Навчально-методична діяльність кафедри

Кафедра обліку і аудиту є випускаючою і здійснює підготовку фахівців за освітніми рівнями: бакалавр і магістр за спеціальністю «Облік і оподаткування» на денній та заочній формах навчання. Кафедра забезпечує викладання понад 40 нормативних і вибіркових навчальних дисциплін на економічному, юридичному, географічному факультетах, механіко-математичному та військовому інституті університету.

Дисципліни ОР «Бакалавр»

 1. Бухгалтерський облік (в рамках курсу вивчаються методологічні та організаційні основи облікової діяльності, що включають процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємств, організацій і установ зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень в стандарті МСФЗ ).
 2. Бухгалтерський облік (курсова робота) (мета виконання курсової роботи – формування у студентів навичок проведення наукового дослідження, розвиток у них вміння творчої самостійної роботи, оволодіння загальнонауковими і спеціальними методами сучасних наукових досліджень, поглиблене вивчення будь-якого питання, теми навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік »).
 3. Звітність підприємств (в рамках курсу «Звітність підприємства» поглиблюються і розширюються предметні області і методики узагальнення, зберігання, передачі та розкриття обліково-аналітичної інформації про діяльність підприємств з метою прийняття управлінських рішень. В рамках курсу «Звітність підприємства» поглиблюються і розширюються предметні області та методики узагальнення, зберігання, передачі та розкриття обліково-аналітичної інформації про діяльність підприємств з метою прийняття управлінських рішень).
 4. Теорія аудиту (навчальна дисципліна за професійним спрямуванням, метою якої є формування системи знань з організації аудиту та методики проведення аудиторської перевірки. Основна увага при вивченні дисципліни приділяється організації аудиторського процесу, методам і процедурам проведення аудиторської перевірки окремих об’єктів аудиту, і формулюванні адекватних аудиторських висновків. Мета вивчення дисципліни “Теорія аудиту”: оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок з організації та методики проведення аудиторської перевірки, виконання інших видів аудиторських послуг.
 5. Фінансовий облік (метою навчальної дисципліни є формування системи знань у студентів з методики та організації фінансового обліку, використання облікової інформації для складання звітності, прийняття управлінських рішень. По завершенню курсу студент повинен вміти відображати господарські операції в первинній документації і регістрах бухгалтерського обліку, застосовувати метод подвійного запису в системі рахунків бухгалтерського обліку, володіти методикою формування форм фінансової звітності та аналізувати бухгалтерську інформацію для прийняття управлінських рішень).
 6. Теорія економічного аналізу (навчальна дисципліна, покликана: розробити науково-методологічні засади та методика комплексного економічного аналізу діяльності господарюючих суб’єктів, встановити причинно-наслідкові зв’язки економічних явищ і процесів, визначити резерви підвищення ефективності виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг, сформувати у студентів вміння та практичні навички щодо прийняття та реалізації заходів, управлінських рішень по мобілізації невикористаних резервів).
 7. Міжнародні стандарти фінансової звітності (в рамках курсу поглиблюються і розширюються теоретичні, методичні та організаційні основи обліку і звітності на підприємстві відповідно до Міжнародних стандартів обліку та аудиту. Основна увага приділяється змісту основних міжнародних стандартів обліку та аудиту і їх тлумачень).
 8. Облік на підприємствах малого бізнесу (в рамках курсу вивчаються основи побудови бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу; спрощену систему оподаткування, обліку та звітності підприємств малого бізнесу, облік грошових коштів і розрахунків, облік праці та її оплати, облік виробничих запасів, облік необоротних активів, облік витрат на виробництво, облік готової продукції та її реалізації, облік фінансових результатів, облік власного капіталу; звітність підприємств малого бізнесу).
 9. Стандарти обліку в секторі державного управління (в рамках курсу поглиблюються і розширюються концептуальні засади фінансового обліку за стандартами обліку в секторі державного управління. Основна увага приділяється вивченню методологічних і методичних положень об’єктного обліку за стандартами обліку в секторі державного управління).
