Ходжаян Аліна Олександрівна

Посада: професор

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Профіль вченого у міжнародних наукометричних базах:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=30TAXqIAAAAJ&hl=ru

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-3015-1016

Навчання:

 • – 1985-1990 рр. – студентка економічного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
 • – 1993-1999 рр. – аспірантка Інституту економіки НАН України.
 • – У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Макроекономічне регулювання сукупного попиту» за спеціальністю 08.00.01 – «економічна теорія» у спеціалізованій вченій раді  ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».
 • – 2007-2010 рр. – докторант кафедри економічної теорії Черкаського державного технологічного університету.
 • – У 2012 р. захистила докторську дисертацію на тему «Методологічні засади державної політики, орієнтованої на підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки» заспеціальністю 08.00.03 – «економіка  та управління національним господарством» у спеціалізованій вченій раді Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Підвищення кваліфікації:

Університет менеджменту освіти НАПН України (м. Київ).

Вид: навчання викладачів тьюторів дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІV р.а.

Тема: «Організація і методика проведення навчальних занять в умовах дистанційного навчання».

Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (м. Київ).

Тема: «Кількісний аналіз міжнародної торгівлі на основі бази даних Проекту глобального торгового аналізу GTAP».

Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень (СЦФД, Чехія)

Вид: наукова та навчальна програма.

Тема: «Макроекономіка, структурні реформи, торгівля і інвестиції глобальна практика: еволюція та перспективи».

Трудова діяльність:

 • 1990-1990 рр. – асистент кафедри політичної економії Кіровоградського педагогічного інституту.
 • 1990-1993 рр. – ст. лаборант кафедри обліку і аналізу господарської діяльності економічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.
 • 2002-2003 рр. – викладач кафедри фінансів Черкаського державного технологічного університету.
 • 2003-2004 рр. – старший викладач кафедри економічної теорії Черкаського державного технологічного університету.
 • 2004-2013 рр. – доцент кафедри економічної теорії Черкаського державного технологічного університету.
 • 2013 р. – професор кафедри економічної теорії Черкаського державного технологічного університету.
 • 2013-2014 рр. – головний науковий співробітник відділу енергетичної політики та енергетичної безпеки Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
 • 2014 р. – завідувач відділу з питань економічної безпеки та використання спеціальної інформації Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
 • 2014-2016 рр. – заступник директора з організаційно-наукової роботи  Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
 • 2015-2016 рр. – професор кафедри світового господарства і міжнародної економічної інтеграції Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.
 • 2016-2019 рр. – професор кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету.
 • З 2019 р. – по теперішній час – професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси:

«Економічна теорія», «Макроекономіка».

Наукові інтереси:

Конкурентоспроможність національної економіки, детінізація економіки, економічна безпека, стійкість національної економіки.

Інша діяльність:

 • заступник головного редактора фахового наукового видання«Формування ринкових відносин в Україні»  (Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України);
 •  член спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами
  (за видами економічної діяльності)»;
 • член спеціалізованої вченої ради К 26.055.05 за спеціальністю  08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки».

Основні публікації:

Автор понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в т.ч. 5 монографій та 2 навчальних посібники з грифом МОН України.

Монографії та підручники:

