Економіка та економічна політика

051 ЕКОНОМІКА
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР
«ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

(денна форма навчання)

Освітньо-наукова програма спрямована на якісну теоретичну і практичну підготовку фахівців з економіки, здатних здійснювати ефективну аналітичну, науково-дослідну, проєктно-економічну, організаційно-управлінську, консалтингову та педагогічну діяльність, а також набуття студентами компетентностей у сфері розробки та реалізації ефективної економічної політики на різних рівнях державної влади та управляння.

 

Особливості ОНП «Економіка та економічна  політика»:

 • фундаментальна підготовка в сфері економічної теорії, макро- та мікроекономіки;
 • глибокі знання та компетентності у сфері розробки та реалізації ефективної економічної політики;
 • здобуття практичних навичок проведення наукових досліджень та викладання економічних дисциплін;
 • здобуття освітньої («Магістр економіки») і 2 професійних кваліфікацій: «Економіст» та «Викладач закладів вищої освіти (економічні дисципліни)».

 

Переваги ОНП «Економіка та економічна  політика»:

 • потужний кадровий склад випускової кафедри (9 докторів економічних наук, 5 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки та в галузі освіти, 2 лауреати премії імені М.І. Туган-Барановського НАН України);
 • залучення до викладання професіоналів-практиків з Національного банку України, Антимонопольного комітету України, відомих українських та міжнародних компаній;
 • проходження практики в провідних українських, міжнародних компаніях, державних установах, науково-дослідних закладах, закладах вищої освіти;
 • участь у спільних проєктах з Міністерством економіки України, Національним банком України, Департаментом державної регуляторної політики Державної регуляторної служби України та ін. державних організацій і установ;
 • викладання 25% навчальних дисциплін англійською мовою, формування здатності до професійної комунікації державною та іноземними мовами;
 • розвиток лідерських навичок, здатності до генерування нових ідей та здійснення інноваційної діяльності;
 • академічна мобільність, стажування студентів за кордоном.

 

 

 

Випускники ОНП – висококонкурентні фахівці, які працюють:

 • в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування;
 • на вітчизняних та міжнародних підприємствах усіх форм власності;
 • у фінансових установах, інвестиційних, консалтингових та аудиторських компаніях;
 • у науково-дослідних установах і закладах вищої освіти.

 

Навчальні дисципліни, що вивчаються:

Обов’язкові навчальні дисципліни

 1. Прикладна економетрика.
 2. Мікроекономіка-2.
 3. Економіка галузевих ринків(мова викладання – англійська).
 4. Основні напрями сучасної економічної теорії.
 5. Ринок цінних паперів.
 6. Макроекономіка та макроекономічна політика-2.
 7. Глобалізація та економічна політика.
 8. Професійна та корпоративна етика.
 9. Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності).
 10. Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики.
 11. Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача.
 12. Методика викладання економічних дисциплін у закладах вищої освіти.
 13. Інституційна та еволюційна економіка.
 14. Нова політична економія.
 15. Психологія вищої школи.
 16. Стратегічне управління(мова викладання – англійська).

Вибіркові дисципліни (дисципліни за вибором студента)

 1. Макроекономічна діагностика (мова викладання – англійська).
 2. Міжнародні стандарти фінансової звітності.
 3. Тренінг комунікативної компетентності фахівця з економіки.
 4. Актуальні проблеми філософії.
 5. Кількісні методи в економічних дослідженнях (мова викладання – англійська).
 6. Центральний банк і грошово-кредитна політика.
 7. Міжурядові трансфертні відносини (мова викладання – англійська)
 8. Право Європейських країн.
 9. Економічна динаміка.
 10. Багатовимірний статистичний аналіз
 11. Система національних рахунків.
 12. Поведінкова економіка (мова викладання – англійська).
 13. Екологічне підприємництво і політика сталого розвитку.
 14. Управління персоналом.