Економічна кібернетика

051 ЕКОНОМІКА
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР
«ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА»

(денна форма навчання)

 

Освітня програма «Економічна кібернетика» готує висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати дослідницькі й управлінські завдання та проблеми функціонування економічних систем різного рівня.

Дисципліни, включені до освітньої програми, дозволяють готувати магістрів з аналізу мікро- та макро даних, прогнозування, які мають розвинуті навички критичного мислення, вміють використовувати новітні технології обробки інформації. Професорсько-викладацький склад сформовано з найдосвідченіших фахівців, в тому числі із західною освітою, які проходять регулярні стажування за кордоном, беруть участь у міжнародних наукових конференціях та дослідницьких проєктах. Студенти ОП мають змогу приймати участь у програмах академічної мобільності, а також продовжувати навчання за кордоном.

 

Переваги освітньої програми:

 1. Повністю відповідає державному стандарту за спеціальністю 051 «Економіка».
 2. Відповідає найкращим зразкам міжнародних програм аналогічної направленості.
 3. Створює умови для всебічного розвитку особистості, розвиває математичні, економічні та соціальні навички.
 4. Вчить працювати з реальними даними на практиці за допомогою найсучасніших економіко-математичних моделей та комп’ютерних програм.
 5. Надає можливості для розвитку дослідницьких здібностей.
 6. Дає розуміння загальних законів та тенденцій економічного розвитку, мотивації та поведінки суб’єктів ринку, закономірностей сучасних соціально-економічних процесів, теорії економічного управління для різних виробничих систем і секторів економіки.
 7. Забезпечується профільною кафедрою «Економічної кібернетики», яка постійно працює над оновлюванням освітньої програми та її компонентів для підтримання лідерських традицій на ринку праці.

 

Випускники освітньої програми «Економічна кібернетика» здатні оброблювати великі масиви інформації за допомогою різноманітних програм, створюючи економіко-математичні моделі довільного рівня складності у всіх сферах економічної діяльності;  здійснювати управління соціально-економічними процесами з урахуванням системних ризиків; самостійно проводити дослідження, що включає збір та обробку даних довільного рівня складності, побудову та адаптацію відповідних моделей, формування аналізу та стратегії управління соціально-економічними процесами; здійснювати оптимізацію та прогнозування бізнес-процесів. Саме тому вже довгий час рівень працевлаштування за ОП «Економічна кібернетика» перевищує 95%.

 

Навчальні дисципліни, що вивчаються

 1. Обов’язкові навчальні дисципліни
 2. Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності)
 3. Професійна та корпоративна етика
 4. Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики
 5. Прикладна економетрика
 6. Економічна динаміка
 7. Управління інвестиційним портфелем (Portfolio Management) – англійською мовою
 8. Моделювання мікроекономічних процесів
 9. Моделювання макроекономічних процесів
 10. Актуарні розрахунки
 11. Електронна комерція
 12. Управління персоналом
 13. Комплексний підсумковий іспит
 14. Кваліфікаційна робота магістра
 15. Науково-дослідна практика
 16. Фінансовий менеджмент (Financial Management) – англійською мовою

Вибіркові дисципліни (дисципліни за вибором студента):

 1. Моделювання методами нейронних мереж
 2. Сучасні концепції лідерства
 3. Економіка навколишнього середовища
 4. Блокчейн-технології на підприємстві
 5. Теорія складних систем
 6. Digital marketing
 7. Аналіз фондових ринків та інвестиційних проектів
 8. Аналіз бізнес процесів
 9. Антикризове управління підприємством
 10. Основи експериментальної та поведінкової економіки
 11. М’які навички для ІТ
 12. Трансформація економічних систем
 13. Стратегічне управління
 14. Основи фінансового ризик-менеджменту