Економіка бізнесу

051 ЕКОНОМІКА
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»
«ЕКОНОМІКА БІЗНЕСУ»
(денна та заочна форма навчання)

 

Освітня програма «Економіка бізнесу»  спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати дослідницькі й управлінські завдання та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, зокрема на рівні компаній.

Переваги освітньої програми:

 1. Кафедра економіки підприємства має багаторічний досвід підготовки бакалаврів, магістрів, кандидатів економічних наук, докторів з економіки підприємства
 2. Кваліфікований викладацький склад з досвідом наукової та практичної роботи. В складі кафедри працюють 5 професорів, 11 доцентів, 2 асистенти з науковим ступенем кандидата наук, 1 асистент без наукового ступеня.
 3. Кафедра регулярно виступає базою для проведення конкурсів наукових робіт, фахових олімпіад, круглих столів та конференцій, що сприяє розвитку наукового та практичного потенціалу студентів.
 4. ОП «Економіка бізнесу» передбачене обов’язкове проходження науково-дослідної практики та написання курсової роботи на матеріалах підприємства, що дозволяє вдосконалити особисті компетенції студентів в напрямку здатності проводити дослідження як в теоретичному , так і в практичному спрямуванні, креативності, саморозвитку та самовдосконалення.
 5. Студенти ОП «Економіка бізнесу» беруть участь у програмах міжнародної мобільності з більш ніж 300 освітніми закладами світу.
 6. Викладання окремих дисциплін англійською мовою дозволяє студентам опановувати курси з використанням сучасної іноземної літератури вдосконалювати ділову англійську мову.

 

Випускники освітньої програми «Економіка бізнесу» – це висококваліфіковані фахівці – економісти, здатні формулювати, аналізувати та систематизувати рішення науково-практичних проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові, зокрема на рівні окремих суб’єктів господарювання.

Випускники ОП «Економіка бізнесу» працюють в різних сферах економічної діяльності на посадах, пов’язаних з виконанням науково-дослідницьких, проектно-економічних, аналітичних, організаційно-управлінських робіт у державних та приватних бізнес-структурах, а також в органах державної та місцевої влади; здатні здійснювати освітню та наукову діяльність у вищих навчальних закладах і дослідницьких центрах.

 

Обов’язкові навчальні дисципліни

 • Методологія та організація економічних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 • Професійна та корпоративна етика
 • Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики
 • Прикладна економетрика
 • Розвиток потенціалу компанії
 • Діагностування підприємств
 • Стратегічне управління підприємством
 • Економіка персоналу
 • Економіка галузевих ринків
 • Методика викладання економічних дисциплін
 • Організація та управління нововведеннями
 • Міжнародний зелений бізнес (International green business)
 • Міжнародні стандарти фінансової звітності
 • Економіка та оцінка нерухомості
 • Управлінський облік
 • Курсова робота з «Розвитку потенціалу компанії»
 • Виробнича практика (заочна форма)
 • Кваліфікаційна робота магістра

Вибіркові дисципліни (дисципліни за вибором студента)

Спеціалізація 1. Управління конкурентоспроможністю підприємства

 1. Конкурентна політика
 2. Корпоративна реструктуризація
 3. Управління інвестиційним портфелем (Portfolio management)
 4. Управління конкурентоспроможністю підприємства
 5. Корпоративний нагляд і контролінг

Спеціалізація 2. Управління вартістю підприємства

 1. Антикризове управління підприємством
 2. Корпоративна соціальна відповідальність
 3. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 4. Оцінка та вартісноорієтноване управління підприємством
 5. Фінансовий менеджмент (Financial management)