Баженова Олена Володимирівна

 

Дата народження: 28 листопада

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Посада: Доцент кафедри економічної кібернетики

Навчання:

 • 1996-2001 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кваліфікація магістра економічних наук за спеціальністю «Економічна кібернетика» (диплом з відзнакою).
 • 2002- 2005 – навчання в аспірантурі на кафедрі економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Червень 2005 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економіко-математичне моделювання економічної безпеки України» за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання
 • Жовтень 2018 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Зовнішня стійкість економіки України: теорія і практика моделювання» за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Трудова діяльність:

 • 2010 – дотепер – доцент кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2007 – 2010 рр. –відповідальна за міжнародні зв’язки на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2005- 2010 рр.– асистент кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • З 2019 року – член спеціалізованої вченої ради Д26.001.48 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 • 2014- 2018 рр. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д26.001.48 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 • Член експертної ради журналу «Globalization&Business» (Грузія)

Відомості про підвищення кваліфікації:

 • – Онлайн та очний тренінги “Експерт з акредитації освітніх програм”, Національне агентство забезпечення якості вищої освіти (сертифікат про проходження онлайн-тренінгу виданий 5.10.2019)
 • – Навчання за курсом «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики», Національний банк України, м.Київ, листопад 2019 року
 • – Тренінг “Data-Driven Analysis: Opportunities for Ukrainian Analysts”, Гаазький центр стратегічних досліджень, KSE StratBase Team, листопад 2019 року
 • – Семінар “Innovative Teaching and Learning Methods at Higher Education”,  Міністерство освіти і науки України, University of Tartu, YEP! Starter, березень 2019 р.
 • – Workshop «Application of DSGE models in Central Banking», Національний банк України, 15-16 листопада 2018 р.
 • – Intensive Course in Computable General Equilibrium (CGE) Modelling with General Algebraic Modeling System (GAMS) by USAID (The United States Agency on International Development) – Trade policy project, 16-20 січня 2017 р.
 • – Cambridge University Press, “CLIL: Teaching Economics through a medium of English Language”, вересень2014.

Напрями наукових інтересів:

 • теоретичні і прикладні аспекти зовнішньої стійкості економіки,
 • проблеми та перспективи економічного зростання країн,
 • теорія та практика забезпечення економічної безпеки держави,
 • проблеми акумулювання зовнішнього боргу України та дослідження його впливу на національну економіку,
 • економетричне моделювання,
 • DSGE моделювання

Oстанні публікації присвячено моделюванню впливу зовнішньоекономічних шоків на основні макроекономічні індикатори України, оцінюванню стійкості поточного рахунку в Україні та дослідженню впливу соціальних факторів та людського капіталу на міжкраїнні відмінності у доходах та дослідженню науково-технічної діяльності

Навчальні курси, що викладає:

 • Моделювання макроекономічних процесів
 • Соціально-економічна безпека (англійською мовою)
 • Прикладна економетрика
 • Вступ до університетських студій (англійською мовою)

Основні наукові праці:

Баженова О.В. є автором понад 90 наукових публікацій, серед яких:5 підручників з грифом МОН України у співавторстві, один навчальний посібник з грифом МОН України у співавторстві, одна одноосібна монографія та 6 монографій у співавторстві, 3 навчально-методичних комплекси (один – англійською мовою) та статті у провідних українських наукових журналах і публікації за кордоном, зокрема:

