Бізнес статистика

051 ЕКОНОМІКА
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
«БІЗНЕС СТАТИСТИКА»
(денна форма навчання)

Освітня програма спрямована на підготовку статистиків-аналітиків в сфері бізнесу та управляння.

Набуття статистичних навичок та вмінь прикладного аналізу є невід’ємною вимогою високої кваліфікації аналітика. Широке застосування статистичних методів аналізу набуло поширення в таких галузях:

  1. Аудиті – застосовуються методи статистичної репрезентації даних вибіркових обстежень всіма провідними аудиторськими компаніями. На основі історичних даних будуються статистичні прогнози безперервної діяльності підприємств (going concern).
  2. Фінанси та банківська діяльність – оцінюються ризики відносно платоспроможності галузей економіки та суб’єктів ринку. Процеси бюджетування підприємств тісно пов’язані зі статистичним збором та аналізом результатів діяльності.
  3. Маркетинг – планування маркетингової політики компаній неможливе без організованих статистичних досліджень репрезентативності вибіркових досліджень, оцінок продажу, прогнозу розвитку ринку.
  4. Менеджмент – прийняття ефективних управлінських рішень неможливо без статистичного забезпечення їх обґрунтованості: оцінювання достовірності передумов прийняття рішень та їх різноваріатних наслідків.

Широкого застосування набули статистичні методи  аналізу і в інших суспільних науках: соціології, психології, біології, медицині, геології, географії,  хімії, фізиці, інжинірингу, юриспруденції, державному управлінню, тощо.

Випускники освітньої програми – висококваліфіковані аналітики, що мають високий попит на ринку праці усіх сфер суспільства:

– комерційних компаніях;
– транс-національних корпораціях;
– державних органах влади;
– міжнародних інституціях;
– науково-дослідних установах.

Навчальні дисципліни, що вивчаються
Обов’язкові навчальні дисципліни
1. Вступ до університетських студій
2. Теорія статистики
3. Економічна статистика
4. Статистичне моделювання і прогнозування
5. Демографічна статистика
2.Дисципліни вибору ВНЗ
1. Дискретна математика
Дисципліни вільного вибору студента
“Кластер спеціалізації “Статистика реального сектору економіки”
1. Статистика основних видів економічної діяльності: сільське господарство
2. Статистичні інформаціно-аналітичні системи у бізнесі
3. Теорія економічного ризику
4. Статистичне забезпечення управління бізнес-процесами: аналітичні методи і моделі
5. Дейтаманінг-інтелектуальний аналіз даних
6. Управління проектами
7. Статистика основних видів економічної діяльності: промисловість
8. Статистика основних видів економічної діяльності: статистика послуг
9. Статистичне забезпечення управління бізнес-процесами: описові методи і моделі
10. Теорія ігор в економіці
“Кластер спеціалізації “Статистика фінансового сектору економіки”
1. Статистичні спостереження фінансового сектору
2. Статистичні інформаційно-аналітичні системи у фінансах
3. Аналіз фінансових ризиків
4. Статистика грошей та фінансових розрахунків
5. Практична бізнес статистика
6. Статистичний аналіз фінансових часових рядів
7. Фінанси і фінансові ринки
8. Аналітична бізнес статистика
9. Статистика фінансів
10. Статистичні методи побудови рейтингів

Умови вступу – наявність документу про повну загальну середню освіту, сертифікатів ЗНО (2016 та 2017 років)

Подання документів – з 12 по 26 липня 2017 року

Мова навчання – українська. Окремі дисципліни викладаються англійською мовою

Термін навчання – 3 роки 10 місяців