Харламова Ганна Олексіївна

Посада: Доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Навчання:
2004 – з відзнакою закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримавши диплом магістра економічних наук.
2004 -2008 – навчання в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (економічний факультет, кафедра економічної кібернетики)
2008 – захист дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук (тема дисертації „Економіко-математичне моделювання інвестиційного потенціалу України в умовах глобалізації”)
2011 – друга вища освіта — закінчила Київський національний лінгвістичний університет, отримавши кваліфікацію філолога, перекладача англійської мови (диплом спеціаліста).

Трудова діяльність:
З вересня 2006 – асистент кафедри економічної кібернетики
З грудня 2011 — доцент кафедри економічної кібернетики, відповідальний секретар «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка», локальний координатор Erasmus + Credit mobility (2015-2021).

Викладає дисципліни:
2013 н.р. – до тепер — лекції та семінарські заняття з курсів „Економетрика”, “Прикладна економетрика”, “Вступ до спеціальності”, «Financial management», «Soft skills»
2007 – 2012 н.р. – лекції та семінарські заняття з курсів „Економетрика”, “Прикладна економетрика”, «Теорія ймовірностей та математична статистика”, „Дослідження операцій в економіці”, “Вступ до спеціальності”.
2006-2007 н.р. — семінарські заняття з курсів: „Економетрика” та „Прикладна економетрика”, „Інформатика та комп’ютерна техніка”, „Мікроекономічне моделювання”.
2004 – 2006 н.р. — семінарські заняття з курсів: „Моделювання та аналіз економічних систем”, „Фінансове прогнозування”, „Актуарна математика”, „Інвестиції”, «Теорія ймовірностей та математична статистика”, „Інформатика та комп’ютерна техніка”.

Наукові інтереси:
Національна безпека, інвестування, людський потенціал та міграційні процеси, макроеконометричне моделювання, еколого-економічні моделі, екологічна безпека, екотероризм.

Учасник понад 200 Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій, більше 30 NATO ASI School та NATO ARW (як ключовий лектор), учасник зустрічі консорціумів в рамках програми FP7 (2010), PfP (2015).

Є науковим керівником курсових та дипломних робіт студентів кафедри економічної кібернетики, зокрема за тематиками:
— моделювання процесів прямого іноземного інвестування в економіці України,
— оцінка та моделювання людського капіталу та міграційних процесів,
— економіко-математичне моделювання екологічної безпеки України,
— оцінка конкурентоспроможності країн, галузей, підприємств,
— економіко-математичне моделювання національної безпеки України.

Нагороди та відзнаки:

 • Премія НАН України для молодих учених за цикл робіт «Оцінка інвестиційного потенціалу України» (2012)
 • Премія НАН України для студентів вищих учбових закладів за наукову роботу „Аналіз інвестиційного клімату України: рейтингова оцінка” (2003).
 • 1-ше місце на Всеукраїнській студентській Олімпіаді зі спеціальності економічна кібернетика (2004р.).
 • Магістр року економічного факультету (2003).
 • Грамота та премія Концерну “Правекс” за сумлінне ставлення до навчання, активну участь у науковій роботі та громадському житті Національного університету імені Тараса Шевченка (2003).
 • Іменний стипендіат Концерну „Правекс” (2001-2002 н.р.).
 • Переможець 12 Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів-конференцій за кращу наукову доповідь.
 • Award for the best report at the NATO ASI “Order, robustness and instabilities in Complex System” (Geilo, Norway, 2009).

Стажування: 3-year initiative on THE ECONOMICS OF THE FIRM (which includes a series of summer schools and workshops), held by EERC (The European Economic Research Consortium), the Warsaw Euro-Atlantic Summer Academy (WEASA) 2015. Staff Exchange programme MEVLANA, Middle East Technical university (травень 2015).

Публікації:
Автор приблизно 200 публікацій, з них більше 90 наукових статей (в тому числі понад 20 статей англійською мовою із індексом цитування), 6 монографій у співавторстві, 2 навчальні посібники (1 з грифом МОН), понад 5 навчально-методичних комплекси (з них 2 англомовних).

Scopus H-index=3. Links:

