Учебно-методическая работа

Коллектив кафедры совершенствует учебные планы образовательных программ, проводит активную работу по обеспечению учебного процесса новейшими монографические исследования, учебниками и учебно-методическими пособиями. За период 2005 – 2016 гг. были подготовлены и опубликованы более 80 таких изданий, а именно:

1. М. Бунге: сучасний дискурс: Монографія / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2005. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bunge_suchasniy_2005.pdf
2. Історія економічних учень: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича, 3-тє вид. – К.: Знання, 2008.
3. Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006.
4. С. Булгаков. Розмисли. Творча спадщина у контексті ХХІ століття: Монографія / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bulgakov_rozmysly_2006.pdf
5. Базилевич В.Д., Филюк Г.М. Природні монополії: Монографія. – К.: Знання, 2006. – Електронний ресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=%28<%2E>A%3DБАЗИЛЕВИЧ%24<%2E>%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_pryrodni_2006.pdf
6. Чухно А.А. Твори: У 3-х томах. – К.: НАН України, КНУ ім. Т. Шевченка, НДФІ при М-ві фін. України, 2007.
7. Базилевич В., Ільїн В. Метафізика економіки: Монографія. – К.: Знання-Прес, 2007. – Електронний ресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=%28<%2E>A%3DБАЗИЛЕВИЧ%24<%2E>%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_metafizyka_2007.pdf
8. Єщенко П.С., Гальчинський А.С. Економічна теорія: Підручник. – К., 2007.
9. Є. Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності: Монографія / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2007. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/slutsky_acknowledgement_2007.pdf
10. Базилевич В.Д., Погорєльцева Н.П. Іпотечний ринок. – К.: Знання, 2008. – Електронний ресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=%28<%2E>A%3DБАЗИЛЕВИЧ%24<%2E>%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_ipotechniy_2008.pdf
11. Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: Навч. посібник. – К., Знання-Прес: 2007.
12. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа: Монографія. – 6-те вид. – К.: Знання, 2008. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_strahova_2008.pdf
13. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття і категорії: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: Знання-Прес, 2008.
14. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Ігнатюк А.І., Слухай С.В. Мікроекономіка: Підручник, 2-ге видання. – К., 2008. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_mikroekonomika_2008.pdf
15. Базилевич В.Д., Ільїн В.В. Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку. – К.: Знання-Прес, 2008. – Електронний ресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=%28<%2E>A%3DБАЗИЛЕВИЧ%24<%2E>%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_intelektualna_2008.pdf
16. Інституційно-інформаційна економіка: Підручник / А. А. Чухно, П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. За ред. А.А. Чухна. – К. Знання, 2008.
17. Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін: Монографія – К.: Знання, 2008.
18. Гайдай Т.В. Парадигма інституціоналізму: методологічний контекст: Монографія – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008.
19. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник, 4-те вид. – К.: Знання, 2009. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_makroekonomika_2008.pdf
20. І. Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні: Монографія / За. ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2009. – Електронний ресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=%28<%2E>A%3DБАЗИЛЕВИЧ%24<%2E>%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/vernadsky_roots_2009.pdf
21. Экономическая теория: политэкономия: Учебник / Под ред. В.Д. Базилевича. – М.: Рыбари; К.: Знання, 2009.
22. Сизоненко В.О. Фінанси та підприємництво: Світовий досвід та практика України: Навч. посіб. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2009.
23. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Ігнатюк А.І., Слухай С.В. Мікроекономіка: практикум: Навч. посіб. / За ред. В.Д. Базилевича, 2-ге вид. переробл. і допов. – К.: Знання, 2010. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_mikroekonomika_2012.pdf
24. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: практикум: Навч. посіб. / За ред. В.Д. Базилевича, 2-ге вид. переробл. і допов. – К.: Знання, 2010. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_makroekonomika_2010.pdf
25. Базилевич В.Д., Ильин В.В. Метафизика экономики: Монография . – 2-е изд. испр. и доп. – К.: Знання; М.: Рыбари, 2010. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_metafizyka_2010_ru.pdf
26. Економічна теорія: політекономія: практикум: Навч. посіб. / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2010. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_politekonomiya_prakt_2013.pdf
27. Базилевич В.Д., Вальтер Д. та ін. Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-англійський. / Наук. ред. В.Базилевич, Д.Вальтер. – К.: Знання, 2010.
28. Чухно А.А. Економічна теорія: Монографія. У 2-х т. – К.: Академія фінансового управління, 2010.
29. Ігнатюк А.І. Галузеві ринки: теорія, практика, напрями регулювання: Монографія. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010.
30. Історія економічних учень: хрестоматія: навч. посібн. / уклад.: В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2011. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_istoriya_2011.pdf
31. Базилевич В.Д., Ильин В.В. Философия экономики. История: Монография. – К.: Знання, 2011.
32. Цінні папери: Підручник / В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, Н. В. Ковтун та ін., за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2011. – Електронний ресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=%28<%2E>A%3DБАЗИЛЕВИЧ%24<%2E>%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
33. Маслов А.О. Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення : Монографія – К. : Аграр Медіа Груп, 2012.
34. Цінні папери: практикум: Навч. посіб. + компакт-диск. / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2013. – Електронний ресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=%28<%2E>A%3DБАЗИЛЕВИЧ%24<%2E>%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
35. Кондрашова-Діденко В.І. Економічна теорія: Навч.-метод. посібник для студентів. – 7-ме вид., допов. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013.
36. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. – 3-тє вид. – К.: Знання, 2014. – Електронний ресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=%28<%2E>A%3DБАЗИЛЕВИЧ%24<%2E>%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
37. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 9-те вид., перероблене і доповнене. – К.: Знання, 2014. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_ekonomichna_2014.pdf
38. Маслов А.А. Информационная экономика: теоретические основы : Учебник / А.А. Маслов, Ю.И. Осик, К.С. Айнабек. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2014.
39. Страхові послуги: Підручник. – у 2 част. / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Лотос, 2014.
40. Базилевич В.Д. Экономико-философская мысль современного мира / В. Базилевич, В. Ильин. – К.: Знання, 2015. – Електронний ресурс: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&S21FMT=fullw&S21ALL=%28<%2E>A%3DБАЗИЛЕВИЧ%24<%2E>%29&Z21ID=&S21SRW=AVHEAD&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20
41. Слухай С.В. Довідник базових термінів і понять з мікроекономіки. – К.: АграрМедіаГруп, 2015.
42. Макроэкономика: Учебник / Базилевич В.Д., Базилевич Е.С., Баластрик Л.О. – К.: Знання, 2015. – Електронний ресурс (з локальної мережі КНУ): http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_makroekonomika_2015.pdf
43. MaslovA.O. Information economy: theoretical foundations: textbook / A.O. Maslov, Yu.I. Ossik, K.S. Ainabek. – Karaganda, 2015.
44. История экономических учений: Учебник : в 2 ч. / Под ред. В.Д. Базилевича ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко. – К. : Знання, 2015.
45. Ігнатюк А.І. Економіка галузевих ринків: Навч. посібник. – К: ВПЦ “Київський університет”, 2015.
46. Кирильчук О.В. Теорія ціноутворення: Навч. посібник. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2015.
47. Фондовий ринок : Підручник : у 2 кн. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін. ; за ред. В.Д.Базилевича. – К. : Знання, 2015, 2016.
48. Економічна теорія: Практикум для студентів неекономічних спеціальностей: Навч. посіб. / В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, В.І. Трохименко. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2016.