Гончаренко Наталія Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Електронна пошта: nota7sha@ukr.net

 

 

Навчання:

 • 2001-2004 рр. – студентка економічного факультету Національного аграрного університету України (диплом з відзнакою).
 • 2004-2006 рр. – студентка економічного факультету Українського державного університету економіки і фінансів (диплом з відзнакою).
 • 2006-2009 рр. – аспірантка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Листопад 2010 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік та аналіз біологічних активів».

Трудова діяльність:

 • З червня 2006 р. по вересень 2009 р. працювала провідним спеціалістом управління генеруючих підприємств Національної комісії регулювання електроенергетики України.
 • З листопада 2009 по лютий 2018 р. – асистент кафедри екологічного менеджменту і підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З лютого 2018 р. по теперішній час – доцент кафедри екологічного менеджменту і підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 Викладає курси:

«Екологічний аудит і моніторинг», «Облік, звітність  та оподаткування в екологічному підприємництві», «Стратегія «зеленого» розвитку підприємства», «Митна справа», «Інформаційні технології в торгівлі і логістиці».

Наукові інтереси:

 • обліково-аналітичне забезпечення екологічного управління підприємством; екологічний аудит; екологічний менеджмент,  органічне сільськогосподарське виробництво, стратегія «зеленого» розвитку суб’єктів підприємництва; організація митної справи.
 • Гончаренко Н.В. опублікувала понад 75 наукових праць, у т.ч. 5навчальних посібників, понад 30 статей у наукових журналах, 40 навчально-методичних праць та ін. Має  свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твори.
 • Підготувала 2 студентів-переможців Всеукраїнських творчих конкурсів наукових робіт і  проектів – Дипломи І ступеня (2018-2019 рр.).
 • Підвищувала фаховий і професійний рівень у зарубіжних вищих навчальних закладах,  науково-дослідних установах Німеччини, Великобританії, Польщі, Чехії.
 • Нагороджена грамотою Національної академії наук України (2011 р.) дипломом І ступеня за перемогу у конкурсі «Молодий учений Alltech» (2011 р.).Має Подяку декана економічного факультету (2017 р.).
 • Нагороджена Дипломом Академії наук вищої освіти України за працю «Стратегія «зеленого» розвитку підприємства (навчально-методичний комплекс)» – перша премія журі конкурсу АН ВО України за номінацією «Навчальний посібник», 25.11.2017. Колектив авторів. Нагороджена Дипломом Академії наук вищої освіти України за працю «Облік і аналіз біологічних активів: проблеми та шляхи вирішення» – третя премія журі конкурсу АН ВО України за номінацією «Монографії», 25.11.2017. Автори Г.І. Купалова, Н.В. Гончаренко. Нагороджена Дипломом Академії наук вищої освіти України за працю «Облік і звітність та оподаткування суб’єктів екологічного підприємництва. Навчальний комп’ютерний практикум» – друга премія журі конкурсу АН ВО України за номінацією «Електронне видання», 25.11.2017. Автори Г.І. Купалова, Н.В. Гончаренко.

Основні наукові праці:

монографії, навчальні посібники:

 1. Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-англійський / В. Базилевич, Д. Вальтер, В. Хартман [та ін.]; наук. ред.: В. Базилевич, Д. Вальтер. – К.: Знання, 2010. – 518 с.
 2. Жасыл бизнес түсініктеме сөздігі: украин-қазақ-неміс-орыс және ағылшын тілдерінде/ В. Базилевич, Д. Вальтер, В. Хартманн және т.б.; ғылыми редакциясы.: В.Д. Базилевич, Д. Вальтер, Е. Б.Аймағамбетов.–Қарағанды,  – 614 б.
 3. Купалова Г. І. Облік і аналіз біологічних активів: проблеми та шляхи вирішення: Монографія/ Г.І. Купалова, Н.В. Гончаренко. – К.: Освіта України, 2011. – 244 с.
 4. Гончаренко Н.В. Екологічний аудит: навч. посіб. / Н.В. Гончаренко. – К.: Освіта України, 2014. – 492 с.
 5. Стратегія “зеленого» розвитку підприємства / За наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Г.І. Купалової. Навчальний посібник – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 286 с.
 6. Купалова Г.І., Гончаренко Н.В. Облік, звітність та оподаткування суб’єктів екологічного підприємництва: комп’ютерний практикум. – К.:  Компринт, 2017. –  160 с.
 7. Базилевич В.Д., Байкенова Г.Г., Купалова Г.И.,  Сраилова Г.Н., Гончаренко Н.В. Экологический аудит. – Караганда: КЭУ, 2017. –319 с.
 8. Купалова Г.І., Гончаренко Н.В. Інтернет-просування органічної сільськогосподарської продукції/ Стратегічні альтернативи економічного розвитку підприємницької діяльності: колективна монографія – Житомир: ЖДТУ, 2020. – С. 440-451. – 464 с.