 1. Ходжаян А.О. Політична економія: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: Кондор, 2009. – 304 с.
 2. Національна економіка: Навчальний посібник / Л.О. Петкова, Р.Ф. Пустовійт, А.О. Ходжаян та ін. За заг. ред. проф. Л.О. Петкової . – К.: «МП Леся», 2009. – 288 с.
 3. Ходжаян А.О. Конкурентоспроможність національної економіки: сутність, методи оцінювання, сучасний стан: Монографія. / А.О. Ходжаян – Черкаси: Вертикаль, 2010.– 431 с.
 4. Ходжаян А.О. Концептуальні засади формування міжнародної конкурентоспроможності / Л.О.Петкова, А.О.Ходжаян та ін. // Якість національного економічного розвитку через міжнародну конкурентоспроможність країни та регіону: Монографія.– К.: Знання, 2011.– 427 с.
 5. Концептуальні засади реформування економічної системи в умовах євроінтеграції : монографія / Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О.,Шпак Л.О., та ін. [за заг. ред. д.е.н., професора Ю.В. Пасічника], 2017.– 421 c.
 6. Khodzhaian. Strategic Partnership in the Export Control Area / Grundprinzipien zur Reform des Wirtschaftssystems unter den Bedingungen der europäischen Integration. Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu. V. Pasichnyk [Autorenkollektiv: Yu. V. Pasichnyk, A. O. Khodzhaian,  L. O. Shpak, u.a.] – kollektive Monographie – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2017.– 421 p.
 7. Ходжаян А.О.Методичні підходи до оцінювання макроекономічних умов функціонування бізнес – суб’єктів // Євроінтеграційні пріоритети розвитку національного бізнесу: колективна монографія за ред. А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, КНТЕУ, 2019.
 8. Ходжаян А.О., Конакова К.М. Методичні підходи оцінювання інвестиційної привабливості національної економіки // Sustainable economic development: basis, determinants, tendencies, marks. Сollective monograph. Redaktorprof. drhab. ZhannaDerii. Poznan, WydawnictwoUniKSPress – 165 p.

Наукові статті:

