Богуславський Олександр Володимирович

Науковий ступінь та звання: кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Посада: Доцент

Дата народження: 16 листопада 1978 року

e-mail: sanya1bat@gmail.com

Освіта:

 • 1996 – 2001 рр. – студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримав диплом спеціаліста зі спеціальності „Економічна теорія”.
 • 2002 – 2005 рр. – навчання в аспірантурі на кафедрі економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.01.01. – „Економічна теорія”.
 • 2006 р. – захист кандидатської дисертації на тему: “Перехідна економіка: суть, суперечності та тенденції розвитку”.

Трудова діяльність:

 • 2001 – 2002 рр. – асистент кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного торговельно-економічного університету.
 • 2005 р. – асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 14.12.2009 р. – асистент кафедри підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 27 грудня 2010 р. доцент кафедри підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 1 березня 2013 р. рішенням Атестаційної комісії присвоєно вчене звання доцента кафедри підприємництва.
 • З 10 лютого 2020 р. доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси:

економічні системи, системна трансформація країн з перехідною економікою, ДРЕ, мале і середнє підприємництво, інфраструктура ринку, організація виробництва, стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва, діагностика та оцінка бізнесу, християнське розуміння господарства.

 Підвищення кваліфікації

 • 01.09.2016 – 30.12.2016 р. – стажування у Спілці підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України відповідно до наказу по університету №623-32 від 21.07.2016 р. та Угоди про співробітництво від 02.02.2010 р.
 • Січень – червень 2016 р. проходження курсів англійської мови у ПП «Перші Київські курси іноземних мов і К», оволодів програмою рівня В1. У червні 2016 р. склав кваліфікаційний іспит. Отримав свідоцтво №02/06 від 03.06.2016 р.
 • 07-11.11.2016 р. – Міжнародний навчальний курс з Соціального підприємництва SE-03-A. Сертифікат з Міжнародного навчального курсу з Соціального підприємництва SE-03-A.
 • Березень – червень 2017 р. проходження курсів англійської мови в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Рівень В2. У червні 2017 р. склав кваліфікаційний іспит. Отримав сертифікат №3098 від 14.06.2017 р.
 • 23.10.2017 – 02.11.2017 р. Міжнародний навчальний курс з Інноваційного менеджменту IM-03-A. Сертифікат з Міжнародного навчального курсу з Інноваційного менеджменту IM-03-A.
 • 21.05.2018 р. Міжнародний тренінг «Передова практика освіти підприємництву. Креативні методи навчання» англійською мовою: «YEP Training for Universities’ representatives». Сертифікат від 21.05.2018 р.
 • 05.11.2018 р. – 14.11.2018 р. Міжнародний навчальний курс з Управління сервісом SV-03-A. Сертифікат з Міжнародного навчального курсу з Управління сервісом SV-03-A від 16.11.2018. 16.11.2018 р. отримав диплом Школи соціального підприємця Інституту Доктора Яна-Урбана Сандала (Норвегія).
 • 05-06 квітня 2019 р. – Міжнародний тренінг «Economic Security of Entrepreneurship: export control rules of dual use goods and technologies» англійською мовою. Сертифікат від 06.04.2019 р.
 • 20-24 травня 2019 р. пройшов наукове міжнародне стажування у  STCU Spring University on Export Control for the GUAM Countries англійською мовою. Успішно склав іспит та отримав сертифікат.
 • 21-25 жовтня 2019 р. прослухав курс лекцій англійською мовою  з дисципліни «Basic knowledge of CBRN» Science Technology Center in Ukraine (Дипломатична місія ЄС) англійською мовою. Отримав сертифікат.
 • 24-28 лютого 2020 р. прослухав курс лекцій англійською мовою  з дисципліни «Export control of dual use goods and technologies»» Science Technology Center in Ukraine (Дипломатична місія ЄС) англійською мовою. Отримав сертифікат.

Викладає курси:

«Індустріальна економіка», «Ціноутворення малого та середнього бізнесу»,  «Динаміка розвитку підприємництва», «Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності», «Основи економіки», «Основи економічної теорії», «Діагностика та оцінка бізнесу»,  та ін.

