Навчально-методична діяльність кафедри

Кафедра обліку та аудиту є випускаючою і здійснює підготовку фахівців за освітніми рівнями: бакалавр, магістр і доктор філософії  за спеціальністю «Облік і оподаткування» на денній та заочній формах навчання. Кафедра забезпечує викладання понад 40 нормативних і вибіркових навчальних дисциплін на економічному, географічному факультетах та військовому, журналістики інститутах університету.

 

 

Навчання студентів проводиться в сучасно обладнаних аудиторіях та комп’ютерних класах факультету, повністю відповідає потребам навчального процесу і позитивно впливає на ефективність проведення занять. Всі дисципліни викладаються за допомогою технічних засобів навчання, а 80% практичних і лабораторних занять проводяться в комп’ютерних класах факультету з використанням сучасних ПЕОМ та програмного забезпечення. Під час навчання студенти спеціальності проходять навчально-виробничу, науково-дослідну, переддипломну практики. Для ефективного забезпечення навчального процесу і самостійної роботи студентів викладачами кафедри підготовлено та видано підручники, навчальні посібники в т.ч. з грифом МОН, навчально-методичні комплекси дисциплін, методичні рекомендації для написання курсових робіт, випускної кваліфікаційної роботи магістра, проходження практик.

Кафедрою читаються англійською мовою дисципліни завідувачем кафедри, доцентом, д.е.н. Засадним Б.А., який має відповідний сертифікат про володіння англійською мовою (В2): Міжнародні стандарти фінансової звітності/ International Financial Reporting Standards за ОС бакалавр  для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування, освітня програма Облік і аудит; Міжнародні стандарти фінансової звітності (International Standards of  Financial Statements) за ОС Магістр для студентів спеціальності  051 Економіка, освітня програма «Економіка та оцінка підприємства (бізнесу)» /Financial management (програма подвійного дипломування); Business Administration (Accounting, Finance, Marketing) / Бізнес адміністрування (облік, фінанси, маркетинг) за ОС Бакалавр для студентів спеціальності 051 Економіка, освітня програма «Economics». Також сертифікат про володіння англійською мовою (В2) мають викладачі к.е.н., доц. Дерун І.А., к.е.н., ас. Михальська О.Л., к.е.н., доц. Склярук І.П.