 1. Ходжаян А.О.Державне регулювання кругообігу суспільного продукту в економіці перехідного типу //Збірник наукових праць Черкаського інженерно-технологічного інституту. Серія: Економічні науки. – Черкаси: ЧІТІ, 2000.- С. 107-111.
 2. Ходжаян А.О. Особисте споживання і заощадження в системі макроекономічної рівноваги // Матеріали міжнародної науково – методичної конференції «Еволюція економічного розвитку та економічних теорій». – Київ: КНЕУ, 2000. – С.297-298.
 3. Ходжаян А.О. Державне регулювання  кругообігу суспільного продукту в економіці перехідного типу // Матеріали міжнародної науково – практичної конференції «Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття».- Т.2.- Київ, КНТЕУ, 2000. – С.163-164.
 4. Ходжаян А.О. Особисте споживання і заощадження в системі макроекономічної рівноваги // Економіка і прогнозування. – 2001. – №2.-    С. 89-95.
 5. Ходжаян А.О. Вплив зовнішньої торгівлі на соціально-економічний розвиток України // Науковий вісник Академії державної податкової служби України. – 2002. – №2(16).- С. 96-103.
 6. Ходжаян А.О.Особисте споживання населення в умовах подолання соціально-економічної кризи // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ, 2002. – №1.-   С. 40-46.
 7. Ходжаян А.О. Концептуальні засади споживання і заощадження в контексті збалансованого економічного зростання // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції: «Теорія і практика сучасної економіки». –  Черкаси: ЧДТУ, 2003.- С. 43-45.
 8. Ходжаян А.О.Доходи домогосподарств як фактор та передумова забезпечення економічного зростання // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 12. – Черкаси: ЧДТУ, 2004.-   С. 147-151.
 9. Ходжаян А.О. Зовнішні умови стабілізації сукупного попиту // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник   наукових    праць Української академії банківської справи. –Т.11. – Суми: УАБС, 2004. – С. 343-350.
 10. Ходжаян А.О. Доходи домогосподарств як фактор і передумова забезпечення економічного зростання // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції: «Теорія і практика сучасної економіки». – Черкаси: ЧДТУ, 2004. – С. 62-64.
 11. Ходжаян А.О. Конкурентоспроможність національної економіки як соціально – економічне поняття та категорія // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції: «Теорія і практика сучасної економіки». – Черкаси: ЧДТУ, 2005. – С. 245-247.
 12. Ходжаян А.О. Методологічні засади сукупного попиту та сукупної пропозиції і специфіка їх формування в економіці України // Науковий вісник Академії державної податкової служби України. – 2006.–№ 1–2 (33). – С. 90–97.
 13. Ходжаян А.О. Сучасні проблеми розвитку інвестиційного ринку України // Економічний вісник Національного гірничого університету . Дніпропетровськ, 2006–№1.– С. 6-11.
 14. Ходжаян А.О. Умови формування міжнародної конкурентоспроможності економіки України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: „Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України”.–Дніпропетровськ: НГУ, 2006. – С. 4-5.
 15. Ходжаян А.О.Людський чинник конкурентоспроможності України // Вісник Інституту економіки та прогнозування, 2007. –С. 75–76.
 16. Ходжаян А.О., Ходжаян А.Р. Умови формування та розвиток конкуренції // Науковий вісник Академії державної податкової служби України. – 2007.- № 1 (36) – С. 11–17.
 17. Ходжаян А.О.Конкуренція -органічний елемент ринку: економічна характеристика та особливості розвитку // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 17. – Черкаси: ЧДТУ, 2007.- С. 147-151.
 18. Ходжаян А.О. Людський капітал в контексті забезпечення конкурентоспроможності національної економіки // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. Т.1. Ч.ІІ. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 909-913.
 19. Ходжаян А.О.Інноваційна модель розвитку в аналізі конкурентоспроможності економічних систем // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины / Материалы VI Международной научно-практ. конференции. Алушта, 4–6.10.2007 – С.190.
 20. Ходжаян А.О. Інноваційна детермінанта розвитку економіки України // Тези доповідей і виступів міжн. наук.-практичної конф. «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків». – Черкаси, 2007. – С. 66-69.
 21. Ходжаян А.О. Особливості інноваційного розвитку економіки України // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 33-2 (128). – Донецьк, ДонНТУ, 2008.– С. 143-152.
 22. Ходжаян А.О.Формування ефективної структури національної економіки // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 19. – Черкаси: ЧДТУ, 2008.- С. 42 – 46.
