Євсєєва-Северина Ірина Василівна

Кафедра: Кафедра економіки підприємства

Посада: Доцент кафедри

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Scopus ID: 

Researcher ID: AAJ-3742-2021

ORCID ID: 0000-0002-6112-8265
Google Scholar:  https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=gD0fSkMAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5biwPuBRixafkDcJ2E0YkxxebLX5aV8aZyLcq9uawhV_PhjULkEBglUJ3rBJq5P61IV4pp3hNLHN9-GStVhzQyffiOe-XypbU5wIrF0EQliyvJp6bu4kr83ipstW2O2C0ZW8zV

 

Біографія:

 • – Євсєєва-Северина І.В.(Суха, Євсєєва) народилася 18 січня 1982 р. Українка. У 2004 р. закінчила з відзнакою факультет економіки і менеджменту Національного університету харчових технологій за спеціальністю «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
 • – До початку наукової кар’єри працювала на посаді економіста “Київського БКК”.
 • – 2004-2007 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі менеджменту Національного університету харчових технологій з відривом від виробництва.
 • – З 2005-2009 рр. працювала на посаді асистента кафедри менеджменту  Національного університету харчових технологій.
 • – У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Вибір стратегій для забезпечення конкурентоспроможності підприємств молочної промисловості».
 • – З 2009 р.-2020 рр.  працювала на посаді доцента кафедри менеджменту (з 2018 року кафедра має назву економіки праці та менеджменту) Національного університету харчових технологій.
 • – У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту.
 • – У 2018 р. отримала сертифікат про володіння англійською мовою на рівні Advanced (C1) від Першого Кембриджського освітнього центру.
 • – З 2020 р. працює на посаді доцента кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Нагороди:

 • Почесна грамота ректора Національного університету харчових технологій.

Курси, які викладаються:

 • Планування діяльності підприємства
 • Обґрунтування господарських рішень
 • Організація виробництва

Наукові інтереси: покращення якості та безпечності харчових продуктів; розвиток конкурентних переваг; забезпечення конкурентної стійкості підприємств; оцінка ефективності інноваційної політики підприємств; ідентифікація ризиків вітчизняних підприємств та управління ними; обґрунтування господарських рішень.

Стажування:

 • Щецинський університет, м. Щецин, Польща (травень, 2017 р.)

Має понад 100 наукових та методичних публікацій, серед них:

 1. Суха І. В. Системне забезпечення конкурентоспроможності підприємств м’ясної і молочної промисловості України / Мостенська Т.Л., Драган О.І., Суха І. В. НУХТ, 2010, 268 с.
 2. ЄвсєєваІ. В. Ризики  господарювання  підприємств  молокопереробної  промисловості / І. В. Євсєєва, В. О. Москаленко /  Актуальні  проблеми  економіки, 2016, № 6 (180), с. 119-126 (Scopus).
 3. Євсєєва І.В. Оцінка  ризиків  на  підприємствах  молочної  промисловості / Управління  ризиками  на підприємствах  харчової промисловості: [Монографія] / керівник авт. кол. проф. І.В. Федулова. – К.: ЦП «Компринт», 2016., С. 222-240.
 4. Yevsieieva I. Management development  of  Ukraine’s milk  processing  enterprises  in  the  conditions  of  vagueness  and  risk  / I. Yevsieieva, V. Moskalenko // Problemy gospodarowania i odpowiedzialność organizacji, Szczecin 2017, P. 139-156.
 5. Євсєєва І.В. Підвищення  конкурентної  стійкості  підприємства  як  необхідний  чинник  забезпечення  функціонування  у  глобальному  середовищі/ Теоретичні  та  прикладні  питання  економіки. Збірник  наукових  праць.  Випуск 2 (37),  за  ред. Єханурова  Ю. І., Филюк Г. М. К., 2018. – 187 с. С. 91-106.
 6. Євсєєва І.В. Розвиток  конкурентоспроможності підприємств в  умовах  глобалізації/ Соціально-економічні  засади  формування економічної  системи  України / колективна  монографія   за  ред. проф. Непочатенко   О. О., 2019, 276 c., С. 193-197
 7. Євсєєва-Северина І.В. Структурні передумови розвитку конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках України / Управління розвитком підприємств в умовах трансформації економічних відносин: колективна монографія / [Баталова О. А., Бергер А. Д., Березянко Т .В.,. та ін.]; за ред. д–ра екон. наук, проф. Ємцева В. І.; – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2019, С.137-158.
 8. Євсєєва-Северина І.В. Теоретико-методичні  підходи  до  формування  та  оптимізації  товарного  асортименту підприємства / Н.С. Скопенко, І.В. Євсєєва-Северина // Сучасний  стан,  проблемні  аспекти  та  перспективи  розвитку  обліково-контрольного  та  аналітичного  забезпечення  управління  підприємством: Колективна  монографія  / за  ред. Проф. Л.М Чернелевського.— К.: НУХТ, 2019, С. 235-247.
 9. Євсєєва-Северина І.В. Безпечність харчових продуктів як важлива складова конкурентоспроможності підприємств // Н.С. Скопенко, І.В. Євсєєва-Северина. Наукові праці НУХТ. – 2020.- Том 26. – № 3. – С. 110-120.
 10. Yevsieieva-Severyna I. Sectoral features in the formation of food industry enterprises competitiveness: case of Ukraine / Skopenko N., Kundieieva G., Yevsieieva-Severyna I., Mykhailenko O. // Ukrainian Food Journal, Volume 9, Issue 3, 2020. –p. 706-725. Article DOI: 10.24263/2304- 974X-2020-9-3-17 (Web of Science).
 11. Yevsieieva-Severyna I. Theoretical and methodical aspects of sustainable enterprise development / Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 1/2 (40/41), К.: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2020, С. 95-108.
 12. Євсєєва-Северина І.В. Бренд-менеджмент як складова планування діяльності та стратегічного розвитку підприємства в умовах конкурентного середовища / Менеджмент організацій і адміністрування: теорія та практика: колект. монографія / за ред. проф. Н. С. Скопенко, проф. О. І. Драган. – К.: Кафедра, 2020. – 404 с.
 13. Євсєєва-Северина І.В. Безпечність харчових продуктів як важлива складова конкурентоспроможності підприємств. // Н.С. Скопенко, І.В. Євсєєва-Северина. Наукові праці НУХТ 2020, Том 26, № 3. С.111-120.
 14. Євсєєва-Северина І.В Методичні підходи до оцінки ефективності інноваційних процесів на виробничих підприємствах / Н.С. Скопенко, І.В. Євсєєва-Северина, Л. І. Удворгелі, Д.В. Капля /Колективна монографія. Теоретичні та прикладні аспекти обліку, аналізу і аудиту в системі економічних відносин: К.: НУХТ, 2021, С. 113– 128.
 15. Євсєєва-Северина І. В. Формування товарної інноваційної політики підприємств молочної галузі / І. В. Євсєєва-Северина, Н. С. Скопенко // Наукові праці НУХТ, 2021. Том 27, № 1, С. 69-79.