Практична підготовка

Підготовка висококваліфікованих фахівців за освітніми програмами кафедри передбачає доповнення набутих ними теоретичних знань практичними навичками завдяки розробленій та запровадженій на факультеті практичній підготовці студентів, яка складається з навчально-виробничої практики бакалаврів, а також науково-дослідної та асистентської практик магістрів.

Виробнича практика студентів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня бакалавра і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. Призначення виробничої практики – закріпити знання та практичні навики, набуті під час вивчення профілюючих дисциплін, ознайомити із сучасним станом вітчизняних підприємств, їх економічною діяльністю та проблемами, із виробничим процесом та основними напрямами діяльності підприємств у виробничо-технічній та організаційно-економічній сферах. На практиці студенти ознайомлюються з механізмами вирішення економічних, виробничих та управлінських проблем та завдань на прикладі конкретного підприємства, установи, організації.

Науково-дослідна практика магістрів базується на основних концептуальних засадах проведення науково-дослідної практики студентів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та є обов’язковим компонентом освітньої програми для здобуття освітнього ступеня «Магістр» і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь здійснення самостійної наукової-дослідної роботи. 

Асистентська практика студентів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка є обов’язковим компонентом освітньої програми для здобуття освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 051 «Економіка» ОНП «Економіка та економічна політика» і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь на посаді викладача економічних дисциплін.

ПРАКТИКИ

БАКАЛАВРАТ

ОП «Економіка та економічна політика», денна

Виробнича практика

МАГІСТРАТУРА

ОНП «Економіка та економічна політика», денна

Науково-дослідна практика

Асистентська практика

 

СТАЖУВАННЯ

Згідно з описами освітніх програм кафедри окремим рішенням екзаменаційної комісії здобувачу вищої освіти за освітнім ступенем «Магістр» може бути присвоєна професійна кваліфікація.

Професійна кваліфікація – це визнана кваліфікаційним центром, суб’єктом освітньої діяльності (зокрема, закладом вищої освіти), іншим уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів навчання), що дозволяють виконувати певний вид роботи або здійснювати професійну діяльність.

Умови присвоєння професійних кваліфікацій здобувачам магістерської ОНП «Економіка та економічна політика»

1) професійна кваліфікація «Економіст» може бути присвоєна за умови дотримання таких вимог: отримання оцінки не нижче 75 балів з більш ніж шести обов’язкових навчальних дисциплін, крім дисциплін, зазначених у п. 2); не нижче 75 балів за захист кваліфікаційної роботи; проходження стажування (факультативно) на підприємствах, організаціях та установах (відповідно до Положення про стажування) та надання довідки-характеристики з підприємства, організації, установи щодо роботи за фахом або стажування на первинних посадах відповідного рівня протягом не менше 240 год;

2) професійна кваліфікація «Викладач економічних дисциплін» може бути присвоєна за умови дотримання вимог: отримання оцінки не нижче 75 балів з таких обов’язкових навчальних дисциплін: «Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача»; «Методика викладання економічних дисциплін у закладах вищої освіти»; «Психологія вищої школи»; не нижче 75 балів за проходження асистентської та науково-дослідної практики; не нижче 75 балів за захист кваліфікаційної роботи.

Однією з умов присвоєння професійної кваліфікації є успішне проходження здобувачем вищої освіти стажування на підприємствах, в організаціях та установах, документальне забезпечення якого здійснюється на основі «Порядок організації стажування для студентів ОС «Магістр»» (далі Порядок) (затверджено рішенням Вченої ради протокол №8 від 19.02.2019 р.).

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ СТАЖУВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ  ОС «МАГІСТР» (ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 051, 071, 072, 075, 076), затверджений рішенням Вченої ради економічного факультету (протокол №8 від 19 лютого 2019 р.).