Ільїн Володимир Васильович

 Посада: професор

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Дата народження: 28 листопада 1949 року

Навчання:
1970 – 1975 рр. – студент філософського факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка.
1976 – 1979 рр. – аспірант відділу філософії Інституту суспільних наук АН УРСР (м. Львів).
У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Методологическая роль политической идеологии в развитии духовной жизни социалистического общества”
У 2001 р. захистив докторську дисертацію на тему “Український філософський гуманізм: контамінація раціонального та ірраціонального”

Трудова діяльність:
1975 – 1976 рр. – науковий співробітник відділу соціологічних проблем управління Львівського відділення Інституту економіки АН УРСР
1976 – 1981 рр. – ст. викладач кафедри філософії Львівської державної консерваторії ім. М.В.Лисенка.
1981 – 1987 рр. – доцент кафедри філософії Львівського державного університету ім. І.Я.Франка.
1987 – 1993 рр. – доцент кафедри філософії Львівського політехнічного інституту.
1993 – 2004 рр. – доцент, професор кафедри філософських і соціальних наук Київського національного торговельно-економічного університету.
З 2004 р. – професор кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси:

«Актуальні проблеми економічної теорії», «Філософія економіки», «Методологія наукового пізнання», «Історія економічних учень», «Економічна антропологія», «Історія економіки і економічної думки».

Наукові інтереси:

Філософія економіки, метафізика економіки, економічна антропологія, раціональне та ірраціональне в розвитку сучасної цивілізації, культура інноваційного мислення, економіка знань, історія і філософія грошей.

Провідний науковий співробітник Інституту світової історії НАН України. Завідувач відділом філософсько-методологічних проблем інноваційного розвитку людини НАПН України. Радник президії НАПН України. Президент філософсько-економічного наукового товариства України. Член Вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Академік Української Академії Акмеологічних Наук по відділенню “Філософія акмеології” (2009).

Нагороди та відзнаки:
Відмінник освіти України.

2009 р. – Золота медаль «Ушинський К.Д.» Національної академії педагогічних наук України.
2009 р. – нагороджений Почесною грамотою Президента України
2012 р. – Лауреат відзнаки «Засвіти вогонь» як кращий освітянин 2012 року.
2013 р. – срібна медаль «Василь Зеньківський» в номінації за особистий внесок у розвиток філософської науки.
2013 р. – Лауреат Державної премії України в галузі освіти.
2013 р. – золота медаль «С.Н. Булгаков – Свет Невечерний» економічного факультету Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова за кращі роботи з філософії економіки.
2014 р. – золота медаль «Григорій Сковорода» Національної академії педагогічних наук України.
2017 р. – Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

2019 р. – золотамедальНаціональної академії педагогічних наук України «Іван Франко».

2019 р. – Лауреат громадської відзнаки «Автор року-2019» газети «Освіта і суспільство».

2019 р. – член-кореспондентНаціональноїАкадемії педагогічних наук України.

Автор та співавтор понад 500 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. 19 монографій, з них 7 індивідуальних, 6 підручників і навчальних посібників, затверджених МОН України.

Основні публікації:

 

1. Ільїн В.В. Філософія : Підручник. У 2-х т./ В.В.Ільїн – К.: Альтепрес, 2002. – Т. 1. 464 с., Т. 2. 480 с.
2. Ільїн В.В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник / В.В. Ільїн, В.Г. Кремень. – К.: Книга, 2005. – 528 с.
3. Ільїн В.В. Філософія: Логос, Софія, Розум: Підручник / В.В. Ільїн, В.Г. Кремень. – К.: Книга, 2006. – 432 с.
4. Ільїн В.В. Філософія: Історія, суспільство, освіта / Л.В.Губерський, В.Г. Кремень, В.В. Ільїн. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 591 с.
5. Ільїн В.В. Філософія: підручник для 11 класу. Загальноосвітн. навч. закл. (профільний рівень) / В.В. Ільїн, В.Г. Кремень.– К.: Грамота, 2012. – 248 с.
6. Ільїн В.В. Розділ 2. Філософія в історичній перспективі; Розділ 3. Українська філософська думка / Філософія. Підручник для вищих навчальних закладів / Автор. колектив: Л.В. Губерський, В.Г.Кремень, В.П.Андрущенко та ін. – Харків: Фоліо, 2013. – С. 24-175.
7. Ільїн В.В. Філософія. Нариси з історії філософської думки : Навчальний посібник/ В.В. Ільїн.– К.: вид. КНТЕУ, 1997.- 290 с.
8. Ільїн В.В. Людина і світ : Навчальний посібник / В.В. Ільїн– К.: вид. КНТЕУ,2003.- 302 с.
9. Ільїн В.В. Тема 2. Філософія в історичній перспективі. – С.25-113; Тема 3. Українська філософська думка. – С. 114-176; Тема 12. Філософія економіки. – С. 572-621.//Філософія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за ред. Л.В. Губерського. – Харків: Фоліо, – 2018. – 625 с.