  1. Баженова О.В. Моделювання зовнішньої стійкості економіки України : монографія. –Київ : Каравела, 2017. –392с.
  2. Bazhenova O., Bochi A., Povoroznyk V. (2018). Assessment of the sectoral impact of the EU-Ukraine Free Trade Agreement, Kyiv, Friedrich Ebert Stiftung, 60p.
  3. Oksana Zhylinska, Olena Bazhenova, Pavlo Kukhta, Alona Vikulova (2019). The investment priorities and security of national economic development in the context of globalization / in Security of the XXI century: National and Geopolitical aspects, Prague, 2019, pp.30-35.
  4. Моделюванняекономічноїбезпеки: держава, регіон, підприємство/ ГеєцьВ.М., КизимМ.О., КлебановаТ.С., ЧернякО.І., БаженоваО.В. таін.; Заред. Гейця В.М.: монографія. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2006. – 240с.
  5. Черняк О.І. Економетрика: підручник / О.І.Черняк, О.В.Комашко, А.В.Ставицький, О.В.Баженова // Під редакцією О.І.Черняка. – К.: «Київський університет», 2010. – 359с.
  6. Базилевич В.Д. Фондовий ринок: підручник: у 2 кн. – кн.1 / Базилевич В.Д., Шелудько В.М., Ковтун Н.В. та інші // Під редакцією В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2015. – 621с.
  7. Базилевич В.Д. Фондовий ринок: підручник: у 2 кн. – кн.2 / Базилевич В.Д., Шелудько В.М., Вірченко В.В. та інші // Під редакцією В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2016. – 686с.
  8. Базилевич В.Д. Цінні папери: підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун, О.В.Баженова та ін. // Під редакцією В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2011. – 1094с. – (Серія “Класичний університетський підручник”).
  9. Базилевич В.Д. Цінні папери: практикум: Навчальний посібник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун, О.В.Баженова та ін. // Під редакцією В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2013. – 791 с.
  10. Баженова О.В. Навчально-методичний комплекс з курсу «Моделювання макроекономічних процесів» – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2007. – 90c.
  11. Баженова О.В. Навчально-методичний комплекс з курсу «Прикладна економетрика». – К.: Видавництво «Сталь», 2013. – 116с.
  12. Zhylinska O., Chernyak O., Bazhenova O. (2019), The Role Of Innovations In Driving Economic Growth: Case Of Advanced Economies, Globalization And Business, N7, pp. 11-15. (Georgia).
  13. Баженова О.В. Моделювання впливу системно значимих економік світу на динаміку макроекономічних показників України // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка серія “Економіка”. – 2015. – №167. – с.36-43.
  14. Баженова О.В. Моделювання впливу шоків умов торгівлі на економічне зростання в Україні// Наукові записки НАУКМА. – 2015. – Т.172. – с.3–8.
  15. Баженова О.В. Концептуальні основи дослідження зовнішньої стійкості національної економіки// Теоретичні та прикладні питання економіки. 2014. –Випуск 2(29). – с.258-275.
  16. Баженова О.В. Теоретичні засади дослідження питань стійкості економіки // Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2014. – №1(69). – с.6-14.
  17. Баженова О.В. Дослідження факторів динаміки економічного зростання: SVAR підхід // Наукові праці НДФІ. – 2014. – №3(68). – с.57-65.
  18. Баженова О.В. Аналіз підходів до оцінювання зовнішньої стійкості економіки // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. – К., 2014. – №6 (157). – с.34-40.
  19. Bazhenova O.V., Krytsun K. The Modigliani-Ando-Brumberg Life-cycle Model: Applying to Ukraine’s Economy // Ekonomika. – Vilnius, 2013. – Vol.92(4). – р.73-81.
  20. Bazhenova O.V. External shocks on economic growth of Ukraine: theoretical backgrounds and empirical testing // ВісникКНУіменіТарасаШевченкасерія“Економіка”. – 2012. – №140. –с.5-8.
  21. Chernyak O.I., Bazhenova O.V. Stability price index: peculiarity of modeling in Ukraine // Argumenta Oeconomica of Wroclaw University of Economics. – 2010. –№1 (24). – р.21-29.

Участь у науково-дослідних проектах:

 • Науково-дослідний проект „Економічна безпека та управління ризиками в рамках побудови інноваційно-інвестиційної моделі економіки: фундаментальні закономірності та моделі” за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України, 2007.
 • Науково-дослідний проект „Розробка моделей системи економічної безпеки України та методики управління ризиками реалізації державної короткострокової програми економічного та соціального розвитку” за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України, 2008.
 • Спільний українсько-угорський науково-дослідний проект «Комплексний підхід до моделювання та забезпечення економічної безпеки та управління ризиками в транзитивній економіці» за підтримки Міністерства освіти і науки України, 2009-2011.
 • Проект «Оцінка галузевого впливу Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС» за підтримки фонду Фрідріха Еберта, 2017-2018.
 • Проєкт «Інноваційні механізми активізації розвитку науково-технічної діяльності в Україні» (01.01.2019-30.12.2021), номер державної реєстрації НДР: 0119U100324.

Нагороди:

 • Грамота РектораКиївського національного університету імені Тараса Шевченка за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі (2019)
 • Грамота декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за наукові досягнення та активну громадську роботу (2006)