Гончаренко Наталія Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Навчання:

 • 2001-2004 рр. – студентка економічного факультету Національного аграрного університету України.
 • 2004-2006 рр. – студентка економічного факультету Українського державного університету економіки і фінансів.
 • 2006-2009 рр. – аспірантка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Листопад 2010 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік та аналіз біологічних активів».

Трудова діяльність:

 • З червня 2006 р. по вересень 2009 р. – провідний спеціаліст управління генеруючих підприємств Національної комісії регулювання електроенергетики України.
 • З листопада 2009 по лютий 2018 р. – асистент кафедри екологічного менеджменту і підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З лютого 2018 р. по теперішній час – доцент кафедри екологічного менеджменту і підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси:

«Екологічний аудит і моніторинг», «Облік, звітність  та оподаткування в екологічному підприємництві», «Стратегія «зеленого» розвитку підприємства», «Митна справа», «Інформаційні технології в торгівлі і логістиці».

Наукові інтереси:

теоретичні і прикладні аспекти обліково-аналітичного забезпечення системи екологічного управління підприємством; теоретико-методологічні та організаційні засади екологічного аудиту; організаційні і методичні підходи до розробки та впровадження стратегії «зеленого» розвитку екологічного та екологічно орієнтованого підприємництва; організація митної справи.

Конкурси, нагороди

 • Нагороджена грамотою Національної академії наук України (2011 р.). Має диплом І ступеня Академії наук вищої освіти України за перемогу у номінації «Навчальний посібник» (2017 р.), диплом ІІ ступеня Академії наук вищої освіти України за перемогу у номінації «Електронне видання» (2017 р.), диплом І ступеня за перемогу у конкурсі «Молодий учений Alltech» (2011 р.)
 • Підготувала переможницю Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Підприємництво» Цисельську Ю.В. (2018 р., диплом  І ступеня, м. Житомир).

Підвищення кваліфікації

 • Пройшла підвищення кваліфікації у Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління за курсом «Екологічний аудит» (м. Київ, 2011 р.).
 • Пройшла наукове стажування на базі Німецького наукового центру біомаси на тему «Альтернативні джерела енергії в сільському господарстві: досвід Німеччини і перспективи його застосування в Україні» (Німеччина, м. Лейпціг, 2012 р.).
 • Отримала сертифікат «Внутрішній аудитор систем екологічного менеджменту» (2014 р.).
 • Пройшла науково-практичне стажування в Міжнародному інституті інновацій «Наука-Освіта-Розвиток» на тему «Регулювання екологічного і торгового підприємництва: досвід Європейського Союзу і перспективи в Україні» (м. Вроцлав, Польща, 2017 р.).

 

Основні наукові праці:

