, 2003. – Вип. 35–36. – С. 142–148.
 52. Маслов А.О. Деформаційні процеси у внутрішній торгівлі України під час Першої світової війни та політики «воєнного комунізму» / А.О.Маслов// Вчені записки: Зб. Наукових праць / Відп. ред. І.Ф. Радіонова. – Вип.7. Економіка. – К.: ІЕП „КРОК” – Дорадо, 2003. – С. 40–49.
 53. Маслов А.О. Монополізація української промисловості наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. / А.О. Маслов, О.І. Колядич // Вчені записки: Зб. Наукових праць / Відп. ред. І.Ф. Радіонова. – Вип.8. Економіка. – К.: ІЕП „КРОК” – Дорадо, 2003. – С. 34–41.
 54. Маслов А.О. З історії функціонування Укрполіграфсиндикату (1922-1924 рр.) / А.О.Маслов// ІНГЕД України. – К. – Тернопіль, 2002. – Вип.. 33–34. – С. 75–82.
 55. Маслов А.О. Інтерпретації «Економічної таблиці» Ф. Кене як складової фізичної економії: критичний аналіз / А.О.Маслов// Матеріали міжнародної наукової конференції «Учення Сергія Подолинського і цивілізаційна еколого-економічна перспектива», 7 грудня 2000 р. – К. : КНЕУ, 2001. – С. 55–56.
 56. Маслов А.О. Еволюція торговельного посередництва синдикатів в період непу / А.О.Маслов// Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. праць. – К. – Тернопіль, 2000. – Вип. 31–32. – С.80–88.
 57. Маслов А.О. Внутрішня торгівля в системі ринкових відносин в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / А.О.Маслов// Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. праць. – К. – Тернопіль, 1998. – Вип. 30. – С. 79–87.
 58. Маслов А.О. Товарні біржі на Україні в період непу / А.О.Маслов// Економіка України. – 1995. – № 3. – С. 62–66. (укр.).
 59. Маслов А.А. Товарные биржи на Украине в период нэпа / А.А.Маслов// Экономика Украины. – 1995. – № 3. – С. 62–66. (рос.).
 60. Маслов А.О. Деякі питання синдикування української промисловості в період непу / А.О.Маслов// Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. праць. – К. : Наукова думка, 1995. – Вип. 28. – С. 38–44.