Наукова діяльність

Сферою наукових інтересів колективу кафедри є розвиток сучасної міжнародної економіки та маркетингу, форми прояву процесу глобалізації, проблеми інтеграції економіки України до світового господарства.

Основними науковими напрямами діяльності кафедри є:

 • Проблеми інтеграції економіки України в світове господарство
 • Теоретичні аспекти функціонування сучасної міжнародної економіки
 • Маркетингове забезпечення міжнародної діяльності
 • Валютно-фінансові аспекти міжнародної економічної інтеграції
 • Міжнародні маркетингові дослідження
 • Управління торговими марками та стратегічний маркетинг
 • Сучасні напрямки розвитку міжнародних фінансів
 • Транснаціональні корпорації в сучасній міжнародній економіці
 • Міжнародна конкурентоспроможність.

Кафедра міжнародної економіки та маркетингу веде підготовку фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. За час існування кафедри були захищені ряд кандидатських та докторських дисертацій.

В даний час науково-педагогічний потенціал кафедри зосереджено на активізації науково-дослідної діяльності студентів та аспірантів з метою пошуку обдарованої молоді для подальшого навчання у магістратурі та в аспірантурі, підготовка для потреб кафедри висококваліфікованих фахівців із сучасним мисленням.

Метою науково-дослідної практики є набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідницької роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань у сфері міжнародної економіки, підбір фактичного матеріалу для написання випускної магістерської роботи.

Пріоритетні тематичні напрями для науково-дослідних робіт:

 • Визначення змісту та факторів сучасних структурних трансформацій світової економіки
 • Удосконалення інструментів комплексного аналізу міжнародного бізнес середовища за умов структурних трансформацій світової економіки
 • Удосконалення методологічних основ стратегічного аналізу міжнародного співробітництва
 • Розробка науково-практичних рекомендацій удосконалення міжнародної економічної взаємодії
 • Розробка концептуальних засад стратегії реагування на кризові стани міжнародного співробітництва.

Дослідницька діяльність молодих вчених спрямована на розробку рекомендацій з формування економічних стратегій міжнародного бізнесу на регіональних ринках та створення сприятливого бізнес-середовища для поглиблення міжнародного співробітництва, розвитку форм міждержавної співпраці. Очікуваний результат — модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації.

Орієнтовні напрями досліджень:

 • розвиток регіональної економічної інтеграції в сучасних умовах, посилення дезінтеграційних процесів;
 • розвиток зони вільної торгівлі між Україною та ЄС в умовах регіональних дезінтеграційних процесів;
 • залучення венчурних інвестицій в економіку України;
 • дослідження міжнародних ринків;
 • стратегія міжнародної економічної діяльності України, розвиток і диверсифікація її форм;
 • формування міжнародних інноваційних кластерів.

Під час виконання науково-дослідних робіт на кафедрах у межах робочого часу викладачів розроблено тексти лекцій та методичні матеріали проведення семінарських завдань всіх навчальних дисциплін,  які викладаються, розроблено ситуаційні вправи, тестові завдання та опубліковано навчально-методичні посібники. На кафедрі щорічно готуються нові навчальні курси.

За період 2014-2019 рр. захищено 2 докторські дисертації та 7 кандидатських дисертацій на теми актуальних проблем міжнародної економіки та маркетингу. Викладачі кафедри мають опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті у вітчизняних та закордонних виданнях, присвячені актуальним проблемам розвитку. Студенти, підготовлені викладачами кафедри, є неодноразовими переможцями Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з галузі знань  «Менеджмент ЗЕД», «Міжнародні економічні відносини», «Маркетинг». За період 2015-2019 рр. студенти кафедри здобули 16 призових місць на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, 11 призових місць  на Всеукраїнських студентських олімпіадах.

За період 2014-2019 рр. кафедрою міжнародної економіки та маркетингу опубліковано 42 монографії, 3 підручники, 20 навчальних посібників та довідників. Кількість наукових статей опублікованих у 2014-2019рр. – 283, з них – у зарубіжних виданнях – 75,  у  тому числі, у виданнях, які входять до МНБД – 44, в українських виданнях, які входять до МНБД – 97, серед яких 134 статті опубліковано у фахових виданнях.

Кафедрою міжнародної економіки та маркетингу підписано Угоду про співпрацю з Університетом Мачерати (Мачерата, Італія) 29.05.2013 та організовано систему подвійного диплому зі спеціальності “Бізнес -адміністрування”. Магістерська програма з міжнародного бізнесу будується на основі спеціальностей «Бізнес-адміністрування» (з української сторони) та “Studi politici ed internazionali – International Economic and Trade Relations” (з італійської сторони).В рамках продовження співпраці  планується виконання та захист магістерських дисертацій під спільним керівництвом професорів Італії та України в рамках програми подвійного дипломування, продовження наукового керівництва в PhD аспірантурі, підготовка спільних наукових публікацій за результатами досліджень.

Готується до підписання Угода про співпрацю з представниками інноваційного наукового центру м. Сучжоу (Китай) в галузі бізнес-освіти та досліджень ринків високих технологій та інновацій.

Викладачі кафедри беруть активну участь у закордонних стажуваннях та міжнародних конференціях у Польщі, Німеччині,  Великобританії, Чехії, США. Планується подальша активна участь викладачів у закордонних наукових стажуваннях, міжнародних конференціях, проведенні круглих столів, участь у програмі академічної мобільності ERASMUS+.