Фінанси

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»
«ФІНАНСИ»

(денна форми навчання)

 

Освітньо-професійна бакалаврська програма «Фінанси» спрямована на підготовку фахівців, які орієнтуються у приватних та публічних фінансах, володіють всіма необхідними для сучасного фінансиста soft- та hard-skills, що  забезпечується переліком освітніх компонент, які дозволяють сформувати всебічно розвинену особистість з класичною університетською освітою.

ОПП «Фінанси» характеризується практичною спрямованістю підготовки, що передбачає проходження обов’язкової виробничої практики в органах державної влади та місцевого самоврядування, фінансових відділах комерційних та некомерційних суб’єктів господарювання, можливості різноманітних стажувань, майстер класів від провідних фінансових компаній, залучення до викладання фахівців практиків фінансової сфери та запрошення представників реального бізнесу з гостьовими лекціями.

Бакалаврська програма «Фінанси» орієнтована на формування системи теоретичних знань та практичних навичок, лідерських  та комунікативних здібностей, необхідних в умовах мінливого сучасного фінансового середовища.

 

Переваги програми:

 • спрямованість цілей ОП та дисциплін, що викладаються, на формування здатності прийняття фінансових рішень та вміння адаптуватися до мінливого ринкового середовища;
 • ґрунтовна теоретична підготовка в сфері фінансів, розуміння сучасних критичних фінансових концепцій та стратегій фінансування;
 • набуття практичних навичок в ході опанування дисциплін, з використанням тренінгів, майстер-класів, практичних завдань, кейсів, в тому числі шляхом залучення до проведення занять представників бізнесу та органів державної влади;
 • збільшення частки освітніх компонентів, що сприяють оволодінню досвідом роботи в команді для закріплення навичок міжособистісної комунікації;
 • вивчення англійської мови та використання її для опанування окремих дисциплін та опрацювання джерел інформації;
 • активне використання Інтернет-ресурсів та діджиталізація навчального процесу в тому числі шляхом використання наявного доступу до баз даних Bloomberg.

 

Працевлаштування випускників. Програма дозволяє випускникам отримати сучасні знання у сфері фінансів, а також формує широкий професійний кругозір у багатьох суміжних сферах, що дає можливість широкого вибору кар’єри. Випускники можуть обирати серед кар’єрних траєкторій у сфері публічних фінансів (Міністерство фінансів, Державна казначейська служба, Державна аудиторська служба, Державна податкова служба, Державна митна служба,  фінансові відділи органів місцевого самоврядування), на підприємствах і їхніх об’єднаннях різних галузей господарства та форм власності й організаційного формування, провідних світових та вітчизняних аудиторських та консалтингових компаній (Deloitte, Ernst&Young, PriceWaterhouseCoopers, KPMG, Nexia DK), аналітичних та фінансових підрозділах вітчизняних та транснаціональних компаній реального та фінансового сектору.

Якість фінансової освіти Київському національному університеті імені Тараса Шевченка визнається в Україні та за кордоном. Наявність диплому бакалавра фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка надає конкурентних переваг на ринку праці. Як свідчить досвід 25 років підготовки фінансистів, випускники бакалаврату затребувані і досягають значних кар’єрних успіхів в вітчизняних та зарубіжних  комерційних структурах, в органах державного управління, фінансових установах.

 

 

Навчальні дисципліни, що вивчаються

Обов’язкові навчальні дисципліни

 1. Вступ до університетських студій
 2. Іноземна мова професійного спрямування
 3. Економічна теорія
 4. Історія економіки та економічної думки
 5. Мікроекономіка
 6. Макроекономіка
 7. Основи «зеленої» економіки
 8. Філософія
 9. Науковий образ світу
 10. Соціально-політичні студії
 11. Основи права та трудове законодавство
 12. Вища математика для економістів
 13. Теорія ймовірності та математична статистика для економістів
 14. Економетрика
 15. Статистика для економістів
 16. Менеджмент
 17. Організація бізнесу
 18. Маркетинг
 19. Бухгалтерський облік
 20. Фондовий ринок та біржова діяльність
 21. Бізнес-лідерство
 22. Міжнародна економіка
 23. Економічний та фінансовий аналіз
 24. Інформаційні системи у фінансах
 25. Теорія грошей та фінансів
 26. Кількісні методи у фінансах
 27. Державні та місцеві фінанси
 28. Міжнародні фінанси
 29. Фінансовий ринок
 30. Податкова система
 31. Банківська справа
 32. Страхування
 33. Фінанси та фінансово-господарська діяльність підприємств
 34. Фінансовий менеджмент
 35. Інвестування
 36. Сучасні інформаційні технології
 37. Українська та зарубіжна культура
 38. Бюджетування у публічному секторі
 39. Навчально-виробнича практика
 40. Виробнича практика
 41. Курсова робота
 42. Курсовий проект фахової спрямованості

 

Дисципліни вільного вибору студента

Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)

Дисципліни загальної спрямованості

 

Перелік 1 Філософія бізнесу Етика бізнесу

 

Перелік 2 Психологія фінансів Зелені фінанси

 

Перелік 3 Фінансові функції Excel

 

Фінансове моделювання

 

Перелік 4 Фінансове право

 

Економіка сталого розвитку

 

 

Дисципліни фахової спрямованості

Вибірковий блок 1. Публічні фінанси та фінансові інститути держави

Перелік 5 Державні цільові фонди Соціальне забезпечення та соціальна політика
Перелік 6 Державний кредит та боргова політика держави Неформальна економіка та фінансова безпека
Перелік 7 Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини Фінанси територіальних громад
Перелік 8 Бюджетний менеджмент Державний фінансовий контроль у бюджетній системі

 

Вибірковий блок 2. Фінанси суб’єктів господарювання та домогосподарств

Перелік 9 Персональні фінанси

 

Корпоративний податковий менеджмент

 

Перелік 10 Фінансові ресурси підприємств

 

Валютні операції та платіжна дисципліна підприємств

 

Перелік 11 Фінансовий облік та фінансова звітність

 

Cost management of entities / Управління витратами підприємств
Перелік 12 Фінансова безпека суб’єктів господарювання

 

Business Intelligence / Фінансова розвідка

 

Вибірковий блок 3.Фінансовий ринок

Перелік 13 Інвестиційні стратегії на фінансовому ринку Операції з цінними паперами на фінансовому ринку
Перелік 14 Фундаментальний та технічний аналіз на фондовому ринку Валютний ринок та валютні операції
Перелік 15 Блокчейн технології Фінансовий інжиніринг
Перелік 16 Похідні фінансові інструменти Венчурне фінансування

 

 

Мова навчання – українська. Окремі дисципліни викладаються англійською мовою.