Литвиненко Тетяна Миколаївна

Кафедра: Кафедра економіки підприємства

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Посада: Доцент

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=YSzKToAAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Біографія

 • – Литвиненко Т.М. народилася 10 лютого 1952 р. Українка. Закінчила з відзнакою у 1975 році економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економічна теорія».
 • – З жовтня 1977 р. по вересень 1981 р. навчалась в аспірантурі при кафедрі політичної економії Київського інституту народного господарства ім. Д.С.Коротченка без відриву від виробництва. У вересні 1982 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Господарський механізм в системі виробничих відносин розвинутого соціалізму (системний аналіз)» за спеціальністю 08.00.01 – політична економія.
 • – З серпня 1975 р. по серпень 1996 р. працювала в Київському державному інституті культури: з серпня 1975 р. по грудень 1977 р. – на посаді ст. лаборанта кафедри марксизму-ленінізму; з грудня 1977 р. по червень 1979 р. – на посаді зав. кабінетом кафедри політекономії і наукового комунізму; з червня 1979 р. по березень 1986 р. – асистентом кафедри політекономії і наукового комунізму; з березня 1986 р. по вересень 1990 р. – доцентом кафедри політекономії і наукового комунізму; з вересня 1990 р. по серпень 1996 р. – зав. кафедри політекономії і наукового комунізму. У грудні  1988 р. Литвиненко Т.М. рішенням Державного комітету СРСР з народної освіти було присвоєне вчене звання доцента.
 • – З серпня 1996 р. по серпень 1998 р. працювала в Київському славістичному університеті на посаді декана факультету економіки та менеджменту та зав. кафедри економіки та управління.
 • – З вересня 1998 р. працює на посаді доцента кафедри економіки підприємства (попередня назва – кафедра теоретичної та прикладної економіки) Київського національного університету імені Тараса Шевченка на умовах строкової угоди, з вересня 1999 р. та червня 2011 р. – на умовах контракту.

Нагороди:

 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України».
 • Подяка Президента України.
 • Грамота Національної академії педагогічних наук України.
 • Дипломи Консорціуму з вдосконалення менеджмент-освіти в Україні за новаторський підхід до викладання.
 • Подяки ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Грамоти декана економічного факультету.

Курси, які викладаються:

 • Діагностування підприємства.
 • Методика викладання економічних дисциплін.
 • Маркетинг

Наукові інтереси: актуальні проблеми неоіндустріалізації економіки,  питання якості  сучасної вищої освіти, становлення дуальної освіти, конкурентоздатність та інноваційність підприємств, ефективність маркетингу.

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • 2021 р. Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів KNU Teach Week-2. Обсяг 1 кредит. Курс розроблений UGEN, НМЦОНМ відділ забезпечення якості освіти, сектор працевлаштування КНУ імені Тараса Шевченка. За підтримки JTI, KPMG
 • 2020 р. Підвищення кваліфікації: «Викладачі 4.0: Ефективні підходи для дистанційної освіти». 14 академічних годин. Організатори курсу: Servier Ukrai, UGEN, Центр «Розвиток КСВ».
 • Модульна програма підвищення кваліфікації розроблена компанією EY в Україні в співпраці з УАРМБО: «Міжнародні стандарти фінансової звітності: зміст та практичне застосування». Обсяг навчального часу та самостійної роботи на виконання між модульних індивідуальних завдань 180 годин/6 кредитів ЄКТС.
 • 2018 р. Тренінг «Актуальні питання обліку за МСФЗ». Організатори: компанія EYв Україні, Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО).
 • 2017 р.Підвищення кваліфікації за темою «Діяльність ВНЗ в умовах єдиного європейського освітнього простору». Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2016 р. VIВсеукраїнський семінар «Ліцензування та акредитація в системі вищої освіти: нові підходи, процедури, методики». Організатори: Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО), Київський національний університет технології та дизайну.

