Навчально-методична робота

Кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності здійснює підготовку фахівців за напрямом “Менеджмент” спеціальність “Менеджмент організацій” за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. Напрями спеціалізації кафедри, що затверджені Міністерством освіти і науки України, – менеджмент організацій інноваційної діяльності; менеджмент організацій інвестиційної діяльності; менеджмент організацій маркетингової діяльності. Форми навчання – денна та заочна. На сьогодні за спеціальністю «Менеджмент організацій» навчаються понад 300 студентів, з яких половина – на денній формі навчання.

Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес на економічному та інших факультетах університету і викладають понад 60 дисциплін та спецкурсів фундаментальної та професійно-орієнтованої підготовки фахівців з менеджменту. Для ефективного забезпечення навчального процесу та організації самостійної роботи студентів викладачами кафедри розробляються електронні підручники за основними дисциплінами, видаються сучасні підручники та навчально-методичні посібники, зокрема, протягом останніх років були видані:

1. Черваньов Д.М. Менеджмент: Терміни, тести, вправи, завдання, навчальні конкретні ситуації (кейси). Проблематика курсових, випускних, дисертаційних робіт: Підручник.–К.: ВПЦ “Київський університет”, 2001. – 853с. Здобув Першу премію Академії педагогічних наук України, підручник було висунуто на здобуття Державної премії у галузі науки і техніки у 2003 р.
2. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління. Навчальний посібник. – К.: Знання-Пресс, 2002. – 318с.
3. Євтушевський В.А., Ковальська К.В., Бутенко Н.В. Стратегія корпоративного управління – К.: Знання, 2007. –287 с.
4. Черваньов Д.М., Старостіна А.О. та ін. Маркетинг. Навчальний посібник. К.: Знання-Прес, – 2002. – 191с.
5. Черваньов Д.М., Балан В.Г. Сіткові моделі у менеджменті. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. -К.: РВВ ІМФ, 2003. – 160с.
6. Бутенко Н.В. Основи маркетингу: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2003. – 160с.
7. Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств. – К.: Знання, 2003. – 622с.
8. Євтушевський В.А. Корпоративне управління: Підручник. – К: Знання, 2005. – 320с.
9. Дука А.П. Інвестування: Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2005. – 171с.
10. Управління інноваціями в сучасній організації / під ред. В.А. Євтушевського.– К.: Нічлава, 2006. – 359с.
11. Бутенко Н.В. Маркетинг: Підручник. – К.: Атіка, 2006. – 300с.
12. Жилінська О.І. Глобалізація як етап сучасного розвитку науково-технічної сфери / “Інтеграційні пріоритети економічного розвитку України”. – К.: Знання, 2006.– C. 114-140.

Загалом, протягом 2003-2006 рр. викладачами кафедри видані понад двісті наукових праць, з них 2 монографії, 2 підручники, 15 навчальних посібників, 26 навчально-методичних посібників, 190 наукових статей.