Купалова Галина Іванівна

Купалова Галина Іванівна

Науковий ступінь та звання: доктор економічних наук, професор, Почесний професор Карагандинського економічного університету (Казахстан).

Посада: Завідувач Українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, директор Німецько-українського центру економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Електронна пошта: prof.galina@gmail.com

Навчання:

 • Закінчила Національний аграрний університет (1976 р.), диплом з відзнакою, спеціальність – економіст по бухгалтерському обліку.
  1979 – 1982 рр. навчалася в аспірантурі Інституту аграрної економіки Української академії аграрних наук.
 • У 1982 році захистила кандидатську дисертацію, а в 1995 році – докторську дисертацію «Ринок робочої сили в аграрному секторі економіки України».
 • Атестат професора зі спеціальності «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» отримала у 1999 році.
 • Пройшла науково-педагогічне стажування та цільове навчання в Канаді, Великобританії, Німеччині, Угорщині, Болгарії, Казахстані, Польщі, Росії, Узбекистані та ін.

Трудова діяльність:

 • У 1977-1978 рр. працювала бухгалтером в Управлінні сільського господарства Васильківського райвиконкому Київської області.
  У 1978-1979 рр. обіймала посаду головного бухгалтера Васильківського районного об’єднання «Сільгосптехніка».
 • Починаючи з 1979 р., більше двадцяти років присвятила науковій діяльності з проблем соціальної політики, зайнятості та ринку праці в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» Української академії аграрних наук. Пройшла шлях від аспіранта до завідувачки відділу, відділення, доктора економічних наук, професора.
 • З 2001 р. працювала на посаді професора кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2009 р. і донині – завідувачка Українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва.
 • З 2010 р. – директор Німецько-українського центру економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва та культури Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси:

«Екологічна економіка», «Сучасні технології «зеленого» бізнесу», «Методологія та організація економічних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Економіка торговельного підприємства», «Організація та технологія торгівлі», «Теорія економічного аналізу» та ін

 

Наукові інтереси:

 • Проблеми екологічної економіки, екологічного менеджменту та підприємництва, торгівлі, соціальної політики, ринку праці, методології економічних досліджень.
 • Професор Купалова Г.І. є автором понад 280 наукових праць, в т.ч. 23 монографій і 18 підручників, навчальних посібників, у т.ч. з грифом МОН України, понад 80 статей у наукових журналах, 89 навчально-методичних праць та ін. Має  свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твори.
 • Підготувала 25 кандидатів економічних наук. Здійснює наукове керівництво  магістрантами і докторантами  PhD в КНУ імені Тараса Шевченка та в зарубіжних вищих навчальних закладах (Казахстан, Німеччина).
 • Підвищувала фаховий і професійний рівень у зарубіжних вищих навчальних закладах,  науково-дослідних установах Німеччини, Канади, Великобританії, Угорщини, Болгарії, Польщі, Казахстану, Росії, Узбекистану та ін. Читала лекції на грантовій основі у вузах Польщі, Казахстану, Росії.
 • Купалова Г.І. веде активну громадську роботу. Вона є заступником голови науково-методичної підкомісії зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, членом ученої ради економічного факультету, членом редколегії 3-х наукових фахових журналів, експертом Світового Банку з питань соціально-економічної політики.
 • Має значний досвід роботи із міністерствами та відомствами, була членом Наукової ради Міністерства праці та соціальної політики України, членом Науково-технічної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України, членом Міжвідомчої комісії при Президенті України із питань реформування сільського господарства і соціальної сфери, членом експертної ради МОН України.
 • Нагороджена відзнакою Міністерства оборони України – Медаль «За сприяння Збройним Силам України» (2010 р.), Почесною грамотою Верховної Ради України (2017 р.), Почесною грамотою Президії НАН України и Центрального комітету профспілки працівників НАН України (2009 р.), Грамотою Міністерства освіти і науки України (2019 р.), Почесною грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009 р.) та Грамотами економічного факультету. Має Подяку Міністерства оборони України (2005 р.), Подяку Міністерства освіти і науки України, НАН України, Національного центру «МАН України» (2013 р.), Подяку Президії НАН України (2018 р.), Подяки декана економічного факультету (2003-2019 рр.). Визнана кращим викладачем економічного факультету 1999 року, є лауреатом Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за цикл наукових праць «Модернізація національної економіки на принципах сталого розвитку» (2016 р.).

