Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціалізації «Економіка та економічна політика» у 2018/2019 н.р.

Інформаційний лист щодо проведення

І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році зі спеціалізації

«Економіка та економічна політика»

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 18.09.2018 р. № 1010 на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка буде проведений І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика». До участі у конкурсі запрошуються студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра та магістра на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у тому числі іноземці та особи без громадянства.

На конкурс подаються наукові роботи, оформлені за такими вимогами: текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль – 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм. Обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок (без урахування додатків та переліку літературних джерел). Наукова робота обов’язково повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях (CD/DVD диску або картах флеш пам’яті у форматі прізвище автора.pdf).

Учасники Конкурсу можуть подавати довідки про впровадження результатів наукового дослідження та копії публікацій за проблематикою дослідження (тез виступів на конференціях, наукових статей).

Наукові роботи виконуються українською мовою.

Роботи необхідно подати на кафедру економічної теорії, макро- і мікроекономіки (ауд. 609) не пізніше 01.12.2018 року.

На Конкурс не приймаються наукові роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, мають відзнаки НАН України та органів державної влади.

За результатами І туру будуть визначені автори трьох найкращих наукових робіт, які прийматимуть участь у ІІ турі Конкурсу, який проходитиме в лютому-квітні 2019 року, та будуть повідомлені про це не пізніше 21 січня 2019 року.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном (044) 521-35-80 або за електронною адресою konkurs.eep@gmail.com.

Інформація щодо умов проведення Конкурсу викладена на сайті економічного факультету: http://econom.univ.kiev.ua/science/competitions/economics2019/.