Менеджмент інноваційної діяльності

073 МЕНЕДЖМЕНТ
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР
«
МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

(денна форма навчання)

 

Мета освітньої програми – підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати складні інноваційно-інвестиційні задачі та практичні проблеми у сфері управління інноваційними організаціями на засадах оволодіння системою компетентностей.

Освітня програма спрямована на набуття випускниками здатності критичного системного мислення, неординарності у підходах щодо прийняття рішень в інноваційному управлінні сучасними організаціями, реалізації науково-дослідницької, інноваційної та інших видів діяльності.

Переваги освітньої програми:

 1. Високий рівень затребуваності фахівців за ОНП «Менеджмент інноваційної діяльності» на національному та міжнародному ринку праці.
 2. Комплексна підготовка фахівців, які володіють системою загальних та фахових компетентностей, зокрема, прикладного, дослідницького, мовного, комунікативного характеру, набуття соціальних навичок (soft skills), для вирішення складних спеціалізованих задач та практичних проблем управління інноваційною діяльністю сучасних організацій.
 3. Збалансованість, логічна взаємопов’язаність змісту освітньої програми, відповідність освітніх компонент предметній області підготовки магістрів менеджменту інноваційної діяльності в контексті формування комплексу загальних, фахових компетентностей та програмних результатів навчання.
 4. Врахування у практичній підготовці пропозицій роботодавців та інших стейкхолдерів, їх залучення до організації та реалізації освітнього процесу;
 5. Можливість набуття професійної кваліфікації «професіонал з управління проєктами та програмами».
 6. Адаптивна траєкторія навчання, дотримання вимог студентоцентрованого, проблемно-орієнтованого підходу, принципів академічної свободи, самонавчання, використання різноманітних методів навчання і оцінювання, акцент на дослідницькому векторі підготовки магістрів, можливість участі у міжнародних освітніх та дослідницьких проектах.
 7. Врахування в освітньому процесі найновіших тенденцій сучасного менеджменту, кращих здобутків сформованих наукових шкіл Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема, відомої в Україні та за кордоном наукової школи «Дослідження та формування інноваційно-інвестиційної політики та системи менеджменту її реалізації».
 8. Спрямованість на інноваційне, креативне застосування управлінського інструментарію та сучасних методів і технологій менеджменту, які складають базис формування фахових компетентностей магістрів менеджменту інноваційної діяльності, в управлінні організаціями класичних та новітніх видів діяльності.
 9. Використання у навчальному процесі сучасних досягнень у сфері інформаційних технологій для активізації та підвищення якості навчального процесу.

Випускники освітньої програми успішно працюють в установах та організаціях наукової, освітньої, ІТ сфер; в органах державного управління і місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях; науково-дослідницьких закладах; в інноваційних організаціях, підприємствах різних форм власності. А також можуть продовжити навчання за освітньо-науковим ступенем «доктор філософії», отримати післядипломну освіту.

Навчальні дисципліни, що вивчаються:

Обов’язкові навчальні дисципліни:

 1. «Хай-тек маркетинг»
 2. «Національні інноваційні системи»
 3. «Управління проектами»
 4. «Методологія і організація економічних та наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності)»
 5. «Управління інтелектуальною власністю»
 6. «Методи інноваційного менеджменту»
 7. «Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики»
 8. «Прикладна економетрика»
 9. «Філософія управління»
 10. «Професійна та корпоративна етика»
 11. «Управління інвестиційним портфелем»
 12. «Методика викладання менеджменту»
 13. «Інноваційний менеджмент (Innovation management)»
 14. «Проектне фінансування»
 15. «Фінансова звітність».

Вибіркові дисципліни (дисципліни за вибором студента):

Для вступників 2020 року

 1. Ризик-менеджмент інноваційної діяльності.
 2. Венчурне інвестування.
 3. Сучасні концепції лідерства.
 4. Бренд-менеджмент нових товарів (Brand management of new products).
 5. Управління кадровим потенціалом підприємства.
 6. Інтернет-маркетинг (Internet-marketing).
 7. Корпоративне управління.
 8. Консалтинг.
 9. Інформаційна безпека.
 10. Управління знаннями.
 11. Стратегічний контролінг.
 12. Соціальне управління людськими ресурсами.

Для вступників 2021 року

 1. Соціальне управління людськими ресурсами.
 2. Венчурне інвестування.
 3. Креативне лідерство (Creative Leadership).
 4. Бренд-менеджмент нових товарів (Brand management of new products).
 5. Фандрайзинг і грантрайтинг.
 6. Інтернет-маркетинг (Internet-marketing).
 7. Корпоративне управління.
 8. Консалтинг.
 9. Конкурентна розвідка.
 10. Управління знаннями.
 11. Стратегічний контролінг.
 12. Прийняття кадрових рішень.

Умови вступу  – наявність освітнього ступеня бакалавра.

Мови навчання – українська, англійська.

Передбачені кваліфікації: освітня кваліфікація: магістр менеджменту за освітньою програмою «Менеджмент інноваційної діяльності», професійна кваліфікація «Професіонал з управління проєктами та програмами».

Тип диплому та обсяг освітньої програми в кредитах: 120 кредитів ЄКТС