Економіка та політика / Economics and politics (мова навчання – англійська)

 «ECONOMICS AND POLITICS» 

«ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА»

(англомовна програма)
(денна форма навчання)

Освітньо-професійна програма «ECONOMICS AND POLITICS» втілює інноваційні підходи до міждисциплінарної підготовки фахівців у сфері економіки та економічної політики, які володіють ґрунтовними знаннями щодо закономірностей функціонування сучасних економічних систем в умовах глобалізаційних перетворень, взаємозв’язків між економічною та політичною системами суспільства, особливостей формування і розвитку інституційної системи, а також спеціальними практичними навичками розробки та оцінювання ефективності економічної політики й економічного аналізу з використанням кількісних методів. Змістовне наповнення програми передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей, необхідних для успішної професійної діяльності як на макрорівні, так і на мікрорівні.

Переваги ОПП «ECONOMICS AND POLITICS»:

 • – Розвиток дослідницьких та аналітичних компетенцій, управлінських та практичних навичок, необхідних для вирішення складних економічних проблем у галузі економіки та економічної політики;
 • – Вільний вибір значної частини дисциплін для формування індивідуальної освітньої траєкторії;
 • – Формування комунікативних та лідерських навичок, здатності до роботиу мультидисциплінарному середовищі при вирішенні економічних проблем;
 • – Розвиток навичок стратегічного та творчого мислення, вміння застосовувати сучасні методи аналізу мікро- та макроекономічних даних;
 • – Широкі можливості для академічної мобільності, стажування за кордоном, проходження практики в провідних українських та міжнародних компаніях, державних та науково-дослідних установах;
 • – Кваліфіковані викладачі, що мають сертифікати про володіння англійською мовою, а також публікації у англомовних закордонних виданнях;
 • – Широкі можливості реалізації творчих здібностей та розвитку навичок, які відповідають за високу продуктивність роботи;
 • – Високий рівень володіння англійською мовою, що формується на основі вивчення англомовних дисциплін та роботи з англомовними джерелами.

 

Випускники освітньої програми володіють конкурентними перевагами за рахунок володіння англійською мовою та знаннями, необхідними для управлінської діяльності в сфері бізнесу та в органах державної влади. Вони працюють на посадах керівників та менеджерів міжнародних та вітчизняних компаній; аналітиків аудиторських ти консалтингових компаній; керівників та працівників департаментів та директоратів міністерств; викладачів вітчизняних та закордонних університетів; наукових співробітників дослідних інституцій.

 

Навчальні дисципліни, що вивчаються:

Обов’язкові навчальні дисципліни

 1. Advanced Microeconomics (Мікроекономіка-2)
 2. Ukrainian for Foreigners* / Current Issues of Economics and Economic Policy** (Українська мова для іноземців* / Актуальні проблеми економіки та економічної політики**)
 3. Welfare Economics (Економіка добробуту)
 4. Modern Financial Markets (Глобалізація фінансових систем)
 5. Industrial Organization (Економіка галузевих ринків)
 6. Advanced Macroeconomics (Макроекономіка-2)
 7. Methodology and Organization of Economic and Political Research (Методологія та організація політико-економічних наукових досліджень)
 8. Taxation Policy (Податкова політика)
 9. New Political Economy (Нова політична економія)
 10. Monetary Policy (Монетарна політика)
 11. Professional and Corporate Ethics (Професійна та корпоративна етика)

 

Вибіркові дисципліни (дисципліни за вибором студента)

 1. Intellectual Property Policy Making (Розробка політики в сфері інтелектуальної власності)
 2. Economic analisys of Law (Економічний аналіз права)
 3. Institutions and Economic Development (Економічні інституції та суспільний розвиток)
 4. Dynamic Stochastic General Equilibrium Models (Стохастично-динамічні моделі загальної рівноваги)
 5. Statistic Methods in Politica Economy (Статистичні методи в політичній економії)
 6. Strategic Management (Стратегічне управління)
 7. Development Economics: Theory and Policy (Теорія та політика економічного розвитку)
 8. Sustainable Development Policy (Політика сталого розвитку)
 9. Project Management (Управління проектами)
 10. Game Theory and Its Economic Application (Теорія ігор та її застосування в економіці)
 11. Intergovermental Transfer Relation (Міжурядові трансферні платежі)
 12. The Theory and Practice of International Economic Relations (Теорія і практика міжнародних економічних відносин)