Менеджмент організацій і адміністрування

073 МЕНЕДЖМЕНТ
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР
«
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»

(денна форма навчання)

 

Освітньо-наукова програма «Менеджмент організацій і адміністрування» спрямована на підготовку фахівців, здатних ідентифікувати проблеми у сфері менеджменту організацій різних видів економічної діяльності та форм власності;  вирішувати складні науково-прикладні професійні завдання на засадах оволодіння системою професійних та соціальних компетентностей.

Переваги освітньо-наукової програми:

 1. Форми та методи навчання за ОНП «Менеджмент організацій і адміністрування» мають міждисциплінарний характер і зорієнтовані на формування та розвиток універсальних і професійних компетентностей, органічно поєднують теоретичні знання та практичні навички.
 2. ОНП «Менеджмент організацій і адміністрування» повністю забезпечена необхідними для навчання приміщеннями з відповідним сучасним обладнанням; передбачає застосування досконалих технологій роботи в он-лайн режимі; навчальні матеріали є змістовними, доступними та актуальними.
 3. Навчання на програмі дає можливість долучатись до міжнародних та національних науково-дослідницьких проектів.
 4. Підготовку фахівців здійснюють висококваліфіковані та досвідчені викладачі-науковці; критерії оцінювання знань здобувачів освіти є прозорими та зрозумілими.
 5. ОНП «Менеджмент організацій і адміністрування» забезпечує можливість набуття професійної кваліфікації «професіонал з управління проектами та програмами».
 6. Особливістю ОНП є проходження науково-дослідної практики, яка спрямована на залучення студентів до самостійної дослідницької роботи; ознайомлення з методикою проведення науково-дослідної роботи в академічних та спеціалізованих інститутах, з практичними аспектами підприємництва, з технологіями реалізації науково-прикладних розробок у сфері їх професійної діяльності.
 7. Випускники ОНП «Менеджмент організацій і адміністрування» можуть продовжити навчання за освітньо-науковим ступенем «доктор філософії», отримати післядипломну освіту.
 8. У практичній підготовці ОНП «Менеджмент організацій і адміністрування» орієнтується на вимоги роботодавців, зокрема установ та організацій наукової, організаційно-управлінської та освітньої галузей; органів державного управління і місцевого самоврядування, аналітично-інформаційних інституцій, дослідницьких наукових закладів, сфери бізнесу.

Випускники освітньо-наукової програми «Менеджмент організацій і адміністрування» обіймають статусні позиції в організаціях різних видів економічної діяльності, очолюють компанії та департаменти, започатковують власний бізнес; успішно працюють у різноманітних сферах – в інституціях державної служби, на державних українських підприємствах, в міжнародних компаніях, у фірмах великого, середнього та малого бізнесу, в наукових установах та закладах вищої освіти.

 

Навчальні дисципліни, що вивчаються

Навчальні плани освітньо-наукової програми «Менеджмент організацій і адміністрування» гармонізовані в поєднанні обов’язкової та вибіркових компонент, що не лише створює передумови для формування високого рівня компетентності з урахуванням подальших освітніх та професійних траєкторій розвитку випускників, а й забезпечує можливість реалізації наукових та практичних інтересів здобувачів освіти.

Обов’язкові навчальні дисципліни:

 1. «Системна організація та управління нововведеннями»
 2. «Управління патентно-ліцензійною діяльністю»
 3. «Управління проектами»
 4. «Методологія та організація економічних та наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності)»
 5. «Формування системи прикладних методів менеджменту»
 6. «Маркетинг нововведень»
 7. «Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики»
 8. «Прикладна економетрика»
 9. «Філософія управління»
 10. «Професійна та корпоративна етика»
 11. «Управління інвестиційним портфелем»
 12. «Методика викладання менеджменту»
 13. «Інноваційний менеджмент (Innovation management)»
 14. «Проектне фінансування»
 15. «Управлінський облік»
 16. науково-дослідна практика
 17. кваліфікаційна робота магістра.

Вибіркові дисципліни (дисципліни за вибором студента, студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку)

 1. Ризик-менеджмент інвестиційної діяльності.
 2. Кадровий менеджмент.
 3. Сучасні концепції лідерства.
 4. Brand management of new products.
 5. Консалтинг.
 6. Корпоративне управління.
 7. Психологія конфлікту.
 8. Соціальне управління людськими ресурсами.
 9. Статистика бізнес-процесів.
 10. Business intelligence.
 11. Internet-commerce.
 12. Стратегічний контролінг.

Передумови вступу  – наявність освітнього ступеня «бакалавр».

Мови навчання і оцінювання: українська, англійська

Передбачені кваліфікації: освітня кваліфікація: магістр менеджменту за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування». Можливе набуття професійної кваліфікації «професіонал з управління проектами та програмами».

Обсяг освітньої програми: 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки.