Кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки

Спеціальність та освітня програма, за якими кафедра здійснює підготовку та випуск бакалаврів:
05 Соціальні та поведінкові науки : 051 Економіка : Економіка та економічна політика
05 Соціальні та поведінкові науки : 051 Економіка : Економіка (мова навчання англійська)/ economics

Спеціальності та освітні програми, за якими кафедра здійснює підготовку та випуск магістрів:
05 Соціальні та поведінкові науки : 051 Економіка :  Економіка та економічна політика;
05 Соціальні та поведінкові науки : 051 Економіка :  Економіка та право (денна форма навчання);
05 Соціальні та поведінкові науки : 051 Економіка :  Економіка та право (заочна форми навчання);
05 Соціальні та поведінкові науки : 051 Економіка :  Економіка та політика” (мова навчання англійська)/ “Economics and politics”

Спеціальність, за якою кафедра готує докторів філософії:
05 Соціальні та поведінкові науки : 051 Економіка

Спеціалізації кафедри:
1. Забезпечення підготовки високопрофесійних і конкурентоспроможних на міжнародному ринку праці економістів-аналітиків, компетентних у сфері дослідження та прогнозування соціально-економічних явищ і процесів, вирішення економіко-правових проблем, аналізу, планування, організації та управління економічною діяльністю, державного регулювання економіки та макроекономічної політики. Випускники освітніх програм кафедри можуть працювати у бізнес-структурах, органах державної влади та управління, на підприємствах, у фінансових організаціях, банках, вищих навчальних закладах.
2. Підготовка і публікація підручників, навчальних посібників, методичних праць для забезпечення навчального процесу, постійне оновлення освітніх програм і навчальних планів відповідно до сучасних тенденцій розвитку економічної освіти.
3. Організація науково-дослідної роботи, публікація наукових статей і монографій, оприлюднення результатів наукових досліджень у авторитетних вітчизняних та міжнародних економічних виданнях, що входять до наукометричних баз даних; проведення Міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, широке використання результатів науково-дослідної роботи в начальному процесі.
4. Наукова співпраця з зарубіжними та вітчизняними науковими та освітніми закладами, залучення студентів до участі в міжнародних і студентських конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових робіт, сприяння діяльності органів студентського самоврядування, налагодження тісної співпраці з випускниками минулих років.
5. Залучення до викладання відомих зарубіжних і вітчизняних науковців, практиків, викладачів з провідних українських та закордонних університетів, наукових установ, бізнес-структур, активна співпраця з роботодавцями та державними установами, профільними кафедрами провідних закордонних університетів (Німеччина, Норвегія, Чехія, Польща, Словенія, Казахстан та ін.).

Наукові школи кафедри:
1. “Теоретико-методологічні проблеми розвитку історії економічних учень, макро- та мікроекономіки в контексті новітніх парадигмальних зрушень” – наукова школа, заснована на початку ХХІ століття д.е.н., проф., членом-кореспондентом НАН України В.Д. Базилевичем.
2. “Розвиток і трансформація економічних систем” – наукова школа, заснована на рубежі ХХ-ХХІ ст. д.е.н., проф., академіком НАН України А.А. Чухно.

Напрями наукових досліджень викладачів кафедри:
• філософія економіки та метафізична сутність економічного знання
• теоретико-методологічні проблеми мікроекономіки, макроекономіки та економічної політики
• еволюція економічних систем в умовах глобалізації
• розвиток інноваційної та інвестиційної діяльності в ринкових економіках
• теоретичні аспекти становлення і розвитку інформаційної та сервісної економіки, економіки інтелектуальної власності
• проблеми розвитку галузевих ринків, конкурентних відносин та обмеження монополізму в умовах глобалізації
• економічна природа страхування, страхового та фондового ринків, ринку інтелектуальної власності
• сучасні парадигмальні підходи в історико-економічних дослідженнях, філософсько-методологічні проблеми економічної науки, розвиток інституційної економічної теорії
• історія української економічної думки, економічна історія світу та України.

Контакти:
03022, Україна
м. Київ, вул. Васильківська, 90-а, кімната 609
(044) 521-35-80
econom_teoriya@ukr.net

YouTube

Facebook