http://scholar.google.com/citations?user=MSCQH24AAAAJ

http://www.researchgate.net/profile/Ganna_Kharlamova

Scopus — Author ID: 36069484800

http://orcid.org/0000-0003-3614-712X

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=36069484800

https://ideas.repec.org/cgi-bin/htsearch?q=%22Ganna+Kharlamova%22

http://econpapers.repec.org/scripts/search.pl?ft=Ganna+Kharlamova

https://univ-kiev.academia.edu/GannaKharlamova

Основні публікації:
Черняк О.І., Чорноус Г.О., Харламова Г.О. Взаємовплив оборонних витрат та економічного розвитку України // Стратегічна панорама, 2004, №3, c.150-156
Харламова Г.О. Нова економічна динаміка у трансформаційних економіках: інвестиції та економічне зростання // Економіст, 2004, № 11, с. 48-51
Харламова Г.О. Україна — США: інвестиційний потенціал в умовах глобалізації // Економіка і управління, 2004, №3, с. 46-50
Харламова Г.О. Вплив інвестицій на економічне зростання // Фінанси України, 2005, №3, с. 57-64
Харламова Г.О. Інвестиційна стратегія України: максимізація вигод, мінімізація збитків // Економіка та держава, 2006, №4, с.29-31
Харламова Г.О. „Економіко-філософський контекст прямого іноземного інвестування: загальне, особливе, одиничне” // Практична філософія, №3, 2006 (№21), с. 128-138
Харламова Г.О. Дослідження та моделювання впливу прямого іноземного інвестування на зниження рівня бідності приймаючої країни // Актуальні проблеми економіки, №4, 2007, с. 151-160
Kharlamova Ganna Мodeling the Best Use of Investments for Minimizing Risks of Multiple Stressors on the Environment // Multiple Stressors: A Challenge for the Future. – The Netherlands: Springer, 2007. – Chapter 33. – p. 441-448
Харламова Г.О. Методика оцінки інвестиційної привабливості галузей промисловості України // Інвестиції: практика та досвід, №6, 2008, с. 11-18
Харламова Г.О. Вплив прямих іноземних інвестицій на розвиток національної економіки // Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України: Колективна наукова монографія / Під наук. ред. д.е.н., проф.. О.А. Кириченко. – К.: Національна академія управління, 2008. – 252 с. (автору належить с. 145-151)
Харламова Г.О. Оцінка якості освіти як основи розвитку інтелектуального капіталу // Вища освіта України — том ІV (16), 2009. – Тематичний випуск „Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. — С. 507 – 512
Харламова Г.О. Вплив прямого іноземного інвестування на екологічну безпеку України // Економіст. — 2009. — № 11. — С. 51-53
Харламова Г.О. Адаптація процесу навчання в умовах комп’ютеризації та інформатизації // Вища освіта України — том ІІ (20), 2010. – Тематичний випуск „Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. — С. 575-581
Kharlamova Ganna. Optimizing the Management of Complex Dynamic Ecosystems: An Ecological-Economic Modeling Approach. NATO Science for Peace and Security Series – E: Human and Societal Dynamics, Volume 75, 2010 // Complex Societal Dynamics — Security Challenges and Opportunities. Edited by Katalin Martin?s, Dario Matika, Armano Sbljinovi?. — р. 229-240
Харламова Г.О. Синтаксичні особливості перекладу текстів англомовного економічного дискурсу // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. — №45. – с. 244-249
Харламова Г.О., Черняк О.І. Прикладна економетрика. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”. – К., 2011. – 188 с.
Харламова Г.О. Конкурентоспроможність сучасного випускника — шкала кваліфікацій // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2012. – Вип.27, том 2. – с.190-197
Черняк О.І. Практикум з економетрики : навч. посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закладів / О.І. Черняк, Г.О. Харламова, Н.В. Слушаєнко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ: Київський університет, 2013. – 183, [1] с: табл. – Бібліогр.: с. 149-152. – ISBN 978-966-439-611-7
Kharlamova G. Investment security of industries: rating assessment (case of Ukraine). Procedia Economics and Finance 16 ( 2014 ) 657 – 668 doi:10.1016/s2212-5671(14)00854-5
Kharlamova G. The European union and the Eastern Partnership: convergence of economies. Procedia Economics and Finance 27 ( 2015 ) 29-41. doi:10.1016/S2212-5671(15)00968-5

Додатково:
Хореограф-тренер з спортивних бальних танців.
Вільне володіння англійською мовою (C2).
Асоційований член Асоціації перекладачів України.

Членство в редакційних радах та почесне рецензування:

 • the Ukrainian Association of Translators, the American Studies Association in Ukraine, Global Nest in Ukraine.
 • Regional Editor, Editorial Board Member for peer-reviewed Journal “International Journal of Strategic Business Alliances” (IJSBA)
 • Member of Scientific Referees Board for “Studia Securitatis”
 • Editorial Board Member for peer-reviewed Journals: “Applied Ecology and Environmental Sciences”, “International Journal of Environment” (IJE) (ISSN 2091-2854, online, published by Progressive Sustainable Developers Nepal (PSD-Nepal)), International Journal of “Environmental Protection and Policy” (SciencePG), “Revista Economica”, “Science Journal of Business and Management” (SciencePG), “Journal of Human Resource Management” (SciencePG), “International Journal of Sustainable Economies Management” (IJSEM), Journal of China-USA Business Review and Chinese Business Review.
 • Member of advisory board for journal “Perspectives of Innovations, Economics and Business” (PIEB).
 • Adjunct analytics-consultant for some Kyivan daily newspapers: “Segodnya” (“Today”), “Chas Kyivschyny” (“Kyivian region time”), “Gazeta po-kievsky” (“Kievian newspaper”).
 • Peer-Reviewer for: «Croatian Journal of Food Technology, Biotechnology and Nutrition», “Economics & Sociology”, «Business and Economic Horizons», “Journal of Economics, Banking and Finance“ (SJI), “Journal of Human Resource Management” (SciencePG), “JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES”, “Journal of Business and Economics”, USA; „Organizations and Markets in Emerging Economies“ and some others peer-reviewed international journals.
 • Research member of the Research Center in Political Science, International Relations and European Studies – as research unit of the Department of International Relations, Political Sciences and European Studies, „Lucian Blaga” University of Sibiu, Romania.