Затонацька Тетяна Георгіївна

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Наукове звання: Професор кафедри економічної кібернетики

Посада: Професор кафедри економічної кібернетики

Електронна пошта: tzatonat@ukr.net

Навчання:
1987-1992 рр: навчалась на механіко-математичному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
1993-1996 рр: навчалась в аспірантурі Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
2000 р.: захистила кандидатську дисертацію.
2013 р.: захистила докторську дисертацію зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» на тему: «Фіскальне регулювання інвестиційної діяльності в Україні».

Трудова діяльність:
2000 р.: асистент кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2003 р.: доцент кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2018 р.: професор кафедри економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси:
нормативні: електронна комерція, інформаційні системи та технології на підприємстві;
вибіркові: аналіз фондових ринків та інвестиційних проектів, електронний бізнес.

Наукові інтереси:
державна інвестиційна діяльність, фіскальне регулювання інвестиційної діяльності, прогнозування та планування державних доходів та видатків.

Основні наукові праці:
Плескач В.Л. Електронна комерція : підруч. / Т.Г. Затонацька, В.Л. Плескач. – К. : Знання. – 2007. – 535 с.
Плескач В.Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах : підруч. / Т.Г. Затонацька, В.Л. Плескач. – К. : Знання, 2011. – 718 с.
Чугунов І. Я. Фінансово-економічне прогнозування і планування : моногр. / І. Я. Чугунов, Т. Г. Затонацька, А. В. Ставицький. – К. : НДФІ, 2007. – 312 с. – 18,14 д. а. (авт. – 3,63 д. а.). Особистий внесок автора: підрозділи 1.1, 3.1, 3.2, 3.4.2, розділ 2.
Затонацька Т. Г. Бюджетне інвестування: теорія та практика : моногр. / Т. Г. Затонацька. – К. : НДФІ, 2008. – 336 с. – 19,53 д. а.
Налогообложение: проблемы науки и практики – 2008 : моногр. / под ред. Ю. Б. Иванова. – Х. : ФЛП Александрова К. М., 2008. – 264 с. – 15,4 д. а. (авт. – 1,17 д. а.). Особистий внесок автора: економіко-математичне моде­лювання податкової політики України.
Прогнозування макроекономічних наслідків упровадження Податкового кодексу України : моногр. / за ред. Ф. О. Ярошенка. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2010. – 368 с. – 21,39 д. а. (авт. – 3,29 д. а.). Особистий внесок автора: підрозділи 1.4, 3.1, 3.4.
Фискальное регулирование экономического развития государства в посткризисный период : моногр. / под ред. А. Д. Данилова. – К. : ООО «ДКС центр», 2011. – 242 с. – 16,3 д. а. (авт. – 0,88 д. а.).Особистий внесок автора: підрозділ 5.2.
Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012–2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України : моногр. – ДННУ «Акад. фін. управління». – К., 2011. – 702 с. – 40,92 д. а. (авт. – 0,41 д. а.). Особистий внесок автора: підрозділ 4.2.
Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012–2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України : моногр. / за заг. ред. Ф. О. Ярошенка. – ДННУ «Акад. фін. управління». – 2-ге вид. – К., 2011. – 704 с. – 57,2 д. а. (авт. – 0,41 д. а.). Особистий внесок автора: підрозділ 4.2.
Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ : у 4 т. Т. 1: Стабілізація державних фінансів у контексті стратегії реформ – ДННУ «Акад. фін. управління». – К., 2011. – 1016 с. – 82,55 д. а. (авт. – 0,9 д. а.). Особистий внесок автора: підрозділ 3.3.1.
Державний бюджет і бюджетна стратегія в умовах економічних реформ : у 4 т. Т. 3: Бюджетне планування і прогнозування на середньо­строкову перспективу – інноваційна складова управління у сфері державних фінансів . – ДННУ «Акад. фін. управління». – К., 2011. – 480 с. – 39,0 д. а. (авт. – 2,81 д. а.). Особистий внесок автора: підрозділи 2.1, 2.3–2,5.
