Економічна аналітика та статистика

Спеціальність 051 Економіка

Освітня програма «Економічна аналітика та статистика»

(денна форма навчання)

Економічна аналітика та статистика є універсальною спеціальністю, оскільки статистичні методи аналізу застосовуються у різних сферах суспільного життя: соціальній, економічній, політичній, у дослідженні бізнесових, демографічних, екологічних процесів, у державному управлінні, консалтинговій діяльності, у сфері інформаційних технологій, а також у наукових дослідженнях прикладних наук, зокрема, в медицині, біології, геології, антропології, криміналістиці тощо. Мета та компоненти  освітньої програми сформовано на підставі моніторингу світових тенденцій і стандартів підготовки аналітиків, а також сучасних запитів іноземних та успішних вітчизняних компаній стосовно компетентностей у фахівців із  роботи з даними.

 

Переваги освітньої програми «Економічна аналітика та статистика»:

 1. Не вимагає вузько профільної базової підготовки і може бути привабливою для випускників бакалаврату різної спеціалізації (аудиту, маркетингу, менеджменту, фінансів та банківської діяльності, кібернетики, фізики, медицини, біології, геології тощо).
 2. До викладання окремих дисциплін, що потребують спеціального практичного досвіду у виконанні науково-прикладних досліджень (проєктів), залучаються: викладачі кафедри (біометрична статистика, маркетингові та соціологічні дослідження, SAS); науковці (прогнозування економічних циклів, статистика поглибленого рівня); керівники проєктних груп, викладачі інших кафедр (прикладний пакет статистичного аналізу «RStudio», програмне середовище–R, нейронні мережі). Програми цих навчальних дисциплін адаптовані до спеціальності «Економічна аналітика та статистика».
 3. Навчання спрямовано на формування знань та практичних навичок науково обґрунтованого і коректного збирання первинних даних, їхньої систематизації та узагальнення; оцінювання існуючого стану і закономірностей масових явищ і процесів, а також тенденцій розвитку, побудови статистичних прогнозів, перевірки статистичних гіпотез.
 4. Поєднання статистико-математичного апарату із знаннями сутності конкретних явищ і процесів суспільного життя в реальному часі, допомагає розуміти їхню природу і готувати аналітичні звіти та  розробляти рекомендації для прийняття ефективних управлінських рішень.
 5. Особливостями навчального процесу є: організація самостійної пошукової та аналітичної роботи на реальних масивах даних; виконання індивідуальних та групових проєктів (викладач у ролі модератора), що формує навички роботи в команді, особистої відповідальності, креативності.

 

Випускники освітньої програми не мають обмежень на ринку праці завдяки універсальності сфери  застосування опанованих методів статистичного аналізу, а професія статистика-аналітика входить до світових рейтингів найпрестижніших спеціальностей  (журнал «Forbes»).  Переважна більшість студентів 2-го курсу (65-90%) працюють за спеціальністю у консалтингових фірмах, медіа-компаніях  (ТОВ “Еніксан Україна”, ТОВ “Юніверсал Маккенн Медіа, ТОВ “Поліс.юа); науково-дослідницьких установах та компаніях (Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, ТОВ “Картезіан Європа”, ТОВ «Чілтерн Клінікал Рісерч Україна»).

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬОЇ  ПРОГРАМИ

«Економічна аналітика та статистика

Обов’язкові навчальні дисципліни

 1. Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності)
 2. Статистичні спостереження (поглиблений рівень)
 3. Статистичний аналіз видів економічної діяльності
 4. Статистичні експерименти
 5. Статистика (поглиблений рівень)
 6. Професійна та корпоративна етика
 7. Програмне середовище – R
 8. Сучасні проблеми економіки та економічної політики
 9. Міжнародні статистичні стандарти
 10. Статистичні методи імплементації даних
 11. Статистичне забезпечення прийняття стратегічних рішень
 12. Прикладний пакет аналізу “R-studio”

Вибіркові навчальні дисципліни

 1. Бізнес – моделі компанійТеорія складних систем
 2. Статистичні аналітичні системи
 3. Системний аналіз
 4. Статистичні методи в управлінських рішеннях
 5. Теорія графів в аналізі економічних процесів
 6. Статистичне прогнозування економічних циклів
 7. Статистичні моделі оновлення
 8. Нейронні мережі
 9. Актуарна статистика
 10. Біометрична статистика
 11. Електронна комерція
 12. Управління інвестиційним портфелем (Portfolio Management)
 13. Ризик-менеджмент
 14. Статистичний інструментарій та моделі фінансової стійкості
 15. Статистичний аналіз фінансової стабільності