 23. Ходжаян А.О. Стратегії забезпечення конкурентоспроможності с позицій ефективного розвитку економічних систем // Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – Вип. 15.– С. 220- 229.
 24. Ходжаян А.О.Перешкоди на шляху трансформаційних процесів в Україні // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 20. – Черкаси: ЧДТУ, 2008.- С. 56-60.
 25. Ходжаян А.О. Конкурентоспроможність як соціально-економічне поняття і категорія // Економічний вісник Національного гірничого університету . Дніпропетровськ, 2008 – №4 .– С. 9–25.
 26. Ходжаян А.О. Оцінка інноваційного потенціалу та перспективи технологічного розвитку економіки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. Випуск 72. Частина ІІ (у двох частинах).– К.: Київський нац. ун-т. ім. Т. Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2008.–С.196–203.
 27. Ходжаян А.О. Генезис теорії конкурентоспроможності як наукове відображення принципів функціонування національної економіки // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми вдосконалення інституційних умов функціонування української економіки» Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова –10–12 вересня  2008 р.– С.43–45.
 28. Ходжаян А.О.Становленнятеорії і сучасна парадигма конкурентоспроможності // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 22. – Черкаси: ЧДТУ, 2009.- С. 36-44.
 29. Ходжаян А.О. Методичні принципи оцінки конкурентоспроможності національної економіки // Теорія і практика сучасної економіки. Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції: Черкаси: ЧДТУ, 2008. – С. 126-128.
 30. Ходжаян А.О. Методичні принципи оцінки конкурентоспроможності національної економіки // Економічні науки. Серія «Регіональна економіка». Зб. наук. пр. Луцький нац. технічний університет, 2008. – Випуск 6(21). Ч.ІІ.– С. 200–218.
 31. Ходжаян А.О.Ієрархія національної конкурентоспроможності // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины / Материалы VIІ Межд. научно-практической конференции. Алушта, 26–28.09.2008 – Симферополь, 2008.– С. 157–158.
 32. Ходжаян А.О. Національнаконкурентоспроможність: сучасні класифікації і закономірності формування // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 35 (149). – Донецьк, ДонНТУ, 2008.– С. 93–108.
 33. Ходжаян А.О. Світова фінансова криза: випробовування конкурентоспроможності національної економіки // Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції: «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю». -Черкаси: ЧДТУ,8-10 квітня 2009. – С. 322–326.
 34. Ходжаян А.О. Позиціонування України в глобальній економіці // Економічний вісник Національного гірничого університету. Дніпропетровськ, 2009 – №2 .–С. 66–72.
 35. Ходжаян А.О. Зовнішні фактори розвитку національної економіки // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (28-30 травня 2009). – Дніпропетровськ: національний гірничий університет, 2009. – Т.1. – С. 68–69.
 36. Ходжаян А.О. Роль банківського секторау забезпеченніконкурентоспроможності національної економіки // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної  конференції. 15-16 жовтня 2009 року. – Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2009. – С.85–86.
 37. Ходжаян А.О. Валютна складова забезпечення конкурентоспроможності національної економіки // Теорія і практика сучасної економіки. Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції. Т.1.: Черкаси: ЧДТУ, 2009. – С. 182-184.
 38. Ходжаян А.О. Макроекономічна стабільність і боргова безпека держави // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичноїконференції «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів». – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2009.– С. 87–91.
 39. Ходжаян А.О.Регулювання конкурентоспроможності української економіки засобами валютної політики // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 24. Частина ІІ. – Черкаси: ЧДТУ, 2009.- С. 149–154.
 40. Ходжаян А.О. Структурні чинники конкурентоспроможності національної економіки // Міжнародна конференція «Промислова політика як фактор підвищення конкурентоспроможності національної економіки» 20.11.2009. Вісник Інституту економіки та прогнозування. – 2010. – С. 79-80.
 41. Ходжаян А.О. Боргова політика і її роль у забезпеченні макроекономічної стабільності // Актуальні проблеми економіки, 2010. – № 2(104) – С. 220–228.
 42. Ходжаян А.О.Інституційне забезпечення конкурентоспроможності економіки України // Економіст. – 2010. – № 2 (280). – С. 26–29.
 43. Ходжаян А.О. Роль банківського сектора у забезпеченні економічного зростання національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць – К.: Видавничо-поліграфічний  центр «Київський університет», 2010. – Вип. 23.– С. 180– 188.
