Навчально-методична робота

Кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки реалізує сучасну модель підготовки фахівців, які володіють фундаментальними знаннями та компетентностями в сфері економіки та економічної політики,  економіки та права, систематизованими уміннями і практичними навичками проведення наукових досліджень та викладання економічних дисциплін. Викладачі кафедри читають 65 навчальних дисциплін для студентів економічного та інших факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З них 13 дисциплін викладаються англійською мовою.

Викладачами кафедри було опубліковано підручники і навчальні посібники, в тому числі практикуми з основних навчальних дисциплін. Також за ініціативи та під керівництвом члена-кореспондента НАН України, д.е.н., проф. Базилевича В.Д. була опублікована серія новітніх видань «Класичний університетський підручник».

З усіх навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра, розроблено робочі програми  та навчально-методичні комплекси (НМК)

Викладачі кафедри постійно підвищують кваліфікацію в провідних українських та зарубіжних закладах та установах, серед яких: Університет Бат Спа (Велика Британія), ВСП «Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія», Малопольська школа публічного адміністрування  Краківського економічного університету (Польща), Національна Рада з Економічної Освіти США, Науково-дослідний Інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Білостоцький університет (Польща), Київський університет ринкових відносин при МОН України, Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Центр підготовки і перепідготовки кадрів та інформаційно-аналітичного забезпечення страхової діяльності, Вища школа менеджменту інформаційних систем (Латвія), Університет Індіана (США), Інститут економіки та прогнозування НАН України, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Університет менеджменту освіти НАПН України, Державний   науково–дослідний   інститут інформатизації та моделювання економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Східноєвропейський центр фундаментальних досліджень (Чехія), Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.