Громадська діяльність:

 • Член Науково-методичної комісії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Член правління Української асоціації розвитку менеджменту та бізнес-освіти.

Опубліковано понад 100 наукових та методичних праць, серед них:

 1. Литвиненко Т.М. Криза як драйвер інновацій підприємств та корпорацій. Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції: зб наук. пр. / за ред.. І.А.Маркіної. Полтава: ПП «Астрая», 2020.
 2. Halyna Fyliuk, Tatiana Lytvtnenko, Natalia Shmalii. Ukrainian Food Secursty: Socio-economsic Components. – Security Management of the XXI Century: National and Geopolitical Aspects. ISSUE 2. Collective monograph.- Nemoros s.r.o. Prague, 2020. – 97- 108.
 3. Литвиненко Т.М., Данильченко О.С. Управління брендами як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської галузі. -с. 4 – 15. Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 1/2  2019 – с. 4 – 15.
 4. Литвиненко Т.М. Важливість неоіндустріалізації для сучасної України. – Інтелект ХХІ – № 6 – Випуск 2. – 2019 – С.117-123. Журналвключенодоміжнародноїнаукометричноїбази Index Copernicus.
 5. Литвиненко Т.М. Дуальна освіта як відповідь на виклики сьогодення // «Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ», 16 – 17 листопада 2019 року. 2019 р. К.: Педагогічна думка, 2019.
 6. Литвиненко Т.М. Вплив диджиталізації на маркетинг: сутнісні зміни чи модифікація інструментів. // NEW ECONOMICS: Міжнародний науковий економічний форум «NEW ECONOMICS – 2019» (м. Київ, 14-15 листопада 2019 р.): в 2-х томах. Т.2; НАН України, Ін-т економіки промисловості. Київ,2019.
 7. Литвиненко Т.М. Особливості продукту діяльності креативної індустрії // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали І Міжнародного економічного форуму / За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк: – К., 2019. – Вип. І. Частина ІІ.
 8. Литвиненко Т.М. Долання бар’єрів неоіндустріалізації в Україні// Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2018 р. – К., 2018.
 9. Литвиненко Т.М. Умови реалізації інноваційного потенціалу підприємств України // International ScientificConference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part I, January 27, 2017. Kielce, Poland: Baltija Publishing.
 10. Литвиненко Т.М. Чотиривимірна освіта як важливий чинник конкурентоспроможності країни в умовах цивілізаційних викликів. // Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 жовтня 2017 р. – К., 2017. –
 11. Литвиненко Т.М.Педагогічний аспект управління якістю освіти. // Класичнийуніверситет  у  контексті  викликів  епохи.ClassicUniversityintheContextofChallengesoftheEpoch): матеріали українсько-польської  міжнародної  наукової  конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року).–К. :Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016. К.: с.192-194.
 12. Литвиненко Т.М. Економічна безпека – важлива функція підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки.: зб. наук. праць. Випуск 1, –  С.93-101.
 13. Литвиненко Т.М. Клієнтський капітал як основа визначення ефективності маркетингу. // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 2, – С.99-107.
 14. Литвиненко Т.М. Навчально-методичний комплекс з маркетингу.- К.: «ЦП «КОМПРИНТ» – 2016  р. – 204 с.
 15. Литвиненко Т.М. Економічна безпека – важлива функція підприємства// Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 2, 2016
 16. Литвиненко Т.М., Осокіна В.В. Методика викладання економічних дисциплін. Практикум – К.: «ЦП «КОМПРИНТ», 2015 – 126 с.
 17. Литвиненко Т.М. Маркетинг. Практикум. Частина 1. Для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства. – К.: ЦП «КОМПРИНТ» –2015 р. – 76 с.
 18. Литвиненко Т.М., Т.С. Онисенко. Маркетинг. Практикум. Частина 2. Для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства. – К.: ЦП «КОМПРИНТ» – 2015р. – 110 с.