Наукові статті:

 1. Гончаренко Н.В. Актуальні питання визначення справедливої вартості біологічних активів / Н.В. Гончаренко // Агроінком. – 2008. – № 3-4. – С. 98-102.
 2. Гончаренко Н.В. Методичні засади оцінки біологічних активів та її вплив на вартість активів підприємства / Н.В. Гончаренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 2. – С. 31-35.
 3. Гончаренко Н.В. Проблеми та перспективи застосування справедливої вартості біологічних активів в сільському господарстві / Н.В. Гончаренко // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 1. – С. 86-91.
 4. Гончаренко Н. Визначення фінансових результатів сільського господарства /Н. Гончаренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 5. – С. 37-42.
 5. Гончаренко Н.В. Удосконалення організації бухгалтерського обліку в сільському господарстві відповідно до вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи» / Н.В. Гончаренко // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 1. – С.13-16.
 6. Гончаренко Н. Удосконалення методики визначення фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств відповідно до П(С)БО 30 «Біологічні активи» /Н. Гончаренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 11. – С. 39-47.
 7. Гончаренко Н. Визначення справедливої вартості біологічних активів з урахуванням цін активного ринку: методичні та інформаційні аспекти / Н. Гончаренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 1. – С.40-45.
 8. Гончаренко Н.В. Бухгалтерский учет биологических активов: проблемы теории и практики / Н. В. Гончаренко // Современный научный вестник. – 2008. – № 22 (48). – С. 113-118.
 9. Сутність екологічного аудиту: теоретичні засади і наукові підходи / Облік і фінанси АПК: Науково-виробничий журнал. – К. – 2011. – С. 31-35.
 10. Гончаренко Н.В. Облік довгострокових біологічних активів рослинництва: стан і напрями удосконалення / Гончаренко Н.В.// Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В. – 2011. – Вип. 26. – С. 202 -207.
 11. Гончаренко Н.В. Класифікація екологічного аудиту / Гончаренко Н.В. // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11 (125). – С. 194-201.
 12. Гончаренко Н.В. Справедлива вартість біологічних активів: методичні засади та напрями вдосконалення / Гончаренко Н.В.// Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 3. – С. 30-34.
 13. Гончаренко Н. Впровадження системи екологічного управління в аграрних підприємствах: проблеми і напрями вирішення / Н.В. Гончаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – Вип. 143. – 2012. – С. 31-34.
 14. Гончаренко Н. Теоретические и организационные основы экологического контроллинга / Н.В. Гончаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – Вип. 6 (147). – 2013. – С. 24-30.
 15. Goncharenko N. Organizational and Methodological Problems of Environmental Audit of Land Use in Agricultural Enterprises and Their Solution/ N. Goncharenko // The Advanced Science. – 2015. – № 3. – С. 98-103.
 16. Improvement of the Effectiveness of Organic Farming in Ukraine. / Bazylevych V., Kupalova G., Goncharenko N., Murovana T., Grynchuk Y. // Problems andPerspectives in Managements. – № 3 (15) – 2017. – P. 64-75.
 17. Гончаренко Н.В. Кластеризація як інструмент підвищення конкурентоспроможності органічного рослинництва в умовах міжнародної конкуренції / Гончаренко Н.В. // Держава та регіони. – 2018. – 4 (103). – С. 18-22.
 18. Купалова Г.І. Управління відходами на підприємствах / Купалова Г.І., Гончаренко Н.В., Вергелес В.В.//Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – –№ 1.https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-1-4615.
 19. Купалова Г.И. Развитие электронной коммерции в Украине / Г.І. Купалова, Н.В. Гончаренко, Ю.С. Никитченко // Вестник КЕУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция. – № 3 (50). – 2018. – С. 39-43.
 20. Galina Kupalova, Nataliia Goncharenko.  Information Technologies in Training of Green Business Managers /ICTERI 2019:  ICT in Education, Research, and Industrial Аpplications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer. – Volume I: Main Conference, Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019. – Р. 348-357 (Scopus).
 21. Kupalova G. Information and Analytical Support for Organizing Commodity Flow on Environmental and Economic Basis / G. Kupalova, N. Goncharenko, J. Khrutba // Advanced Computer Information Technologies. ACIT 2019. Ceske Budejovice; Czech Republic; 5 June 2019 through 7 June 2019. – P. 374-379(Scopus).
 22. Halyna KupalovaOptimization of Commodity Flows:The Case of Bakery Enterprises of Ukraine /Iryna Іvashkiv, Halyna Kupalova, Natalia Goncharenko, Yulia Khrutba, Iryna Vovk// Montenegrin Journal of Economics, Vol. 15, No. 3 (2019), p.205-216 (Scopus, Web of Science).
situs slot gacor terpercaya bandar togel terpercaya situs judi slot gacor 10k situs togel hongkong HK online situs toto togel 4d terpercaya/a> Situs toto togel macau 4D Situs Togel 4D Terpercaya situs togel toto slot 4D kaskustoto situs togel toto macau 4D BO Bandar Togel Resmi Toto Macau bandar togel terpercaya situs judi slot online situs slot gacor terbaru resmi Situs togel Toto Togel 4D situs togel 4d toto slot macau Situs judi togel macau 4d Situs Togel Macau 4D situs judi slot gacor resmi terbaru Agen Togel Toto Macau Situs Toto Togel 4D Kaskustoto slot gacor deposit pulsa 10 ribu tanpa potongan Situs Togel Hari Ini Live Draw Hasil Keluaran Togel HK Terlengkap Situs togel toto macau 4d Situs judi slot deposit dana terbaru situs togel toto Macau 4D situs togel toto Macau 4D situs toto togel slot resmi, bandar togel toto 4D