Менеджмент організацій і адміністрування

073 МЕНЕДЖМЕНТ
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР
«
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»

(заочна форма навчання)

Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування» спрямована на підготовку фахівців, здатних ідентифікувати проблеми у сфері менеджменту організацій різних видів економічної діяльності та форм власності;  вирішувати складні науково-прикладні професійні завдання на засадах оволодіння системою професійних та соціальних компетентностей.

Переваги освітньо-професійної програми:

 1. Форми та методи навчання за ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» мають міждисциплінарний характер і зорієнтовані на формування та розвиток універсальних і професійних компетентностей, органічно поєднують теоретичні знання та практичні навички.
 2. ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» повністю забезпечена необхідними для навчання приміщеннями з відповідним сучасним обладнанням; передбачає застосування досконалих технологій роботи в он-лайн режимі; навчальні матеріали є змістовними, доступними та актуальними.
 3. Навчання на програмі дає можливість долучатись до міжнародних та національних науково-дослідницьких проектів.
 4. Підготовку фахівців здійснюють висококваліфіковані та досвідчені викладачі-науковці; критерії оцінювання знань здобувачів освіти є прозорими та зрозумілими.
 5. ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» забезпечує можливість набуття професійної кваліфікації «професіонал з управління проектами та програмами».
 6. Особливістю ОПП є проходження виробничої практики, яка спрямована на опанування прикладних навичок у сфері професійної діяльності здобувачів освіти.
 7. Випускники ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» можуть продовжити навчання за освітньо-науковим ступенем «доктор філософії», отримати післядипломну освіту.
 8. У практичній підготовці ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування» орієнтується на вимоги роботодавців, зокрема установ та організацій наукової, організаційно-управлінської та освітньої галузей; органів державного управління і місцевого самоврядування, аналітично-інформаційних інституцій, дослідницьких наукових закладів, сфери бізнесу.

Випускники освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» обіймають статусні позиції в організаціях різних видів економічної діяльності, очолюють компанії та департаменти, започатковують власний бізнес; успішно працюють у різноманітних сферах – в інституціях державної служби, на державних українських підприємствах, в міжнародних компаніях, у фірмах великого, середнього та малого бізнесу, в наукових установах та закладах вищої освіти.

Навчальні дисципліни, що вивчаються

Навчальні плани освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування»гармонізовані в поєднанні обов’язкової та вибіркових компонент, що не лише створює передумови для формування високого рівня компетентності з урахуванням подальших освітніх та професійних траєкторій розвитку випускників, а й забезпечує можливість реалізації наукових та практичних інтересів здобувачів освіти.

Обов’язкові навчальні дисципліни:

 1. «Управлінське консультування»
 2. «Управління патентно-ліцензійною діяльністю»
 3. «Управління проектами»
 4. «Сучасні концепції лідерства»
 5. «Управління інвестиційним портфелем»
 6. «Методика викладання менеджменту»
 7. «Стратегічний контролінг»
 8. «Методологія та організація економічних та наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності)»
 9. «Формування системи прикладних методів менеджменту»
 10. «Маркетинг нововведень»
 11. «Інноваційний менеджмент (Innovation management)»
 12. «Логістичний менеджмент»
 13. «Корпоративне управління»
 14. «Професійна та корпоративна етика»
 15. «Кадровий менеджмент»
 16. виробнича практика
 17. кваліфікаційна робота магістра.

Вибіркові дисципліни (дисципліни за вибором студента, студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)

 1. Філософія управління.
 2. Бренд-менеджмент.
 3. Управлінський облік.
 4. Ризик-менеджмент інвестиційної діяльності.
 5. Трудове право.
 6. Статистика бізнес-процесів.
 7. Організація командної роботи.
 8. Проектне фінансування.
 9. Психологія конфлікту.
 10. Соціальне управління людськими ресурсами.
 11. Фандрайзинг.
 12. Інтернет-комерція.

 

Передумови вступу  – наявність освітнього ступеня «бакалавр».

Мови навчання і оцінювання: українська, англійська.

Передбачені кваліфікації: освітня кваліфікація: магістр менеджменту за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування». Можливе набуття професійної кваліфікації «професіонал з управління проектами та програмами».

Обсяг освітньої програми: 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки.