Scientific journals

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – ISSN: 1728-3817 (general), 1728-2667 (print version), 2079-908X (electronic version)

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – це рецензований, цитований у міжнародних наукометричних базах науковий журнал, що видається щомісяця і присвячений дослідженням в економічній сфері.

Атестовано: Вищою атестаційною комісією Українию. Наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016
Зареєстровано: Державною реєстраційною службою України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19866-9666ПР від 29.04.13
Засновник та видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”. Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК № 1103 від 31.10.02 Адреса видавця 01601, Київ-601, б-р Т.Шевченка

Банківська справа – Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19030-7910ПР від 05.07.2012.

Журнал входить до Переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з економічних наук на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Постанова президії ВАК України від 30.03.2011 № 1-05/3).

Головний редактор — В.Д. Базилевич (доктор економічних наук, професор, член-кор. НАН України, декан економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка).
Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет.
Видавець: Видавництво «Знання».

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

Збірник входить в перелік наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Затверджено постановою президії ВАК України, від 10.03.2010р. № 1-05/2.

У збірнику висвітлюються теоретичні та прикладні питання розвитку сучасної економіки, зокрема, реформування відносин власності, підприємництва, інвестиційно-інноваційної діяльності, структурних зрушень, промислової політики, державного регулювання, корпоративного управління, підвищення якості продукції та конкурентоспроможності вітчизняної економіки в умовах глобалізації.

Науково-аналітичний журнал «Фінансові послуги» − ISSN 2076-4561 (Print), ISSN 2522-1574 (Online)

Журнал «Фінансові послуги» − це науковий рецензований журнал із відкритим доступом, що є цитованим у міжнародних наукометричних базах.

Галузь знань: економічні науки.
Тематична спрямованість журналу: питання у сфері економічної теорії, теорії фінансів, банківської справи, страхування та ризик-менеджменту, державного управління, економіки підприємства, статистики, обліку та аудиту, міжнародної економіки.
Мови видання: англійська, українська, російська.
Періодичність виходу: шість разів на рік.
Зареєстровано: Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №22650-12550ПР від 24.03.2017 р.
Атестовано: Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 996 від 11.07.2017 р. журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт з економічних наук.
Співзасновники видання: Київський національний університет імені Тараса Шевченка та ТОВ «Видавничий дім «Україна Бізнес».
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Україна Бізнес».