Облік, оподаткування та контроль

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»
«ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ»
(заочна форма навчання)

 

Освітня програма «Облік, оподаткування та контроль» спрямована на підготовку магістрів з обліку, оподаткування та контролю, які володіють інноваційним способом мислення та компетентностями, необхідними для ефективного управління різними видами діяльності підприємств, установ та організацій корпоративного та державного секторів економіки.

Переваги освітньої програми:

 1. Кафедра обліку та аудиту з 1994 року здійснює підготовку бакалаврів, магістрів, кандидатів економічних наук, докторів з обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.
 2. Кваліфікований викладацький склад кафедри з досвідом наукової та практичної роботи забезпечує поглиблену практичну підготовку студентів у сфері обліку, оподаткування та контролю.
 3. Гнучкість та індивідуальний підхід під час освітнього процесу та позааудиторного спілкування між студентами і викладачами з метою створення сприятливого мікроклімату для професійного та особистісного розвитку.
 4. Наявність двох практикумів серед переліку обов’язкових компонент сприяє набуттю студентами практичних вмінь та навиків за спеціальністю.
 5. Можливість безкоштовного отримання сертифікату професійного користувача програмного забезпечення «МАСТЕР БУХГАЛТЕРІЯ».
 6. Виконання та захист випускних кваліфікаційних робіт студентів на базі Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України.
 7. Врахування думки студентів при виборі тем випускних кваліфікаційних робіт та наукових керівників.
 8. Використання навчально-методичних матеріалів, наданих представництвами АССА та СІМА в Україні.
 9. Можливість для випускників подальшого пільгового навчання за програмами міжнародної сертифікації ACCA та СІМА.
 10. Створення сприятливих умов подальшого навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

 

Випускники ОП «Облік, оподаткування та контроль» по завершенні навчання набудуть фахових компетентностей, які забезпечуватимуть можливість:

 • формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством з метою підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу;
 • формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень;
 • застосовувати методи аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності та ризику;
 • використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності;
 • здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;
 • проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.

Випускники ОП «Облік, оподаткування та контроль» зможуть працювати на адміністративних посадах у сфері топ-менеджменту, фінансової аналітики, бухгалтерського та податкового консалтингу, міжнародного аудиту, фінансового контролю діяльності підприємств, установ та організацій у корпоративному та державному секторах економіки, успішно створити та вести власний бізнес.

Обов’язкові навчальні дисципліни

 1. Актуальні проблеми обліку, оподаткування та контролю
 2. Професійна етика бухгалтерів та аудиторів
 3. Електронний документообіг та підпис
 4. Прикладна економетрика
 5. Фінансовий менеджмент
 6. Організація бухгалтерського обліку
 7. Стратегічне управління
 8. Судово-бухгалтерська експертиза
 9. Управлінський облік бізнес-процесів
 10. Антикризове управління
 11. Стратегічний аналіз
 12. Кваліфікаційна робота магістра
 13. Переддипломна практика
 14. Практикум «Організація обліку, оподаткування і контролю суб`єктів господарювання»
 15. Практикум «Консолідована фінансова звітність»
 16. Аудит та підтвердження звітності
 17. Трансфертне ціноутворення

 

Вибіркові дисципліни (кластери за вибором студента)

Кластер «Облік, оподаткування та контроль у підприємництві»

Організація обліку на підприємствах різних форм господарювання

Методи і моделі прийняття рішень в обліку і аналізі

Корпоративна звітність

Дью Діллідженс

Тайм-менеджмент

 

Кластер «Облік, оподаткування та контроль у фінансових установах та установах державного сектора»

Організація державного аудиту і контролю

Адміністрування податків і зборів

Звітність у бюджетних установах

Банківський комплаєнс

Поведінкова та експериментальна економіка