Основні наукові праці:

Основні наукові праці:

Опублікувала понад 280 наукових праць, у тому числі:

монографії, навчальні посібники:

 1. Купалова Г. І. Ринок робочої сили в аграрному секторі України (теоретичні та практичні проблеми). Монографія. – К. : УААН, Інститут аграрної економіки, 1995. – 234 с.
 2. Купалова Г.І., Клиновський А.Б. Розвиток та розміщення продуктивних сил регіону: соціально-економічні аспекти. Монографія.– Т. : Підручники і посібники, 2005. – 228 с.
 3. Купалова Г. І.,Гринчук Ю. С. Статистико-економічний аналіз, прогноз, шляхи подальшого розвитку лізингу в Україні. Монографія.-К.: ВАТ «Білоцерківська друкарня», 2007. – 237 с.
 4. Купалова Г. І. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. [рекоменд. МОН України] / Галина Іванівна Купалова. – К. : Знання, 2008. – 639 с.
 5. Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-англійський / В. Базилевич, Д. Вальтер, В. Хартман [та ін.] ; наук. ред. : В. Базилевич, Д. Вальтер. – К. : Знання, 2010. – 518 с.
 6. Жасыл бизнес түсініктеме сөздігі: украин-қазақ-неміс-орыс және ағылшын тілдерінде/ В. Базилевич, Д. Вальтер, В. Хартманн және т.б.; ғылыми редакциясы.: В.Д. Базилевич, Д. Вальтер, Е. Б.Аймағамбетов.–Қарағанды,  –614 б.
 7. Купалова Г. І. Облік і аналіз біологічних активів: проблеми та шляхи вирішення: Монографія/ Г. І. Купалова, Н. В. Гончаренко. – К. : Освіта України, 2011. – 244 с.
 8. Купалова Г. І., Четверик В.М.Статистико-економічний аналіз, оцінка та перспективи розвитку персоналу сільськогосподарських підприємств. Монографія. Ужгород: ФОП Бреза, 2013. – 212 с.
 9. Купалова Г. І., Базилевич В.Д., Сніжко С.І. та ін. Зміна клімату міста Києва: проблеми та шляхи їх запобігання. Колективна монографія. – К.: Starter Publ., 2014. – 215 с.
 10. Купалова Г. І., Мурована Т.О. Еколого-економічні аспекти обліку та аудиту зобов’язань за податками і зборами. Монографія / Г. І. Купалова, Т. О. Мурована. – К.: «Освіта України», 2014. – 308 с.
 11. Купалова Г.І., Мурована Т.О. Теорія економічного аналізу: практикум. – К.: Освіта України, 2014. –  с. 638.
 12. Купалова Г.І.,Домбровська Т.М. Актуальні питання обліку та аудиту податку на додану вартість на цукрових заводах.Монографія.- К.: ЦП «Компринт», 2016. – 256 с.
 13. Kupalova G. I. Podstawowy kurs wykładowy «Metody podejmowania decyzji oraz uzasadnienie rozwiązań zarządzania», Podstawowy kurs wykładowy. Rzeszow: Politechnika Rzeszowska, 2014. –  154 s.
 14. Kupalova G. I. Podstawowy kurs wykładowy “Władza i przywództwo w gospodarce”, Rzeszow: Politechnika Rzeszowska, 2014. Podstawowy kurs wykładowy. – Rzeszow: Politechnika Rzeszowska, 2014. – 189 s.
 15. Стратегія “зеленого» розвитку підприємства / За наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Г.І. Купалової. Навчальний посібник – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 286 с.
 16. Купалова Г. І., Домбровська Т.М. Екоконтролінг. Навчальний посібник-практикум. –К.: ТОВ ЦП Компринт, 2014. – 196 с.
 17. Купалова Г.І., Гацька Л.П., Мурована Т.О. та ін. Екологічна економіка: практикум.- К.: Освіта України, 2017. -273 с.
 18. Купалова Г.І., Гончаренко Н.В. Облік, звітність та оподаткування суб’єктів екологічного підприємництва: комп’ютерний практикум. – К.:  Компринт, 2017. –  160 с.
 19. Базилевич В.Д., Байкенова Г.Г., Купалова Г.И. и др. Экологический аудит. Учебное пособие. – Караганда: КЭУ, 2017. –319 с.
 20. Купалова Г.І., Хрутьба Ю.С. Еколого-економічні аспекти оптимізації логістичних товаротранспортних потоків підприємств: монографiя. –К.: Компринт, 2019. – 143 с.
 21. Купалова Г.І., Гончаренко Н.В.Інтернет-просування органічної сільськогосподарської продукції /Стратегічні альтернативи економічного розвитку підприємницької діяльності: колективна монографія – Житомир: ЖДТУ, 2020. – С. 440-451.

Наукові статті:

