Центр экономических исследований

Основними напрямами діяльності Центру є:

  • науково-дослідна робота,
  • навчально-методична діяльність,
  • залучення позабюджетних джерел фінансування,
  • консультаційно-тренінгова діяльність.

Вони прямо пов’язані з вирішенням завдань, які стоять перед факультетом з точки зору підвищення якості підготовки студентів в руслі приєднання України до Болонського процесу. Адже науково-дослідна робота викладачів, аспірантів і студентів факультету є, поряд з учбовою діяльністю, тим фундаментом, який надасть змогу зробити диплом факультету конкурентноспроможним і на європейському ринку праці, підвищити мобільність викладачів і студентів та зробити факультет базовою ланкою для запровадження системи безперервної освіти протягом всього життя людини.

Центр організує та координує роботу кафедр економічного факультету з проведення наукових досліджень та розробки науково-теоретичних та практичних положень з проблем соціально-економічного розвитку України в умовах ринкових перетворень. В рамках цього напряму викладачі та співробітники кожної з кафедр факультету поглиблено досліджують певне коло конкретних питань, які стосуються, зокрема, структурних та інституційних змін в економіках, що трансформуються, розробки рекомендації щодо формування інноваційно-інвестиційної моделі сталого економічного зростання в Україні; вивчення процесів інтеграції України в європейський економічний простір тощо.

Одним із пріоритетних напрямків науково-дослідної роботи Центру є комплексне вивчення економічних ризиків та різних аспектів управління ними. Посилена увага до цієї проблематики обумовлюється об’єктивними тенденціями розвитку української та світової економіки, зокрема, високим динамізмом факторів сучасного бізнес-середовища.

Центр бере участь у впровадженні у навчальний процес результатів наукових досліджень, а також надає методичну та іншу допомогу у викладанні спеціальних курсів з проблем соціально-економічного розвитку України в умовах ринкових перетворень та управління ризиками. Так, зокрема, у 2003–2004 рр. вийшла серія статей з проблематики маркетингових ризиків. За цей же період надруковано два навчальні посібники по курсу «Ризик-менеджмент».

Співробітники Центру багато уваги приділяють пошуку та залученню позабюджетних джерел фінансування наукових досліджень. З цією метою вони разом з викладачами факультетських кафедр готують пропозиції щодо отримання грантів від міжнародних та українських фондів та організацій.

Діяльність Центру не обмежується рамками факультету. Його співробітники багато роблять для підвищення кваліфікації економічних кадрів підприємств та організацій та надання їм консультаційних послуг. З цією метою організується проведення семінарів, курсів, тренінгів та інших заходів, спрямованих на практичне впровадження сучасних теорій та методик управління підприємствами та його підрозділами.

Посилання для ознайомлення з матеріалами та новинами центру економічних досліджень…