Затонацька Т. Г. Бюджетно-податкове регулювання інвестиційної діяльності в Україні : моногр. / Т. Г. Затонацька. – К. : Задруга, 2012. – 308 с. – 16,83 д. а.
Інноваційні механізми стратегії фінансового управління / редкол.: Т. І. Єфименко (голова) та ін. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. − 1302 с. – 64,99 д. а. (авт. – 4,7 д. а.). Особистий внесок автора: підрозділи 6.1, 6.4, 6,5.
Фінансова система національної економіки: проблеми розвитку та управління змінами: у 3 т. / за заг. ред. Т.І.Єфименко; ДННУ “Акад. фін. управління”. – К., 2012. – Т. 1. – 2012. – 894 с. – авт. – 2,8 д. а. Особистий внесок автора: підрозділи 6.3-6,5.
Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції : у 2 т. / Т.І. Єфименко, С.С. Гасанов, П.М. Леоненко та ін. ; за ред. О.В. Шлапака, Т.І. Єфименко ; ДННУ «Акад. фін. управління». – К., 2014. – Т. 2. – 2014. – 784 с. – 63,7 д. а. (авт. – 1,83 д. а.). Особистий внесок автора: підрозділи 9.1-9.4.
Затонацька Т.Г. Навчально-методичний комплекс з курсу “Електронна комерція” для студентів денної форми навчання зі спеціальності «Економічна кібернетика». – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 2005 р. – 44 с.
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Аналіз фондових ринків та інвестиційних проектів” для студентів спеціальності “Економічна кібернетика”. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2006. – 55 с.
Затонацька Т. Г. Економетричне дослідження впливу бюджетних видатків на економічне зростання / Т. Г. Затонацька, А. В. Ставицький // Моделювання та інформаційні системи в економіці: зб. наук. пр. – 2007. – № 76. – С. 81–94. – 0,41 д. а. (авт. – 0,21 д. а.). Автором проведено дослі­дження впливу певних видатків на економічне зростання.
Затонацька Т. Г. Стратегічні орієнтири бюджетної політики щодо бю­джетних інвестицій / Т. Г. Затонацька // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. пр. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – Вип. 15. – С. 230–240. – 0,64 д. а.
Затонацька Т. Г. Бюджетні видатки на розвиток людського капіталу / Т. Г. Затонацька // Фінанси України. – 2008. – № 10 (155). – С. 53–60. – 0,46 д. а.
Zatonatska T. The Influence Of Budget Policy On Economic Security And Socio-Economic Development Of The Ukraine / T. Zatonatska, A. Stavytskyy // Ekono­mika. – 2009. – № 85. – P. 29–36. – 0,53 д. а. (авт. – 0,27 д. а.). Автором обґрунтовано за допомогою якісних та кількісних показників вплив бюджетної політики на соціально-економічний розвиток країни.
Затонацька Т. Г. Напрями бюджетної політики України в період світової фінансової кризи / Т. Г. Затонацька // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. пр. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – Вип. 18. – С. 90–94. – 0,41 д. а.
Затонацька Т. Г. Економіко-математичне моделювання впливу соціальних видатків на приріст інвестицій / Т. Г. Затонацька, А. В. Ста­вицький // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 79. – С. 84–92. – 0,29 д. а. (авт. – 0,15 д. а.). Автором обґрунтовано вплив рівня соціальних видатків на приріст інвестицій в Україні.
Затонацька Т. Г.Державне регулювання соціально-економічного розвитку України /Т. Г. Затонацька //Вісник ДДФА: Економічні науки: Науково-теоретичний журнал. – 2009. – № 1 (21). – С. 5–10. – 0,55 д. а.
Затонацька Т. Г.Податковий вплив на інвестиційну діяльність в країні / Т. Г. Затонацька //Науково-технічна інформація. – 2009. – 3 (41). – С. 24–28. – 0,61 д. а.
Затонацька Т. Г. Податкові важелі реалізації інвестиційної полі­тики держави / Т. Г. Затонацька // Наукові праці НДФІ. – 2009. – № 4 (49). – С. 115–122. – 0,56 д. а.
Затонацька Т. Г. Проблеми та перспективи формування бюджетного меха­нізму стимулювання інвестиційних процесів /Т. Г. Зато­нацька // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. пр. – Вип. 21. – К. : Видавничо-полігра­фічний центр «Київський універ­ситет», 2010. – С. 200–206. – 0,40 д. а.