 10. Інформаційні системи і технології в обліку (метою дисципліни є формування системи знань з теорії та практики функціонування інформаційних систем і технологій в обліку).
  11. Управлінський облік (мета навчальної дисципліни: формування умінь і професійних навичок з обліку витрат і калькулювання собівартості в різних умовах, обробки і аналізу релевантної інформації, застосування кількісних методів обробки облікової інформації).
 11. Облік видів економічної діяльності (метою дисципліни є формування системи знань щодо порядку ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних галузей економіки і різних видів економічної діяльності).
 12. Облік в банках (курс дисципліни – формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку та складання звітності в банках).
 13. Історія бухгалтерського обліку (метою дисципліни є набуття студентами знань про історичні шляхи, особливості, труднощі та протиріччя в становленні, розвитку і застосуванні методичних прийомів (інструментарію) при веденні бухгалтерського обліку).
 14. Методика і організація аудиту (основна увага при вивченні дисципліни приділяється організації аудиторського процесу, методам і процедурам проведення аудиторської перевірки окремих об’єктів аудиту, формулюванні адекватних аудиторських висновків).
 15. Економічний аналіз господарської діяльності (мета навчальної дисципліни – формування системи базових знань і практичних навичок системного оцінки діяльності підприємств, організацій, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів).
 16. Облік в бюджетних установах (мета навчальної дисципліни: навчити студентів ефективно використовувати облікову інформацію на підприємствах, що використовують бюджетні кошти, володіти методикою відображення господарських операцій, забезпечити засвоєння техніки і методики організації обліку відповідно до специфіки діяльності різних за профілем бюджетних установ).
 17. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності (метою навчальної дисципліни є формування системи знань студентів за методикою і організації бухгалтерського обліку, економічного аналізу і аудиту зовнішньоекономічної діяльності, використання облікової інформації для складання звітності, прийняття управлінських рішень).
 18. Внутрішньогосподарський контроль (в рамках курсу «Внутрішньогосподарський контроль» вивчаються положення нормативно-правового забезпечення внутрішнього контролю, теоретико-методичні основи організації контролю, методи і інструменти його здійснення суб’єктами господарювання та документальне оформлення отриманих результатів).
 19. Внутрішній аудит в банку (метою вивчення курсу є оволодіння студентами базових теоретичних знань та набуття практичних навичок проведення внутрішнього аудиту в банку, виконання інших видів аудиторських робіт).
 20. Державний фінансовий контроль (дисципліна спрямована на системне вивчення категорій, принципів і законів, покладених в основу побудови системи фінансового контролю держави).
 21. Облік і контроль соціального страхування (мета вивчення дисципліни – набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з обліку і контролю соціального страхування та їх застосування в господарській діяльності суб’єктів господарювання).
 22. Кваліфікаційна робота бакалавра (підготовка кваліфікаційної робота бакалавра є завершальним етапом першого ступеня навчання студентів в класичних університетах. Основна увага приділяється демонстрації отриманих протягом навчання знань і навичок, умінь глибоко і всебічно досліджувати поставлені питання, робити обґрунтовані висновки і надавати конкретні пропозиції).
 23. Навчально-виробнича практика (під час виробничої практики студентів формуються знання з питань організації діяльності підприємства, його структури, основних функцій виробничих та управлінських підрозділів і оцінці їх діяльності, з внутрішніми нормативними документами, до облікової політики підприємства, а також з виконанням поточної облікової роботи на підприємстві. Результатом практики повинно стати ознайомлення зі структурою підприємства, особливостями його виробничої і фінансово – господарської діяльності, з організацією обліку на підприємстві, отримати практичні навички ведення бухгалтерського та податкового обліку і складання звітності).
 24. Комплексний державний іспит за напрямом «Облік і аудит» (комплексний державний іспит за фахом «Облік і аудит» є продовженням навчально-виховного процесу, складовою частиною завершального етапу підготовки бакалаврів).