 1. Купалова Г.І., Коренєва Н.О. Екологічна складова системи показників інвестиційної привабливості регіонів України // Зб. Вісник Університету Банківської справи Національного банку України. – 2010. – №3. – С. 133-136.
 2. Купалова Г.І., Ульянова Д.К. Формування ефективної системи екологічного менеджменту та аудиту // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – №1 (11). – С.48-53.
 3. Купалова Г.И., Кыдырбек–улы Д., Сыздыкбаева Б., Раимбеков. Научно-методологические основы формирования региональной системы индустрии туризма и гостеприимства //Актуальные проблемы экономики. – 2012. – №9. – С.344-356 (Scopus).
 4. Купалова Г.,Тулебаева Г.Иностранные инвестиции в контексте устойчивого экономического развития Республики Казахстан //Актуальные проблемы экономики. – 2012. – №10. – С.487-495 (Scopus).
 5. Купалова Г.І., Матвієнко Т.О. Екологічна звітність підприємств як складова національної інформаційної системи з охорони довкілля // Зб. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2012. – Випуск 142. – С. 12-16.
 6. Купалова Г.И. Теоретико-организационные основы экологического планирования и прогнозирования в Украине // Сб. «Глобализация и актуальные проблемы науки в 21-ом веке» – Тбилиси: Тбилиский учебный университет, 2013 – С. 71-74.
 7. Купалова Г.І. Основні показники економіко-екологічного аналізу ефективності інвестиційних проектів //Матеріали міжнародного симпозіуму «Практика впровадження зелених технологій: досвід Німеччини». – К.: ДП «Прінт Сервіс», 2013. – С. 44-47.
 8. Купалова Г.І., Базилевич В.Д. «Зелені» освіта та культура – основа стратегії сталого розвитку //Зб. Proceedings of the Second International Workshop Towards the UN Conference “Rio +20”. – Kiev, 2013. – С. 24-32.
 9. Купалова Г.,Базилевич В.Д. Изменение климата города Киева: пути предупреждения и устранения негативных последствий. Сб. Карагандинского экономического университета, Казахстан //Экономика, философия, педагогика, юриспруденция. – 2013. – №3. – С. 34-40.
 10. Kupalova, Bazylevych V.D. Climate change in Kyiv:  ways to counteract and minimize negative effects // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – Випуск 152. – С. 6-12.
 11. Kupalova G. I., Bazylevych. Climate change: the major threat of the 21st century //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – Випуск 6 (159). – С. 6-11.
 12. Halyna Kupalova, Victoria Chetveryk. Personnel development as a basis for the agricultural enterprises’ success // Економічнийчасопис-ХХІ(Economic Annals-XXI). – 2015. – №1-2. – С. 28-31 (Scopus).
 13. Galyna Kupalova, Viktor Bazylevych, Zhanna Bulhairova, Larysa Satyr, Natalia Goncharenkо. The efficiency of use of the human capital in the agriculture// Problems and Perspectives in Management”. – №4. – 2016. – С.97-102(Scopus).
 14. Kupalova G., Bazylevych V., Goncharenko N.,Murovana T.,Grynchuk J.Improvement of the Effectiveness of Organic Farming in Ukraine // Problems and Perspectives in Managements. – № 3 (15) – 2017. – P. 97-103 (Scopus).
 15. Галина Купалова, Наталия Гончаренко, Юлия Никитченко.  Развитие электронной коммерции в Украине //Вестник Карагандинского экономического университета. – № 3(50). – 2018. – С.39-43.
 16. Artyukh, G. Kupalova, V. Bazilevich, I. Hryhorenko, A. Ternova. Improvement a procedure for determining the assay of gold in Aprecious alloy of different composition using a touchstone // Восточно-Европейскийжурналпередовыхтехнологий.– № 2/12 (98). – 2019. – С.6-19 (Scopus).
 17. Galina Kupalova, Nataliia Goncharenko.  Information Technologies in Training of Green Business Managers /ICTERI 2019:  ICT in Education, Research, and Industrial Аpplications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer. – Volume I: Main Conference, Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019. – Р. 348-357 (Scopus).
 18. Kupalova G. Information and Analytical Support for Organizing Commodity Flow on Environmental and Economic Basis / G. Kupalova, N. Goncharenko, J. Khrutba // Advanced Computer Information Technologies. ACIT 2019. Ceske Budejovice; Czech Republic; 5 June 2019 through 7 June 2019. – P. 374-379(Scopus).
 19. Halyna KupalovaOptimization of Commodity Flows:The Case of Bakery Enterprises of Ukraine /Iryna Іvashkiv, Halyna Kupalova, Natalia Goncharenko, Yulia Khrutba, Iryna Vovk// Montenegrin Journal of Economics, Vol. 15, No. 3 (2019), p.205-216 (Scopus).
 20. ViktoriiaO. Khrutba, GalynaI. Kupalova, VadymI. Ziuziun, YuliiaS. Nikitchenko, SerhiiV. Kolomiiets. Peculiarities of Implementation of the Environmental Management System of Motor Transport Enterprises on the Urban Territories. Journal of Environmental Management and Tourism. Volume X, №5(37), 2019. – Р. 1094-1105(Scopus).
 21. Zagira Iskakova, Galina Kupalova, Gulnara Srailova, Altyn Amerkhanova, Ruslana Ischanova. Conditions and Criteria for Sustainable Development of the Financial System. Journal of Environmental Management and Tourism. Volume X, №5(37), 2019. – Р. 1168-1179 (Scopus).
 22. Ostapchuk, H. Kupalova, Y. Hudzynska, L. Butsenko The Prospect of the Digitization of Agricultural Enterprises in Terms of Ensuring their Competitiveness for Management Purposes // International Journal of Advanced Science and Technology. Vol. 29, No. 6s, (2020), pp. 1074-1080 (Scopus).
 1. Tetiana F. Larina, Vadym A. Tkachuk, Andrii S. Blahodatny, Lesya V. Zaburanna, Halyna I. Kupalova, Borys O. Yazluk. Current Trends of the Global Process of Innovative Indicators System Formation of Transnational Corporations  // International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 8s, (2020), pp. 2399-2406 (Scopus).