Ученый совет

Вчена рада є вищим колегіальним органом економічного факультету. Склад вченої ради економічного факультету затверджений наказом ректора №551-32 від 20 червня 2014 р. терміном на 7 років.

Голови вченої ради економічного факультету:

 • декан факультету, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України Базилевич Віктор Дмитрович (2014-2017 рр.);
 • в.о. декана/ декан факультету, д.е.н., професор Ігнатюк Анжела Іванівна (з 2017 р.).

До складу вченої ради економічного факультету входять:

 • за посадами заступники декана, завідувачі кафедр, голова профбюро факультету,
 • голова студентського парламенту факультету,
 • голова профбюро студентів факультету,
 • голова науково-методичної комісії факультету,
 • представник організації ветеранів війни і праці факультету,
 • виборні представники, які представляють наукових та науково-педагогічних працівників і обираються з числа науково-педагогічних працівників факультету,
 • виборний представник, який представляє інших працівників факультету,
 • виборний представник з числа аспірантів, які навчаються на факультеті, відповідно до квот, визначених у статуті Університету.

До компетенції вченої ради економічного факультету належить:

 • визначення загальних напрямів навчально-методичної, наукової та виховної діяльності факультету;
 • обрання на посаду таємним голосуванням викладачів, завідувачів кафедр, декана;
 • внесення на розгляд Вченої ради Університету пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника;
 • ухвалення навчальних програм та навчальних планів підготовки фахівців для затвердження ректором університету;
 • вирішення питань у галузі організації навчального, виховного процесу та міжнародного співробітництва на факультеті;
 • затвердження тем наукових досліджень та звітів про їх виконання;
 • затвердження тем дисертаційних робіт та індивідуальних планів аспірантів та докторантів; атестація аспірантів та докторантів;
 • вирішення інших питань відповідно до своїх повноважень.

Кількісний та якісний склад вченої ради економічного факультету відповідає вимогам пункту 6.15 Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та ч. 7 ст. 36 Закону України «Про вищу освіту».

Склад вченої ради факультету затверджено у кількості 25 осіб. Кількість виборних представників трудового колективу у складі вченої ради факультету становить 8 осіб, у тому числі: 1 виборний представник, який представляє науково-педагогічних працівників факультету; 1 виборний представник, який представляє наукових працівників; 1 виборний представник, який представляє інших працівників факультету.

Кількість науково-педагогічних працівників у складі вченої ради факультету становить 21 особу, що відповідає 84 % від загальної чисельності складу вченої ради факультету. Кількість осіб, які навчаються на факультеті та представляють інтереси осіб, що навчаються на факультеті, у складі вченої ради факультету становить 3 особи, що становить 12% від загальної чисельності складу вченої ради факультету.