Затонацкая Т. Г. Бюджетный механизм регулирования инвес­тицион­ных процессов в период кризиса экономики / Т. Г. Затонацкая // Бизнес информ. – 2010. – № 2 (378). – С. 3–6. – 0,35 д. а.
Затонацька Т. Г. Вплив соціальних видатків на показники економічного розвитку країни / Т. Г. Затонацька, А. В. Ставицький // Світ фінансів. – 2010. – Вип. 2. – С. 26–32. – 0,57 д. а. (авт. – 0,29 д. а.). Автором показано, що окремі соціальні видатки при їх збільшенні гальмують економічне зростання.
Zatonatska T. The evaluation of the influence of a political factor for economic growth in Ukraine / T. Zatonatska, A. Stavytskyy // Ekonomika. – 2010. – № 89 (4). – P. 41–48. – 0,56 д. а. (авт. – 0,28 д. а.). Автором обґрун­товано за допомогою еко­но­міко-математичного моделювання вплив полі­тич­ного фактору на економічне зрос­тання.
Затонацька Т. Г. Зарубіжний досвід застосування проектного мене­джмен­ту у сфері державного управління / Т. Г. Затонацька, О. А. Ши­ман­ська // Фінанси України. – 2011. – № 2. – С. 106–116. – 0,67 д. а. (авт. – 0,34 д. а.). Автором здійснено дослідження зарубіжного досвіду системи посткризового державного управління та надані пропозиції щодо засто­сування в Україні.
Затонацька Т. Г. Вплив податкових новацій Податкового кодексу України на інвестиційний клімат в країні / Т. Г. Затонацька // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. пр. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – Вип. 24. – С. 245–253. – 0,65 д. а.
Затонацька Т. Г. Особливості впровадження державно-приватного партнерства в Україні / Т. Г. Затонацька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2011. – № 127. – С. 13–16. – 0,45 д. а.
Затонацька Т. Г. Міжнародний досвід бюджетного регулювання у пост­кризовий період / Т. Г. Затонацька, О. А. Шиманська // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 3. – С. 138–147. – 0,72 д. а. (авт. – 0,36 д. а.). Автором надані пропозиції щодо гармонізації фіскальної політики в Україні.
Затонацкая Т. Г. Инновационное развитие Украины в контексте со­труд­ничества науки и бизнеса / Т. Г. Затонацкая // Х Всероссийская НПК «Планирование и обеспечение подготовки кадров для промышленно-экономического комплекса региона» : матер. конф. – СПб : СПбГЭТУ «ЛЭТИ». – 2011. – С. 79–91. – 0,77 д. а.
Затонацька Т. Г. Зарубіжний досвід середньострокового плану­вання в бюджетному процесі / Т. Г. Затонацька, О. А. Шиманська // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 90–100. – 0,77 д. а. (авт. – 0,39 д. а.). Автором надано рекомендації щодо ефективного запровадження середньострокового бюджетування.
Затонацька Т. Г. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку України / Т. Г. Затонацька, А. В. Ставицький // Науково-технічна інформа­ція. – 4 (50). – 2011. – С. 19–24. – 0,55 д. а. (авт. – 0,28 д. а.). Автором запропоновано фіскальні інструменти стимулювання інноваційної діяльності.
Затонацька Т. Г. Підвищення ефективності реалізації державних інвес­тиційних програм в Україні / Т. Г. Затонацька, О. А. Шиманська // Актуальні Проблеми Економіки. – № 4 (130). – 2012. – С. 86–94. – 0,64 д. а. (авт. – 0,32 д. а.). Автором надано рекомендації щодо підвищення ефективності реалізації державних інвестиційних програм.
Zatonatska T. The development of forecasting methods for income tax of Ukraine in the medium-term / T. Zatonatska, A. Stavytskyy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2012. – № 141. – С. 66–69. – 0,35 д. а. (авт. – 0,18 д. а.). Автором запропоновано нові підходи до прогнозування податку на прибуток підприємств.
Затонацька Т. Г. Бюджетно-податкові важелі інноваційного роз­витку в Україні / Т. Г. Затонацкая // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. пр. – Вип. 27, Т. 2. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – С. 155–162. – 0,50 д. а.