Дисципліни ОР «Магістр»

 1. Організація бухгалтерського обліку (метою вивчення дисципліни є оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок з організації облікового процесу на підприємстві і організації аудиту та інших видів аудиторських послуг Основна увага при викладанні дисципліни приділяється організації бухгалтерської служби на підприємстві, інформаційного забезпечення облікового процесу, організації роботи аудиторської організації та аудиторської перевірки).
 2. Методологія наукових досліджень (в рамках курсу вивчаються поняття науки і її норми регулювання, організація науково-дослідної роботи у ВНЗ, методологічні, методичні та організаційні основи наукових досліджень, вибір теми наукових економічних досліджень, наукова організація дослідного процесу, ключова інформація та сучасні комп’ютерні технології в наукових напрямках досліджень, систематизація та ефективність наукових досліджень Мета вивчення дисципліни: оволодіння студентами теорією і методологією науки як галузі економічної діяльності, вміння широко використовувати отримані знання для здійснення самостійних наукових досліджень актуальних проблем обліково-аналітичної науки. Навчальна задача курсу полягає у формуванні системи знань про методи поглиблення і розширення теоретичних і практичних знань дослідження методології та організації бухгалтерського обліку, пошуку сучасних наукових досягнень в області обліку, аналізу, контролю та аудиту);
 3. Контролінг (в рамках курсу «Контролінг» вивчаються особливості побудови системи контролінгу на підприємстві видів контролінгу, контролінгу різних напрямків діяльності підприємства. Мета вивчення дисципліни – синтезувати отримані знання з обліку, аналізу, контролю, планування з підготовки управлінської інформації для різних рівнів управління підприємством; набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з використання інструментарію контролінгу та підготовки інформації для прийняття оптимальних управлінських рішень. Знання, отримані студентами при вивченні курсу «Контролінг », можуть застосовуватися в практичній діяльності суб’єктів господарювання, науково-дослідній та навчальній діяльності при виконанні творчих індивідуальних завдань, написанні дипломних і наукових робіт. Навчальна задача курсу полягає у вивченні теоретико-методичних основ організації руху інформаційних потоків на підприємстві для оптимізації діяльності в перспективі; вивченні методів і способів збору, обробки даних і їх аналізу, на основі отриманих результатів надавати обґрунтовані пояснення; застосуванні методів і підходів в практичній діяльності підприємства і розробки та вибору альтернативних рішень).
 4. Стратегічний аналіз (стратегічний аналіз вивчає стан і динаміку розвитку соціально-економічних явищ і процесів, що мають місце в діяльності підприємства як об’єкти статистичного дослідження з метою встановлення закономірностей їх розвитку. Основна увага приділяється організаційним принципам і методикам фінансового та стратегічного аналізу діяльності підприємства. Складається з двох модулів: «Фінансовий аналіз», «Стратегічний аналіз». Метою вивчення дисципліни «Стратегічний аналіз» є формування необхідних знань про методи і прийоми фінансового аналізу, прогнозування та прийняття стратегічних рішень, а також вироблення навичок і умінь здійснення фінансового аналізу та прогнозування).
 5. Сучасні інформаційні системи і технології обліку в фінансових установах (в рамках курсу вивчаються теоретико-методологічні основи автоматизації облікових процесів в фінансових установах за допомогою використання сучасних інформаційних систем і технологій Мета вивчення дисципліни: набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з ефективного використання автоматизованих інформаційних систем обробки облікової інформації в фінансових установах. Навчальна задача курсу полягає у вивченні основ облікової інформатики, склад облікових завдань, особливостей їх вирішення в умовах використання різних технологій обробки облікової інформації; набуття вмінь виконання постановки типових бухгалтерських задач з використанням спеціалізованих інформаційних систем).
 6. Організація обліку на підприємствах різних форм господарювання (метою дисципліни є формування системи знань щодо порядку ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання. Предметом вивчення дисципліни є методологічні основи організації ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм господарювання. Завдання: сформувати систему знань студентів із особливостей методології та організації обліку на підприємствах різних форм господарювання).