Основні наукові праці:

Опублікував 70 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі:

монографії, навчальні посібники:

 1. Участь у колективній монографії: С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття: монографія (За ред. В.Д. Базилевича). – К.: Знання, 2006. – 903 с.
 2. Участь у колективній монографії: Философ хозяйства – 2 (к 10 – летию журнала «Философия хозяйства»): монографія (За ред. Ю. М. Осипова).- М.; Екатеринбург: Изд-во УрТИСИ, 2009. – 490 с.
 3. У співавторстві: Підприємництво: практикум навчальний посібник / Мазур І.І., Євтушевська О.В., Ігнатович Н.І.та інші (усього 8 осіб). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 255 с.

Наукові статті:

 1. Богуславский, А. В. Основные модели постсоциалистической трансформации [Текст] / А. В. Богуславский // Экономические системы и их трансформация в ХХІ веке: теория, методология, практика. Экономические исследования / КазЭУ им. Т. Рыскулова . – 2010. – С. 282-294.
 2. Богуславський О.В. Специфічні особливості здійснення підприємницької діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. 2011 – Вип. 124/125. – с. 78-81.
 3. Богуславський О.В. Противоречивые направления государственного регулирования предпринимательства в Украине // Материалы XХ научно-практической конференции «Управление в социальных и экономических системах». – М.: Изд-во МИУ. – 2011. – С. 43-45.
 4. Богуславський О.В. Суперечності інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. Наук. пр. Вип. 27, т.2.. – К., 2012. –– 349 с. – С. 287-292.
 5. Богуславський О.В., Ігнатович Н.І. Морально-ціннісні аспекти сучасних досліджень розвитку підприємництва / О.В. Богуславський, Н.І. Ігнатович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія «Економіка». – 2013. – Вип. 148. – С. 50 – 52. (0,5 д.а., інд. внесок – 0,25 д.а.)
 6. Богуславський О.В. Класифікація та особливості використання методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств / О. Богуславський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – Вип. 6. – С. 11-14
 7. Богуславський О.В. Основні способи класифікації та особливості застосування методів ціноутворення в Україні / О. Богуславський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – Вип. 12. – С. 11-14.
 8. Богуславський О.В. Основні підходи до вивчення елементів ринкової інфраструктури у сучасній економіці та особливості їх застосування // Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський національний університет ім. Тараса Шевченка». – 2016. – Вип. 1.  – С. 69-76.
 9. Boguslavskyy О. Support and defence of  interests  of entrepreneurs  by  business-associations  in Ukraine // International Scientific-Practical Conference  Economic  Innovative potential  of  socio-economic  systems: the  challenges  of the  global  world: Conference  Proceedings,  Part I,  Lisbon:  Baltija Publishing, 2016,  –  P.  –  132-134.
 10. Богуславський О.В. Бізнес-асоціації в Україні: сутність, проблеми й етапи розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія «Економіка». – 2017. – Вип. 3. – С. 6–10.
 11. Богуславський О.В., Нікітіна Т.А. Основні підходи до класифікації теорій фірми // Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський національний університет ім. Тараса Шевченка». – 2017. – Вип. 2(35).  – С. 80-87.
 12. Богуславський О.В., Нікітіна Т.А. Економічні суперечності глобалізації // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2018 – Т. 24, № 3. – С. 91-102.
 13. Nikitina T., Boguslavskyy A., Omelchenko E. On the questions of the economic globalization consequences // Slovak international scientific journal. – 2018. – №19, VOL.1. – P. 9-12.
 14. Богуславський О.В., Нікітіна Т.А. Філософія господарства як методологічна основа економічних досліджень // Актуальные научные исследования в современном мире. Сб. научных трудов – Переяслав-Хмельницкий. – 2018. – Вип. 2 (34). – С. 5-9.
 15. Богуславский А.В. Экономические противоречия: основные периоды и этапы изучения // Электронный периодический рецензируемый научный журнал «SCI-ARTICLE» 2018 №56 (апрель). – С. 5-9.
 16. Бутенко Н. В., Богуславський О. В. Трансформація конкурентних відносин в умовах глобалізації // Бізнес Інформ  – № 12. – 2018. – С. 32-38.

Навчально-методичні комплекси:

 1. Богуславський О.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Ціноутворення у малому та середньому бізнесі». – К: Видавництво п/п «Механіка», 2018, 43 с.
 2. Boguslavskyi O.V., Diachkova Y.O. Pricing in small and medium business. Course learning and teaching materials for students taking Master’s in Applied Economics/ compiled by: O.V. Boguslavskyi, Y.O. Diachkova – К., 2018. – 40 p.
 3. Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної бакалаврської роботи для студентів спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / упорядники І.І. Мазур, О.В. Богуславський, В.Л. Гура. – К., 2020. – 42 с.