 1. Перевозник Н.В. Біологічні активи як обліково-аналітична та економічна категорія / Наталія Володимирівна Перевозник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007 . – № 6 (73). – С. 115-118.
 2. Перевозник Н.В. Класифікація біологічних активів в обліку та звітності / Н.В. Перевозник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 7(74). – С. 71-76.
 3. Гончаренко Н.В. Актуальні питання визначення справедливої вартості біологічних активів / Н.В. Гончаренко //Агроінком. – 2008. – № 3-4. – С. 98-102.
 4. Гончаренко Н.В. Методичні засади оцінки біологічних активів та її вплив на вартість активів підприємства / Н.В.Гончаренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 2. – С. 31-35.
 5. Гончаренко Н.В. Проблеми та перспективи застосування справедливої вартості біологічних активів в сільському господарстві / Н.В. Гончаренко // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 1. – С. 86-91.
 6. Гончаренко Н. Визначення фінансових результатів сільського господарства /Н. Гончаренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 5. – С. 37-42.
 7. Гончаренко Н.В. Удосконалення організації бухгалтерського обліку в сільському господарстві відповідно до вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи» / Н.В.Гончаренко // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 1. – С.13-16.
 8. Гончаренко Н. Удосконалення методики визначення фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств відповідно до П(С)БО 30 «Біологічні активи» /Н. Гончаренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 11. – С. 39-47.
 9. Гончаренко Н. Визначення справедливої вартості біологічних активів з урахуванням цін активного ринку: методичні та інформаційні аспекти / Н. Гончаренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 1. – С.40-45.
 10. Гончаренко Н.В. Бухгалтерский учет биологических активов: проблемы теории и практики / Н. В. Гончаренко // Современный научный вестник. – 2008. – № 22 (48). – С. 113-118.
 11. Бухгалтерский учет биологических активов в Украине: проблемы теории и практики / Международный бухгалтерский учет. – Москва. – 28 (178). – 2011. – С. 18-23.
 12. Сутність екологічного аудиту: теоретичні засади і наукові підходи / Облік і фінанси АПК: Науково-виробничий журнал. – К. – 2011. – С. 31-35.
 13. Гончаренко Н.В. Облік довгострокових біологічних активів рослинництва: стан і напрями удосконалення/ Гончаренко Н.В.// Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В. – 2011. – Вип. 26. – С. 202 -207.
 14. Гончаренко Н.В. Класифікація екологічного аудиту / Гончаренко Н.В.// Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 11 (125). – С. 194-201.
 15. Гончаренко Н.В. Справедлива вартість біологічних активів: методичні засади та напрями вдосконалення / Гончаренко Н.В.// Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 3. – С. 30-34.
 16. Гончаренко Н.В. Екологічний аудит та моніторинг: навч.-метод. комплекс для студ. спец. «Економіка підприємства» / Н.В. Гончаренко. – К.: Обрії, 2011. – 52 с.
 17. Купалова Г.І. Облік і аналіз біологічних активів: проблеми та шляхи вирішення: монографія / Г.І. Купалова, Н.В. Гончаренко. – К.: Освіта України, 2011. – 244 с.
 18. Гончаренко Н. Впровадження системи екологічного управління в аграрних підприємствах: проблеми і напрями вирішення / Н.В. Гончаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – Вип. 143. – 2012. – С. 31-34.
 19. Гончаренко Н. Теоретические и организационные основы экологического контроллинга / Н.В. Гончаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – Вип. 6 (147). – 2013. – С. 24-30.
 20. Гончаренко Н.В. Напрями удосконалення екологічного управління підприємствами гірничорудної галузі / Н.В. Гончаренко // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали ІII Міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 вересня 2014 р.). – Одеса, Атлант, 2014. – С. 85-86.
 21. Гончаренко Н. В. Экологический аудит водопользования / Н.В. Гончаренко // Всемирный день водных ресурсов: материалы международной науч.-практ. конф. (31 марта 2014 р.). – Караганда, Типография Карагандинского экономического университета, 2014. – С. 126-128.
 22. Goncharenko N.V. Results and evaluation of the practical difficulties dissemination of biological assets at fair value in Ukraine / N.V. Goncharenko // Розвиток бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах інтеграційних процесів: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 1-2 серпня 2014 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – С. 70-73.
 23. Гончаренко Н.В. Екологічний аудит: навч. посіб. / Н.В. Гончаренко. – К.: Освіта України, 2014. – 492 с.
 24. Стратегія «зеленого» розвитку підприємства: навчальний практикум / Купалова Г.І., Нойманн В., Гацька Л.П., Гончаренко Н.В., Домбровська Т.М., Нікітченко Ю.С., Домбровський В.А. / за ред. Г.І. Купалової. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 288 с.
 25. Стратегія «зеленого» розвитку підприємства: робочий зошит / Купалова Г.І., Нойманн В., Гацька Л.П., Гончаренко Н.В., Домбровська Т.М., Нікітченко Ю.С., Домбровський В.А. / за ред. Г.І. Купалової. – К.: ЦП «Компринт», 2014. – 132 с.
 26. Goncharenko N. Organizational and Methodological Problems of Environmental Audit of Land Use in Agricultural Enterprises and Their Solution/ N. Goncharenko // The Advanced Science. – 2015. – № 3. – С. 98-103.
 27. ImprovementoftheEffectivenessofOrganicFarminginUkraine. / Bazylevych V., Kupalova G., Goncharenko N., Murovana T., Grynchuk Y. // ProblemsandPerspectivesinManagements. – № 3 (15) – 2017. – P. 64-75.
 28.  Облік, оподаткування і звітність суб’єктів екологічного підприємництва / Купалова Г.І., Гончаренко Н.В. – К.: ЦП «Компринт», 2017. – 160 с.
 29. Перспективи та проблеми розвитку ЕСКО в Україні / Гончаренко Н.В. // Матеріали VМіжнародної науково-практичної конференції «Зелений бізнес: життя заради майбутнього». – К.: ЦП Компринт, 2017. – С. 35-37.
 30. Розвиток органічного сільського господарства в Україні / Купалова Г.І., Гончаренко Н.В. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  «Національні економічні стратегії у глобальному середовищі». – К.: Національний авіаційний університет, 2017. – С. 56-59.
 31. Базилевич В.Д., Байкенова Г.Г., Купалова Г.И.,  Сраилова Г.Н., Гончаренко Н.В. Экологический аудит. – Караганда: КЭУ, 2017. –319 с.
 32. Гончаренко Н.В. Кластеризація як інструмент підвищення конкурентоспроможності органічного рослинництва в умовах міжнародної конкуренції / Гончаренко Н.В. // Держава та регіони. – 2018. – 4 (103). – С. 18-22.
 33. Гончаренко Н.В. Розвиток торгівлі органічною продукцією рослинництва в Україні / Гончаренко Н.В. // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Зелений бізнес: життя заради майбутнього». – К.: ЦП Компринт, 2018. – С. 25-28.
 34. Купалова Г.І., Гончаренко Н.В. Облік і контроль в управлінні якістю та безпекою продукції рослинництва / Г.І. Купалова, Н.В.  Гончаренко//  Якість і безпека харчових продуктів: тези доп. ІIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 листопада 2017 р. / Національний університет харчових технологій; М-во освіти і науки України. – К. : НУХТ, 2017. — С. 97-100.
 35. Гончаренко Н.В. Розвиток біоенергетики в аграрному секторі України: проблеми та напрями їх вирішення / Н.В. Гончаренко, Ю.В. Цісельська// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, управління та права». – К.: ГО «Інститут інноваційної освіти», 2018. – С. 38-42.