 7. Електронний документообіг і підпис (курс викладають на завершальній стадії підготовки магістрів з метою формування системи знань з теорії та практики організації сучасного діловодства на підприємствах різних форм власності Зміст дисципліни розкривається в наступних темах: електронне діловодство – організація, система електронного документообігу, електронний документ і підпис, контроль за виконанням документів, створення електронних архівів формування та передача електронної звітності Мета навчальної дисципліни: дати студентам теоретичні знання, сформувати практичні навички з організації сучасного діловодства на підприємствах різних форм власності та специфіки їх діяльності, ознайомити з основами використання електронних документів і електронного підпису, організації системи електронного документообігу, порядком роботи з документами: процесом їх створення, обробки, зберігання та подальшого використання).
 8. Організація державного аудиту і контролю (предметом дисципліни є фінансово-господарська діяльність бюджетних установ. Методом аудиту є сукупність специфічних методів надання і розкриття якісної обліково-аналітичної інформації. Зміст курсу розкривають теми: Теоретичні та правові основи організації державного аудиту і контролю, методичні прийоми здійснення державного аудиту, об’єкти і суб’єкти, порядок здійснення державного аудиту та оформлення його результатів. Мета навчальної дисципліни: оволодіння студентами теорією і методологією аудиту відповідно до стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна для формування системи знань з методології та організації надання та розкриття обліково-аналітичної інформації та забезпечення прийняття управлінських та інших ділових рішень)
 9. Методи і моделі прийняття рішень в обліку і аналізі (в рамках курсу «Методи і моделі прийняття рішень в обліку і аналізі» поглиблюються і розширюються знання з обліково-аналітичних методів, які є науковим підґрунтям для розробки і прийняття управлінських рішень. Увага приділяється оволодінню основними принципами і прийомами розробки і прийняття управлінських рішень, заснованих на застосуванні системного підходу та ситуаційного аналізу у виявленні та вирішенні проблем обліково-аналітичного характеру Мета дисципліни – набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок процесів підготовки і прийняття рішень, оцінки їх якості, застосування сучасних методів і математичних моделей прийняття рішень при вирішенні обліково-аналітичних завдань).
 10. Методика контрольно-ревізійної роботи (предметом дисципліни виступають принципи побудови методики проведення контрольних дій по їх напрямку і формам виконання в системі державного фінансового контролю та організації цього процесу в контролюючих органах. Завдання дисципліни полягає в забезпеченні фундаментальної теоретичної підготовки для практичного застосування організаційних і методичних аспектів побудови методики контрольно-ревізійної роботи. Мета навчальної дисципліни: формування у студентів сучасного економічного мислення та системи знань про закономірності побудови методики контрольно-ревізійної роботи, про організацію контрольної діяльності суб’єктів зовнішньої і внутрішньої контролю держави в сучасних економічних системах і напрями вдосконалення методичних підходів для контролю ефективності і законності використання державних коштів, формування знань про стандарти виконання контрольної роботи в демократичних країнах світу).
 11. Облікова політика підприємства (мета вивчення дисципліни: отримання теоретичних і практичних знань про методи, принципи, процедури формування облікової політики на підприємствах різних галузей. Предмет вивчення: принципові основи розробки та елементи облікової політики на підприємстві).
 12. Облікова політика в банках (метою вивчення дисципліни є: отримання теоретичних і практичних знань з регламентом облікової політики, основних концептуальних складових МСБО, на яких базується облікова політика банків, плану рахунків бухгалтерського обліку в банках, його характеристик і використання при організації фінансового, управлінського і податкового обліку, визначення результату діяльності банку, порядку розподілу результатів поточного року, формування і використання фондів і резервів і т.д.).
 13. Організація інформаційних систем обліку і звітності (мета навчальної дисципліни: формування умінь і професійних навичок в сфері технології обробки облікової інформації в сучасних системах комплексної автоматизації діяльності підприємства, надання знань щодо порядку роботи з базами даних і формування запитів з використанням мови структурованих запитів. Предметом навчальної дисципліни є методологія та технологія обробки облікової інформації в сучасних програмних продуктах автоматизації діяльності, особливості організації даних в комп’ютерних інформаційних системах).