 44. Ходжаян А.О. Прогнозування конкурентоспроможності національної економіки // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 25. Ч. ІІ – Черкаси: ЧДТУ, 2010.- С. 123-129.
 45. Ходжаян А.О. Корупція в Україні: причини розповсюдження, оцінки, напрями подолання // Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції: «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю». У 2-х тт. Том 2. -Черкаси: ЧДТУ, 14–16 квітня 2010. – С. 138–141.
 46. Ходжаян А.О. Сучасний стан і методи оцінки конкурентоспроможності регіонів України // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. Вип. № 9 (112).– К, 2010.– С. 210-220.
 47. Ходжаян А.О.Вплив конкурентного середовища на підвищення ефективності національного виробництва // Теорія і практика сучасної економіки. Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції. У 2 т. Т.1.: Черкаси: ЧДТУ, 2010. – С. 159-162.
 48. Ходжаян А.О.Конкурентна політика держави як  інструмент підвищення ефективності національного виробництва // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 26: У двох частинах / Ч. І – Черкаси: ЧДТУ, 2011.– С. 87–94.
 49. Ходжаян А.О. Макроекономічні умови стійкого розвитку національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – Вип. 26.– С. 128- 141.
 50. Ходжаян А.О. Економічне становище регіонів і країн світу в контексті макроекономічної стабільності // Теорія і практика сучасної економіки. Матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції: Черкаси: ЧДТУ, 2011. – С. 89–93.
 51. Ходжаян А.О.Роль хедж-фондів у провокуванні фінансової нестабільності // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 33: У трьох частинах / Ч. 3 – Черкаси: ЧДТУ, 2013.– С. 206 –212.
 52. Ходжаян А.О.Макроекономічна стійкість в системі забезпечення конкурентоспроможного розвитку економіки // Економічний вісник Національного гірничого університету. Дніпропетровськ, 2013 – №3 (43).–   С. 47–59.
 53. Ходжаян А.О. Стан та тенденції розвитку економіки України: міжнародні оцінки і національні реалії // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. Вип. № 11 (150).– К, 2013.– С. 11–16.
 54. Ходжаян А.О. Методологічні засади формування державної стратегії післякризового розвитку економіки України / Ходжаян А.О., Павленко В.П., Манцуров Д.І. // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 35: У трьох частинах / Ч. 3. Т 2 – Черкаси: ЧДТУ, 2013.– С.  11 –16.
 55. Ходжаян А.О. Валютно-курсова політика в контексті забезпечення конкурентоспроможності української економіки // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. Вип. № 12 (151).– К, 2013.– С. 218–221.
 56. Ходжаян А.О. Структурні метаморфози економіки України: можливості відтворення поступального розвитку // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі Укоопспілки. Серія: економічні науки, 2013. – № 5 (61) .– С. 16 – 21.
 57. Ходжаян А.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення державної інноваційно-інвестиційної політики / Ходжаян А.О., Павленко В.П., Манцуров Д.І. // Управління сучасним містом»: Зб. наук. праць. Вип. № 1-4/1-12(49-52), 2013.
 58. Ходжаян А.О. Стійкість як чинник розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності // Міжнародний науково-практичний семінар «Європейська інтеграція: досвід Польщі та України». – 5–9 вересня 2013 року, м. Львів – м. Люблін.
 59. Ходжаян А.О.Cтатистичне прогнозування в системі державного планування та програмування розвитку економіки України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 36: У трьох частинах / Ч. 3 – Черкаси: ЧДТУ, 2014.– С.192 –197.
 60. Ходжаян А.О., Руденко О. А. Концептуальні засади реалізації державної інвестиційної політики // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. Вип. № 8 (159).– К, 2014.– С. 40–45.
 61. Ходжаян А.О. Методологічні особливості формування прогнозного енергетичного балансу України та пропозиції щодо його удосконалення / Дешко А. І.,. Слівак А. Є., Ходжаян А.О. // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. Вип. № 9 (160).– К, 2014.– С. 94–98.
 62. Ходжаян А.О., Шиптенко Т.В. Тіньова економіка як економічна категорія та об’єкт оцінювання // Економіка: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка – К.: Видавничо-поліграфічний  центр «Київський університет», 2014. – Вип. 11 (164).– С. 74-81.
 63. Ходжаян А.О. Рекомендації ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Роль науки у формуванні сучасної моделі державного регулювання економіки» (23 травня 2014 р., м. Київ) // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Роль науки у формуванні сучасної моделі державного регулювання економіки»: Київ: НДЕІ, 2014.