 

Монографії:
10. Ільїн В.В. Український філософський гуманізм: тотожність раціонального та ірраціонального/В.В. Ільїн.– К.:ВАТ УКРНДІПСК, 1997.– 412 с.
11. Ільїн В.В. Діалог «Софії» і «Логосу» (феноменологія екзистенційно-персоналістських інтенцій української філософської антропології) / В.В. Ільїн. – К.: Вид-во «Сталь» ВАТ УКРНДІПСК ім.В.М. Шимановського, 2001.– 288 с.
12. Ильин В.В. Философия денег: Монография / В.В. Ильин, А.А.Мазараки – К.: Киев. нац. торг.-эконом.ун-т, 2004. – 719 с.
13. Ільїн В.В. Апологія ірраціонального. Філософія для тебе. Монографія / В.В. Ільїн. – К.: Вид-во Європ. ун-ту. – 2005. – 232 с.
14. Ильин В.В. Философия багатства: человек в мире денег / В.В. Ильин. – К.: Знания Украины, 2005. – 496 с.
15. Ільїн В.В. Фінансова цивілізація / В.В. Ільїн. – К.: Книга, 2007. – 528 с.
16. Ільїн В.В. Метафізика економіки / В. Д. Базилевич, В.В. Ільїн – К.: Знання, 2007. – 718 с.
17. Ильин В.В. Власть и деньги / В.В.Ильин. – К.: Книга, 2008. – 560 с.
18. Ільїн В.В. Влада: модус елітності / В.В. Ільїн // Еліта: витоки, сутність, перспектива (за ред. В.Г.Кременя. – К.: Т-во «Знання України», 2011. – С. 61-126.
19. Ильин В.В. Магия денег. История, философия, жизнь : монография / В.В. Ильин. – К.: УБД НБУ, 2011. – 590 с.
20. Ільїн В.В. Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку / В.Д. Базилевич, В.В. Ільїн. – К.: Знання, 2008. – 687 с.
21. Ильин В.В. Метафизика экономики. Изд. 2-е, доработанное / В.Д. Базилевич, В.В. Ильин. – К.: Знання; М.: Рыбари, 2010. – 925 с.
22. Ильин В.В. Философия экономики. История / В.Д.Базилевич, В.В. Ильин. – К.: Знання; М.: Рыбари, 2011. – 927 с.
23. Ільїн В.В.Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму: монографія / В.В. Ільїн, В.Г. Кремень. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 368 с.
24. Ильин В.В. Философско-экономическое мышление: модус долженствования / В.В. Ильин // Постреформизм и развитие: монография / под ред. Ю.М.Осипова, Е.С.Зотовой. – М.; Ирпень: Изд-во Нац.ун-та гос.налоговой службы Украины, 2013. – С.295-299.
25. Ільїн В.В. Концепт інновації: історія, сучасність, смисл / В.В. Ільїн // Феномен інновації: освіта, суспільство, культура: монографія за ред. В.Г.Кременя. – К.: Педагогічна думка. – 2008. – С. 75-120.
26. Ільїн В.В. Трансформація смислових кодів культури і знання в нелінійності соціального буття / В.В. Ільїн // Синергетика і освіта: монографія / за ред. В.Г.Кременя. – Інститут обдарованої дитини, 2014. – С.43-69.
27. Ільїн В.В. Перспективи творчості в спонтанності освітнього процесу / В.В. Ільїн // Синергетика і творчість: монографія / за ред. В.Г.Кременя. – Інститут обдарованої дитини, 2014. – С.33-64.
28. Ильин В.В. Экономико-философская мысль современного мира / В.Д.Базилевич, В.В. Ильин. – К.: Знання, 2015. – 821 с.
29. Ильин В.В. Деньги и власть: искушение или смысл? Монография / В.В. Ильин. – К.: Издательско-полиграфический центр «Киевский университет», 2015. – 624 с

30. Ільїн В.В. Етюди про багатство. Легенди. Міфи. Життя (Економіка для себе) / В.В. Ільїн; за ред.. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України В.Д. Базилевича і д-р філософ. наук, проф. Т.П. Кононенка. – Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 434 с.

31. Губерський Л.В., Кремень В.Г., Ільїн В.В. Ескізи про мудрість. Від міфу до істини: навч. посібник / Л.В.Губерський, В.Г.Кремень, В.В.Ільїн. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2019. – 317 с.