 14. Судово-бухгалтерська експертиза (комплексна економіко-правова дисципліна, метою якої є оволодіння студентами теоретичними і методологічними засадами формування облікової інформації та її використання в експертному дослідженні).
 15. Науково-дослідна практика (в рамках практики поглиблюються навички самостійної наукової роботи студентів і розширюється їх науковий світогляд за обраним теоретичного напрямку дослідження. Основна увага приділяється використанню методів наукового дослідження для відпрацювання структури і логіки випускної кваліфікаційної роботи магістра).
 16. Кваліфікаційна робота магістра (є завершальним етапом другого ступеня навчання студентів в класичних університетах. Основна увага приділяється демонстрації отриманих протягом навчання знань і навичок, умінь глибоко і всебічно досліджувати поставлені питання, робити обґрунтовані висновки і надавати конкретні пропозиції).
 17. Комплексний екзамен з державного напрямом «Облік і аудит» (комплексний державний іспит за фахом «Облік і аудит» повинен визначати рівень засвоєння студентами матеріалів економічних дисциплін, вміння самостійно аналізувати складні явища і процеси суспільно-економічного розвитку, активно використовувати отримані знання у своїй професійній і громадській діяльності. Комплексний державний іспит за фахом «Облік і аудит» є продовженням навчально-виховного процесу, складовою частиною завершального етапу підготовки магістрів).
 18. Етика професійних бухгалтерів і аудиторів (курс «Етика професійних бухгалтерів і аудиторів» є складовою циклу професійної підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та сприяє досягненню необхідних професійних компетенцій, з огляду на сучасні потреби практики, вимоги Болонського процесу і світові тенденції у вищій освіті, зокрема щодо використання професійного судження при веденні бухгалтерської діяльності, що, в свою чергу, повинно здійснюватися відповідно до чинних етичних принципів і положень, з урахуванням можливих ризиків і негативних наслідків порушення даних норм, зокрема загрози діяльності підприємства в цілому і руйнування власної репутації як фахівця).
 19. Тренінг «Організація системи бухгалтерського обліку та звітності» (метою тренінгу є застосування на практиці сучасних методів, форм, засобів майбутньої професійної діяльності, а також формування ключових професійних компетенцій з організації системи бухгалтерського обліку та звітності. Завдання тренінгу: вивчити структуру управління підприємством; організацію роботи бухгалтерської служби підприємства, ознайомитися з особливостями обліку операцій його основної діяльності, їх оподаткуванням, відображенням інформації в звітності і її аналіз).

Навчання студентів проводиться в сучасно обладнаних аудиторіях та комп’ютерних класах факультету, повністю відповідає потребам навчального процесу і позитивно впливає на ефективність проведення занять. Всі дисципліни викладаються за допомогою технічних засобів навчання, а 80% практичних і лабораторних занять проводяться в комп’ютерних класах факультету з використанням сучасних ПЕОМ та програмного забезпечення.

Під час навчання студенти спеціальності проходять навчально-виробничу, науково-дослідницьку практики. Для ефективного забезпечення навчального процесу і самостійної роботи студентів викладачами кафедри підготовлено та видано понад 20 підручників і навчально-методичних посібників з грифом МОН України, деякі з них перевидавалися 3-5 разів, що свідчить про високий науково-методичний рівень видань і визнання викладачами і студентами вузів України, а саме:

 1. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: (Підручник з грифом МОН) – К.: Знання, 2003 2008, 2015 – 535 с.
 2. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. Монографія. / Н.І. Дорош – К.: Знання, КОО, 2001. – 402 с.
 3. Дорош Н.І. Аудит: Теорія і практика. Монографія. / Н.І.. Дорош – М.: «Знання», 2006. – 497 с.