 64. Ходжаян А.О. Тенденції тіньових процесів в Україні: оцінка та фактори впливу // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. Вип. № 10 (161).– К, 2014.– С. 8–13.
 65. Ходжаян А.О. Обеспечение устойчивости экономической системы// ХV Международная научнаяконференция «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития». – Минск, 23–24 октября 2014 года.
 66. Ходжаян А.О. Макроэкономическая устойчивость в системе конкурентоспособного развития экономики // Экономический бюллетень Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Республики Беларусь. Вып.№ 12 (210).– М., 2014.– С. 28–35.
 67. Ходжаян А.О.Інституційне планування розвитку корпоративних структур на засадах партнерства // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. – – № 1
 68. Ходжаян А.О. Фінансова безпека в системі забезпечення стійкого розвиткуекономіки // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. Вип. № 4 (167).– К, 2015.
 69. Ходжаян А.О. Вплив глобалізації світової економіки на зовнішньоекономічну безпеку України // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики глобалізації ХХІ ст. та стратегія соціально-економічного відродження України»: КНТЕУ, 2016.
 70. Ходжаян А.О. Вплив глобалізаційних процесів на фінансову безпеку України // «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України» // XІІІ Міжнародна науково-практична конференція 27 – 28 жовтня 2016 року, м. Київ, КНУ імені Тараса Шевченка. – С. 106–109.
 71. Ходжаян А.О., Шостак Л.Б. Концептуальні засади механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки в умовах глобального ринку // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України. – 2016. – №1 . – С.3–6.
 72. Ходжаян А.О., Ганжа Б.О.Концептуальні засади державного регулювання неформального сектору економіки // Чернігівський науковий часопис. Серія Економіка і управління.– – № 1 (7). – С. 5-14.
 73. Ходжаян А.О., Ганжа Б.О.Тенденції функціонування неформального сектору економіки // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2017. – Вип. 1(190). – К, 2017. – С. 35–41.
 74. KhodzhaianA.The Development of Sino-Ukrainian Economic Partnership in the Context of Modern Integration Initiatives /Zakharin, Khodzhaian A., Van V.//International Scientific-Practical Conference “Sino-Ukrainian Humanitarian Cooperation in concept “One Zone – one way””.- City Tianjin,  Peoples Republic of China, 2016/2017. – 147 с. – С. 27 -30.
 75. Ходжаян А.О., Богдановська Є.О.Стратегії антикризової державної політики розвинутих країн світу та України // Матеріали міжнародної Інтернет-конференції «Модернізація економіки: виклики і можливості економічного зростання», 15 лютого 2017 р. [dndiime. org/uk/] – К: ДНДІІМЕ, 2017 р. – 191 с.
 76. Strategic partnership as a form of innerstate cooperation // Науковий вісник Полісся Чернігівського національного технологічного університету. – 2017. -№ 3 (11). Ч.1.– С. 48–53.  (Індексується в ThomsonReuters WebOfScience Esci.)
 77. Ходжаян А.О. Бренд як інструмент реструктуризації національної економіки / Г.Я.Студінська,А.О.Ходжаян // Економічний вісник університету Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» // Збірник наукових праць учених та аспірантів. – 2017. – Випуск 35/1. – C.16–22.
 78. Ходжаян А.О. Функціонування національної економіки в глобальному економічному просторі // Збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Емерджентність економічних систем у сфері управління суспільним розвитком»: 19 квітня 2018 р. – Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – С. 22-25.
 79. Ходжаян А.О. Стійкість економіки України у вимірі зовнішньоекономічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць.– –Вип. № 12 (211).– С. 7–20.
 80. Ходжаян А.О., Ходжаян А.Р. Концепт структурного аналізу економічної системи // Міжнародна науково-практична конференція “Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права”: 26 січня 2019 року в м. Полтава, Україна.
 81. Ходжаян А.О., Ходжаян А.Р. Світова практика структурно-галузевих трансформацій // Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» – – Вип. № 2 (103).– С. 46-64.
 82. Ходжаян А.О., Ходжаян А.Р. Концептуальні засади державної структурної політики національної // «Проблеми економіки». – 2019 .– № 2 (40). – С. 73–80.
 83. Ходжаян А.О., Конакова К.М. Модернізація державної інвестиційної політики в умовах формування сервісної економіки // Збірник наукових праць за матеріалами VI Міжнародноїконференції «Наука як рушійна антикризова сила», м. Київ | 31 серпня 2019 року. Ч.1 / Громадська організація Центр наукових публікацій. – С. 39-43.