Academic Council

Вчена рада є вищим колегіальним органом економічного факультету. Склад Вченої ради економічного факультету затверджений наказом ректора №551-32 від 20 червня 2014 р. терміном на 7 років.

Вчену раду економічного факультету очолює декан факультету – д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України Базилевич Віктор Дмитрович.

До складу Вченої ради економічного факультету входять за посадами заступники декана, завідувачі кафедр, голова профбюро факультету, голова профбюро студентів факультету, голова студентського парламенту факультету, голова наукового товариства студентів та аспірантів факультету, представник організації ветеранів війни і праці факультету, голова науково-методичної комісії факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників факультету і працюють на постійній основі, виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті, відповідно до квот, визначених у статуті Університету.

До компетенції вченої ради економічного факультету належить:

  • визначення загальних напрямів навчально-методичної, наукової та виховної діяльності факультету;
  • обрання на посаду таємним голосуванням викладачів, завідувачів кафедр, декана;
  • внесення на розгляд Вченої ради Університету пропозицій щодо присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника;
  • ухвалення навчальних програм та навчальних планів підготовки фахівців для затвердження ректором університету;
  • вирішення питань у галузі організації навчального, виховного процесу та міжнародного співробітництва на факультеті;
  • затвердження тем наукових досліджень та звітів про їх виконання;
  • затвердження тем докторських і кандидатських дисертацій, індивідуальних планів аспірантів та докторантів; атестація аспірантів та докторантів;
  • вирішення інших питань відповідно до своїх повноважень.

Кількісний та якісний склад Вченої ради економічного факультету відповідає вимогам пунктів 3.2, 3.3 та 3.4 Положення «Про факультет (інститут)» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, пункту 23 Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та ч.2 ст.34 Закону України «Про вищу освіту».

Склад Вченої ради факультету затверджено у кількості 30 осіб. Кількість виборних представників трудового колективу у складі Вченої ради факультету складає 12 осіб, у тому числі: 6 виборних представників, які представляють науково-педагогічних працівників факультету і обрані з числа професорів, докторів наук; 6 виборних представників, які представляють інших працівників факультету і працюють на постійній основі.

Кількість науково-педагогічних працівників у складі Вченої ради факультету становить 24 особи, що складає 80% від загальної чисельності складу Вченої ради факультету. Кількість осіб, які навчаються на факультеті та представляють інтереси осіб, що навчаються на факультеті, у складі Вченої ради факультету становить 4 особи, що складає 13% від загальної чисельності складу Вченої ради факультету.