 4. Шарманська В.М. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку. Навч. посібник. К.: Знання, 2003. – 268 с.
 5. Панасенко Л.І., Голубнича Г.П. Теорія економічного аналізу: Навчальний посібник. – К.: ІСЦ «Київський університет», 2007. – 243с.
 6. Гура Н.О., Мельник Т.Г, Моторина Т.М. Облік на підприємствах малого бізнесу: навч. посібник. – К.: Знання, 2007. -310с.
 7. Головко В. І., Шарманська В. М., Мінченко В. М. Фінансово-економічна діяльність підприємства: контроль, аналіз та безпека: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 573 с.
 8. Гура Н. О. Облік видів економічної діяльності: Навч. посібник – К.: ТОВ «Знання», 2004.- 541 с.
 9. Гура Н.О. Облік в житлово-комунальному господарстві: теорія і практика. / К.: Знання, 2006..
 10. Шарманська В. М. Бухгалтерський облік і судово-бухгалтерська експертиза: Навч. посібник.- К.: Геопринт, 2006.- 270 с.
 11. Мисака Г.В., Шарманська В.М. Бухгалтерський облік: Навч. посібник рекоменд. МОН України. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 400 c.
 12. Головко В.І. Фінансово-економічний аналіз (теорія, фінанси, господарська діяльність). Навчальний посібник К.: ТОВ «Курс», 2006, – 100 с.
 13. Головко В.І. Економічний аналіз. – Підручник. – К.: ТОВ «Курс», 2008. – 280 с.
 14. Шарманська В.М., Шарманська С.А., Головко І.В. Судова бухгалтерія.- К .: ЦУЛ 2007. – 240 с.
 15. Мельник Т.Г. Облік і аудит діяльності бюджетних установ (Навч. посібник з грифом МОН). – К .: Кондор, 2008. – 415с.
 16. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності (Монографія) / Міністерство фінансів України, Методологічний Рада; Ловинська Л.Г., Швець В.Г та ін. К.: ІМА-прес.- 204с.
 17. Голубнича Г.П., Панасенко Л.І. Економічний аналіз: Навч. посібник. рекоменд. МОН України. // Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2009. – 376с.
 18. Голубнича Г.П., Мельник Т.Г. Звітність підприємства: Навчальний посібник. – К.: ВЦ КНУ, 2012. – 575с.
 19. Мельник Т. Бухгалтерський облік: практикум: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2013 – 425с.; 2017 – 269с.
 20. Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування МСФЗ: монографія / Ловинська Л.Г., Канцуров О.О., Голубнича Г.П., Мельник Т.Г., Бойко К.В., Засадний Б.А. Швець В.Г. та інші. – К: ДННУ «Академія фінансового управління», 2013.
 21. Коблянська Г.Ю. Звітність підприємств: навчальний посібник / Г.Ю. Коблянська – К .: РПЦ НАУ України, 2014 – 290 с.
 22. Засадний Б.А. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник К.: Видавництво «Кондор», 2015.- 370с.
 23. Головко В.І. Економічний аналіз: [лабораторний практикум для студентів економічних спеціальностей] / Укладачі В.І. Головко, І.А. Дерун. – Харків, Видавець Савчук О.А., 2014. – 100 с.
 24. Гура Н.О. Інформаційні системи і технології в обліку (на прикладі «1С: Бухгалтерія 8 для України»): [навчальний комп’ютерний практикум] / Укладачі Н. О. Гура, І. А. Дерун. – Харків: Видавець Савчук О. А., 2015 – 56 с.
 25. Дерун І.А. Розробка конфігурації в системі «1С: Бухгалтерія для України»: [навчальний комп’ютерний практикум] / Упорядник І. А. Дерун. – Харків: Видавець Савчук О.А., 2015 – 92 с.

За період існування кафедра підготувала понад 600 фахівців з обліку і аудиту, які працюють на посадах головних спеціалістів на підприємствах, в установах і організаціях, викладачів вищих навчальних закладів Києва та України, наукових співробітників в науково-дослідних інститутах.