Рожко Олександр Дмитрович

Посада: Проректор з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток), професор кафедри фінансів

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Почесне звання: заслужений економіст України

Дата народження: 30 травня 1981 року

Навчання:
1998–2004 рр. — навчався на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію магістра економічних наук (диплом з відзнакою);
2004–2006 рр. — навчання в аспірантурі за спеціальністю 08.04.01 «фінанси, грошовий обіг і кредит» (кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка);
січень 2007 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 «фінанси, грошовий обіг і кредит» на тему: «Державний кредит у забезпеченні інвестиційно-інноваційного розвитку України» (науковий керівник – д.е.н., проф. Лютий І.О.);
червень 2011 р.- закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» (спеціалізація «Цивільне право») та здобув кваліфікацію магістра права (диплом з відзнакою);

квітень 2017 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит» на тему: «Державні фінанси у забезпеченні макроекономічної стабільності в Україні» (науковий консультант – д.е.н., проф. Лютий І.О.).

Трудова діяльність:
З вересня 2006 року – асистент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З листопада 2008 року – доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З лютого 2010 року – заступник директора Інституту післядипломної освіти з навчальної роботи, доцент кафедри фінансів (за сумісництвом).
З листопада 2015 року – директор Інституту післядипломної освіти, професор кафедри фінансів (за сумісництвом).

З лютого 2018 року – проректор з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток).

Викладає курси: «Актуальні проблеми теорії та практики фінансів», «Фінанси».

Громадська діяльність:
Голова Постійної бюджетно-фінансової комісії Вченої ради Університету.

Керує роботою здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук. Голова журі секції «Фінанси, грошовий обіг і кредит» МАН України (2011-2018 рр.). Рожко О.Д. залучається Міністерством освіти і науки України в якості експерта з ліцензування та акредитації. Є членом редколегії наукових фахових журналів Eurasian Academic Research Journal, «Фінансові послуги» та «Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Экономика и управление»

Нагороди та відзнаки:
Стипендіат Кабінету Міністрів України (2006–2007 рр.).
Грант Президента України для молодих учених (2009-2010 рр.).
Переможець V Всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих вчених імені М.І. Туган-Барановського (2011 р.)
Орден Св. Димитрія (2011 р.)
Грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011 р.)
Подяка Міністерства освіти і науки України, НАН України, НЦ «МАН України» (2013 р.)
Подяка Ректора Університету за участь у роботі Приймальної комісії (2014 р.)
Почесна грамота НЦ «Мала академія наук України» (2014 р.)
Грамота КНУ імені Тараса Шевченка за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі (2014 р.)

Заслужений економіст України (2016 р.)

Почесна Грамота МОН України (2018 р.)

Наукові інтереси:
Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України в умовах фінансової глобалізації. Механізм реалізації фінансової політики держави. Суперечності розвитку державних фінансів в Україні.

Основні публікації:
Автор понад 70 наукових публікацій. Брав участь у роботі 30 Міжнародних науково-практичних конференцій, в.т.ч. у Франції, Великобританії, Норвегії, Канаді, Росії, Польщі та ін.

Монографії:

 1. Рожко О. Д. Державні фінанси України: детермінанти та пріоритети розвитку [монографія] / О. Д. Рожко. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2016. – 360 с. (18,5 друк.арк.).
 2. Рожко О. Д. Фінансова система України: взаємодія корпоративного та державного секторів [колективна монографія] / Т.І. Єфименко, І.О. Лютий, С.С. Гасанов та ін. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», – 244 с.
 3. Рожко О. Д. Національні фінансові системи в умовах глобалізації : Монографія / І.О. Лютий, А.Ф. Павленко та ін. / За заг. ред. проф. Лютого І.О. – м. Івано-Франківськ: Галицька Академія, 2008. – 308 с.

Статті у наукових фахових виданнях та виданнях, внесених до наукометричних баз даних:

 1. Рожко О. Д. Прагматика процесів бюджетної децентралізації та удосконалення підходу до оцінювання ефективності фінансової еквалізації / О. Д. Рожко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка».– Вип. 3(31).– 2016 р. – С. 165-173.
 2. Рожко О. Д. Циклічність як ознака розвитку сучасних державних фінансів / О. Д. Рожко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 10. – С.32‑36.
 3. Рожко О. Д. Роль державних фінансів у забезпеченні макроекономічної стабілізації / О. Д. Рожко // Наукові вісті Далівського університету. – 2014. – №11. – Електронне наукове видання: Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvdupdf.
 4. Рожко О. Д. Економічні реформи та створення парадигми нових державних фінансів / О. Д. Рожко // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – К., 2014. – Вип. 31, част.II. – С. 228–234.
 5. Рожко О. Д. Управління суверенними боргами як інструмент макроекономічної стабілізації / О. Д. Рожко // Банківська справа. – 2013. – №11‑12 (119). – С. 46-59.
 6. Рожко О. Д. Практика формування власних фінансових ресурсів бюджету ЄС в умовах інтеграції національних систем державних фінансів / О. Д. Рожко // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2013. – №4(20). – С. 172–178.
 7. Рожко О. Д. Доцільність бюджетних інвестицій та ефективність бюджетних програм в умовах стабілізації розвитку національної фінансової системи України / О. Д. Рожко // Світ фінансів. – 2013. – №4. – С.80–88.
 8. Рожко О. Д. Оцінка міжнародних антикризових програм реформування державних фінансів / О. Д. Рожко // Формування ринкової економіки в Україні: наук. зб. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л., 2013. – Вип. 29, част. II. – С. 126–132.
 9. Рожко О. Д. Соціальна спрямованість бюджетних видатків у сучасних умовах економічного розвитку України / О. Д. Рожко // Університетські наукові записки: наук. часоп. – Хмельницький. – 2013. – № 2 (46). – С. 344–352.
 10. Рожко О. Д. Шляхи реформування позабюджетних цільових фондів соціального призначення в Україні / О. Д. Рожко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – – №144. – C. 41–44.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав:

 1. Rozhko O.D.The cyclical adjustment of public finance and related externalities in converged financial systems / D. Rozhko// Innovative solutions inmodern science. – 2016. – № 1(1). – Р.164–168.
 2. Rozhko О.D. The formation of new public finance management system within the framework of modern theory of public finance / О.D. Rozhko // Innovative Solutions in modern science. – 2016. – №9(9). – Р. 107–116.
 3. Rozhko O. Threats to financial security in a changing world / O. Rozhko, O. Trygub // Security Studies Review (Studia Securitatis) – 2013. – № 2. –  Р. 127-137.
 4. Рожко А.Д. Обеспечение стабильности государственных финансов в контексте интеграции финансовых систем Украины и ЕС / А.Д. Рожко // Вестник КЭУ. Экономика. Философия. Педагогика. Юриспруденция. – 2013. – №3(29). – С.83–87.