Затонацька Т.Г. Державне інвестування у розвиток інноваційного потенціалу країни / Т.Г. Затонацька, О.А. Шиманська // Наукові праці НДФІ. – 2013. – Випуск 3 (64). – С. 29-37.
Затонацька Т.Г. Шляхи формування сучасної транспортної інфраструктури в Україні / Т.Г. Затонацька // Фінанси України. – 2013. – № 8(213). – С. 54-61.
Затонацька Т.Г. Деякі аспекти імплементації інвестиційної політики нового покоління в Україні / Т.Г. Затонацька // Фінанси України. – 2013. – № 12(217). – С. 78-88.
Затонацька Т.Г. Формування фіскального простору інвестиційної діяльності в Україні / Т.Г. Затонацька // Світ фінансів. – 2013. – № 4. – С. 7-14.
Zatonatska T.G. The Role of Fiscal Policy in the System of Government Regulation of Investing Activity in Ukraine / T.G. Zatonatska // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. – 2013. – № 11 (152). – С. 89-92
Zatonatska T.G. Ukraine’s investment attractiveness for European investors / T.G. Zatonatska // Regional Innovations. – 2014. – №1. – p. 17-21
Затонацька Т.Г. Фінансування науково-технологічної сфери шляхом державно-приватного партнерства / Т.Г. Затонацька // Наукові праці НДФІ. – 2014. – Випуск 1 (66). – С. 3-11.
Затонацька Т.Г. Трансформація інституційного забезпечення формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні / Т.Г. Затонацька, О.А. Шиманська // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Вип. 31. – Ч. 1. – С. 266-273.
Затонацька Т. Г. Деякі аспекти фіскального стимулювання інноваційних підприємств в Україні / Т. Г. Затонацька // Фінанси України. – 2014. – № 6(223). – С. 19-29.
Затонацька Т. Г. Інвестиційна безпека України в період євроінтеграційних процесів / Т.Г. Затонацька // Вісник Сумського НАУ серія “Економіка та менеджмент”, 2014. – № 8 (61). – С. 3-7.
Zatonatska T.G. Investment attractiveness of the Ukrainian agricultural sector / T.G. Zatonatska, O.D. Bogdan // Regional Innovations. – 2014. – №2. – p. 20-31.
Затонацька Т.Г. Фінансове забезпечення інклюзивного зростання та подолання бідності в Україні: існуюча практика та перспективи / Т.Г. Затонацька // Теоретичні та прикладні питання економіки: збірник наукових праць. – 2014. – Випуск 29, том 1. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський національний університет”. – С. 102-113.
Затонацька Т.Г. Пріоритети бюджетної політики країн Європейського Союзу / Т.Г. Затонацька // Наукові праці НДФІ. – 2014. – Випуск 3 (68). – С. 3-15.
Затонацька Т.Г. Світовий досвід формування державної інвестиційної політики та механізмів її реалізації / Т.Г. Затонацька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – № 8 (161). – С. 6-10.
Zatonatska T. Financing of science and technology through public private partnership / T. Zatonatska, J-F. Devemy // Regional Innovations. – 2014. – №3. – p. 41-49;
Затонацька Т.Г. Розвиток транспортного сектору економіки України: існуючий стан та європейський досвід / Т.Г. Затонацька // Економіка: реалії часу. – 2015. – № 1(17). – С. 180-189;
Zatonatska T. State aid for sectors of national economy under global crises / T. Zatonatska, D. Martynovych // Regional Innovations. – 2015. – №1. – p. 32-38;
Затонацька Т.Г. Перспективи та передумови бюджетної децентралізації в Україні на сучасному етапі / Т.Г. Затонацька, А.В. Ставицький, Є.Ю. Кузькін // Наукові праці НДФІ. – 2015. – Випуск 1 (70). – С. 74-86;
Затонацька Т.Г. Forms and methods of state aid in the different economic systems / Т.Г. Затонацька, Д.Є. Мартинович // Земля, труд и капитал: трансформация факторов производства в новой экономике. Вызовы и решения. / Материалы международной научно-практической конференции, посвящённой 150-летию К.К. Незабытовского (Витебск, 27 июня 2015 г.). – Витебск: ООО «Центр ЭСТИС», 2015. – С. 17-20.